Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2003 z dne 23. 10. 2003

Kazalo

4536. Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji, stran 14165.

Na podlagi prvega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99 in 76/03), 7. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (Uradni list RS, št. 92/03) in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji
I. SPLOŠNO
1. Guverner Banke Slovenije določi z navodili metodologijo, način in roke poročanja.
2. Obvezniki poročanja po tem navodilu so pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba in Slovenska odškodninska družba.
Obvezniki poročanja so tudi rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini.
3. Predmet poročanja so posli z vrednostnimi papirji iz 10. in 11. člena zakona o deviznem poslovanju.
Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, Slovenska odškodninska družba in Kapitalska družba poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1).
Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) in v portfelju strank (vrsta poročila 2).
Zavarovalnice in pokojninske družbe poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) ter o naložbah kritnih skladov (vrsto poročila 2).
Družbe za upravljanje poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1), v portfelju vzajemnih skladov in investicijskih družb, ki jih upravljajo (vrsta poročila 2) ter o naložbah nerezidentov v točke vzajemnega sklada (vrsta poročila 2 in oblika posla SRN).
Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov (banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, Kapitalska družba) poročajo o vrednostnih papirjih v lastnem portfelju (vrsta poročila 1) in v portfelju vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih upravljajo (vrsta poročila 2).
Rezidenti, izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini, poročajo o stanjih, izdajah oziroma prodajah, zapadlostih in tokovih obresti dolžniških vrednostnih papirjev, izdanih v tujini (vrsta poročila 3).
4. Obvezniki poročanja so dolžni poročati Banki Slovenije tudi v primeru, da trenutno ne opravljajo poslov, ki so predmet poročanja. Izpolnijo prazno poročilo (označijo polje ‘v obdobju poročanja ni bilo trgovanja’).
5. Obvezniki poročanja poročajo v elektronski obliki preko aplikacije iBSRep, ki je dosegljiva na spletni strani Banke Slovenije skupaj z navodili za njeno uporabo.
6. Obvezniki poročanja predložijo Banki Slovenije mesečna poročila do 10. v mesecu za pretekli mesec.
7. Obvezniki poročanja so dolžni Banki Slovenije sporočiti kontaktne podatke in njihove spremembe.
8. Obvezniki poročanja pri sestavi poročila uporabljajo šifrante, ki so sestavni del tega navodila. Poročilo mora biti izpolnjeno v tisoč tolarjih. Vrednosti v tujih valutah se preračunajo v tolarje po srednjem tečaju Banke Slovenije.
9. Zapis v poročilu se nanaša na posamezen vrednostni papir posameznega imetnika. V primeru, da so imetniki vrednostnega papirja iz sektorja prebivalstva (S.14 ali S.24) ali neprofitnih organizacij (S.15 ali S.25), je potrebno za vse imetnike iz posameznega sektorja in iste države, ki imajo naložbe v istem vrednostnem papirju, pripraviti agregatni zapis.
10. Rezidenti, ki izdajajo, prodajajo ali vpeljujejo vrednostne papirje v tujini in izdajatelji lastniških vrednostnih papirjev, na podlagi katerih so bila v tujini izdana globalna potrdila o lastništvu (GDR), so dolžni Banki Slovenije posredovati prospekt oziroma podrobnejše podatke.
Enako velja tudi za nerezidente, ki izdajajo, prodajajo ali vpeljujejo vrednostne papirje v Sloveniji.
II. IZPOLNJEVANJE POROČILA
 
11. Vsebina poročila
 
(1.) SPLOŠNI PODATKI
 
(1.1.) Leto in mesec: Štirimestna oznaka leta in dvomestna oznaka meseca, na katera se nanaša poročilo (llllmm).
(1.2.) Matična številka obveznika poročanja: Matična številka obveznika poročanja iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES).
(1.3.) Vrsta poročila:
– 1 – poročilo pooblaščenega udeleženca, banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje ali drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun;
– 2 – poročilo pooblaščenega udeleženca za stranke, poročilo zavarovalnice oziroma pokojninske družbe za kritne sklade, poročilo družbe za upravljanje za vzajemne sklade in investicijske družbe ter za naložbe nerezidentov v točke vzajemnih skladov in poročilo upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov za vzajemne pokojninske sklade;
– 3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja v tujini.
(1.4.) Oblika posla:
– SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov;
– SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov;
– SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov;
– TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov;
– TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov;
– TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov.
(1.5.) Država stranke: ISO koda države stranke.
(1.6.) Naziv strank: Vpiše se naziv stranke. V primeru strank iz sektorjev prebivalstva ali neprofitnih organizacij, ki so tudi predmet agregacije (9. točka tega navodila), pa se pod naziv stranke vpiše enako kot v polju 1.8. sektor stranke (S.14, S.24, S.15 ali S.25).
(1.7.) Matična številka stranke: Matična številka stranke rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) ter prazno polje za domačo fizično osebno in kadar je stranka nerezident.
(1.8.) Sektor stranke: Sektor stranke po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
 
(2.) VREDNOSTNI PAPIR
 
(2.1.) Država izdajatelja: ISO koda države izdajatelja.
(2.2.) Naziv izdajatelja
(2.3.) Matična številka izdajatelja: Matična številka izdajatelja rezidenta iz Poslovnega registra Slovenije (AJPES) in prazno polje za izdajatelja nerezidenta.
(2.4.) Sektor izdajatelja: Sektor izdajatelja po šifrantu, ki je sestavni del tega navodila.
(2.5.) ISIN koda vrednostnega papirja
(2.6.) Oznaka vrednostnega papirja: Vpiše se oznaka vrednostnega papirja na domačem trgu (v primeru, da je vrednostni papir vpisan v KDD, se vpiše oznaka vrednostnega papirja, ki jo določi KDD) ali na tujem trgu ali oznaka iz šifranta domačih vrednostnih papirjev, izdanih v tujini, ki je sestavni del tega navodila.
(2.7.) Vrsta vrednostnega papirja: CFI kode po standardu ISO 10962. Obvezno je izpolniti vsaj prvi dve mesti kode.
(2.8.) Število izdanih lotov: Število vseh izdanih lotov vrednostnega papirja.
(2.9.) Valuta nominalne vrednosti: ISO koda valute v kateri je izražena nominalna vrednost.
(2.10.) Nominalna vrednost lota: Nominalna vrednost lota vrednostnega papirja v valuti 2.9.
 
(3.) PORTFELJ VREDNOSTNEGA PAPIRJA V MESECU NA KATEREGA SE NANAŠA POROČILO
 
(3.1.) Začetno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše stanje portfelja vrednostnega papirja na koncu predhodnega meseca po tržni ceni v tisoč SIT (pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost glavnice brez natečenih obresti), v poročilu vrste 3 pa nominalna vrednost že prej izdanih vrednostnih papirjev v tisoč SIT. Začetno stanje mora biti v vseh primerih enako končnemu stanju v predhodnem poročilu.
(3.2.) Izdaja (ali nakup na primarnem trgu): V poročilu vrste 3 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše nominalna vrednost emisije vrednostnega papirja v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT, v poročilu vrste 1 ali 2 pa se vpiše tržna vrednost nakupov vrednostnih papirjev na primarnem trgu v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT.
(3.3.) Dospetje: Nominalna vrednost glavnice vrednostnega papirja, zapadle v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT.
(3.4.) Nakup (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost nakupov vrednostnega papirja v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT (ne vpisujejo se nakupi vrednostnih papirjev na primarnem trgu, če so že vpisani v točki 3.2. tega poročila).
(3.5.) Prodaja (na sekundarnem trgu): Tržna vrednost prodaj vrednostnega papirja v mesecu poročanja v tisoč SIT.
(3.6.) Druge spremembe: Vključujejo spremembe deviznega tečaja, spremembe tržne cene vrednostnega papirja in ostale spremembe (npr. prenos portfelja na drugega obveznika poročanja, prenos na trgovalni račun) v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. Vrednosti drugih sprememb so lahko pozitivne ali negativne.
(3.7) Končno stanje: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše stanje portfelja vrednostnega papirja na koncu meseca poročanja po tržni ceni v tisoč SIT (pri kuponskih obveznicah se upošteva tržna vrednost glavnice brez natečenih obresti), v poročilu vrste 3 pa nominalna vrednost stanja izdanih vrednostnih papirjev na koncu meseca poročanja v tisoč SIT.
Po vnosu vrednosti v točke 3.1. do 3.7. je potrebno preveriti kontrolno enačbo:
3.1 + 3.2 – 3.3 + 3.4 – 3.5 + 3.6 = 3.7.
(3.8.) Dohodek: Dividende, izplačane v mesecu na katerega se nanaša poročilo, v tisoč SIT. Pri obrestih so v poročilih 1 in 2 možne pozitivne vrednosti (prejem natečenih obresti ob prodaji obveznic ali prejem obresti izplačanih s strani izdajatelja) ali negativne vrednosti (plačilo natečenih obresti ob nakupu obveznic). V poročilu 3 izdajatelji dolžniških vrednostnih papirjev v tujini vpišejo izplačane obresti s pozitivnim predznakom.
(3.9.) Provizija: Znesek provizije, ki je bil plačan v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. V to polje se vpiše samo provizija, ki jo rezident plača nerezidentu ob nakupu vrednostnega papirja v tujini ali provizija, ki jo nerezident plača rezidentu ob nakupu vrednostnega papirja v Sloveniji.
(3.10.) Davek: Davek, ki je bil plačan na podlagi vrednostnega papirja iz poročila v mesecu na katerega se nanaša poročilo v tisoč SIT. V to polje se vpiše samo davek povezan z vrednostnim papirjem iz poročila, ki ga rezident plača v tujini ali davek, ki ga nerezident plača v Sloveniji.
(3.11.) Število lotov: V poročilu vrste 1 ali 2 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše končno stanje portfelja (iz točke 3.7. tega poročila) v lotih vrednostnega papirja, v poročilu vrste 3 pa končno stanje izraženo v lotih izdanih vrednostnih papirjev na koncu meseca na katerega se nanaša poročilo.
(3.12.) Neposredne naložbe: Polje neposredne naložbe se izpolnjuje samo v primerih vrste poročil 1 ali 2 (iz točke 1.3. tega poročila). V primeru neposredne naložbe se vpiše številko 1, v ostalih primerih pa številko 0. Za neposredno naložbo se štejejo naložbe v lastniške vrednostne papirje, pri katerih investitor konec meseca na katerega se nanaša poročilo razpolaga z 10% ali večjim deležem v lastniški strukturi izdajatelja vrednostnega papirja.
(3.13.) Država trga: ISO koda države trga. V poročilu vrste 3 (iz točke 1.3. tega poročila) se vpiše država, kjer so bili vrednostni papirji izdani.
(3.14.) Valuta posla: ISO koda valute posla.
Poročilo o poslovanju z vrednostnimi papirji (obrazec VRP):
--------------------------------------------------------
Številka polja   Ime polja
--------------------------------------------------------
1.         SPLOŠNO
1.1.        Mesec in leto
1.2.        Matična številka obveznika poročanja
1.3.        Vrsta poročila
1.4.        Oblika posla
1.5.        Država stranke
1.6.        Naziv stranke
1.7.        Matična številka stranke
1.8.        Sektor stranke
2.         VREDNOSTNI PAPIR
2.1.        Država izdajatelja
2.2.        Naziv izdajatelja
2.3.        Matična številka izdajatelja
2.4.        Sektor izdajatelja
2.5         ISIN koda vrednostnega papirja
2.6.        Oznaka vrednostnega papirja
2.7.        Vrsta vrednostnega papirja
2.8.        Število izdanih lotov
2.9.        Valuta nominalne vrednosti
2.10.        Nominalna vrednost lota
3.         PORTFELJ
3.1.        Začetno stanje
3.2.        Izdaja (ali nakup na primarnem trgu)
3.3.        Dospetje
3.4.        Nakup (na sekundarnem trgu)
3.5.        Prodaja (na sekundarnem trgu)
3.6.        Druge spremembe
3.7.        Končno stanje
3.8.        Dohodek
3.9.        Provizija
3.10.        Davek
3.11.        Število lotov
3.12.        Neposredne naložbe
3.13.        Država trga
3.14.        Valuta posla
--------------------------------------------------------
13. Seznam šifrantov, potrebnih za izpolnitev navodila:
– Šifrant držav: ISO 3166, uporaba trimestne črkovne kode (primer: SVN za Slovenijo)
– Šifrant valut: ISO 4217, uporaba numerične kode (primer: 705 za slovenski tolar)
– Šifrant vrednostnih papirjev vpisanih v KDD (kode določi KDD)
– Šifrant vrste poročila:
1 – poročilo pooblaščenega udeleženca, banke, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje ali drugega institucionalnega investitorja, za svoj račun;
2 – poročilo pooblaščenega udeleženca za stranke, poročilo zavarovalnice oziroma pokojninske družbe za kritne sklade, poročilo družbe za upravljanje za vzajemne sklade in investicijske družbe ter za naložbe nerezidentov v točke vzajemnih skladov in poročilo upravljavca vzajemnih pokojninskih skladov za vzajemne pokojninske sklade;
3 – poročilo izdajatelja dolžniškega vrednostnega papirja v tujini.
– Šifrant oblike posla:
SRN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani rezidentov in v lasti nerezidentov
SNR – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
SNN – vrednostni papirji izdani v Sloveniji s strani nerezidentov in v lasti nerezidentov
TNR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani nerezidentov in v lasti rezidentov
TRN – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti nerezidentov
TRR – vrednostni papirji izdani v tujini s strani rezidentov in v lasti rezidentov
– Šifrant sektorjev: Šifrant sektorjev rezidentov je pripravljen v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98), šifrant sektorjev nerezidentov pa smiselno povzema logiko uporabljeno pri sektorizaciji rezidentov.
Sektorji rezidentov:
S.11 – nefinančne družbe
S.121 – centralna banka
S.122 – druge denarne finančne institucije (vključuje banke, hranilnice, hranilno-kreditne službe)
S.123 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključujejo tudi vzajemne sklade in investicijske družbe)
S.124 – pomožne finančne dejavnosti (vključuje tudi borznoposredniške družbe)
S.125 – zavarovalnice in pokojninski skladi (vključujejo tudi vzajemne pokojninske sklade in pokojninske družbe)
S.13 – država
S.14 – prebivalstvo
S.15 – neprofitne organizacije
Sektorji nerezidentov:
S.21 – nefinančne družbe
S.221 – centralne banke
S.222 – druge denarne finančne institucije
S.223 – drugi finančni posredniki, razen zavarovalnic in pokojninskih skladov (vključuje tudi odprte in zaprte investicijske sklade)
S.224 – pomožne finančne dejavnosti
S.225 – zavarovalnice in pokojninski skladi
S.23 – države
S.24 – prebivalstvo
S.25 – neprofitne organizacije
– Šifrant vrste vrednostnih papirjev: CFI kode po standardu ISO 10962
– Šifrant domačih vrednostnih papirjev izdanih v tujini:
Dolžniški vrednostni papirji Republike Slovenije izdani v tujini:
NFA2USD – obveznice po NFA 2. serije v USD, izdane 11. 6. 1996
NFA2EUR – obveznice po NFA 2. serije v EUR, izdane 11. 6. 1996
EUR2 – evroobveznice RS v EUR, izdane 16. 6. 1997
EUR3 – evroobveznice RS v EUR, izdane 27. 5. 1998
EUR4 – evroobveznice RS v EUR, izdane 18. 3. 1999
EUR5 – evroobveznice RS v EUR, izdane 24. 3. 2000
EUR6 – evroobveznice RS v EUR, izdane 11. 4. 2001
15. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 36/03).
16. To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Ljubljana, dne 13. oktobra 2003.
Guverner
Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti