Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4531. Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje urejanja prostora v Občini Škofljica, stran 14098.

Na podlagi drugega odstavka 81. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 7. seji dne 7. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o začasnem ukrepu za zavarovanje urejanja
prostora v Občini Škofljica
1. člen
uvodne ugotovitve
Ta odlok določa ukrep o začasnem zavarovanju urejanja prostora v planski celoti V 4 Lavrica, V 9 Škofljica, V 11 Gumnišče, V 12 Pijava Gorica, V 13 Želimlje.
Na predmetnih območjih obstaja utemeljena nevarnost:
– da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena,
– da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe,
– da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
2. člen
podlaga predvidene prostorske ureditve
v prostorskem aktu
Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planskih celotah V 4 Lavrica, V 9 Škofljica, V 11 Gumnišče, V 12 Pijava Gorica in V 13 Želimlje, se sprejema za območja širitve ali spremembe namenske rabe naselja, ki še niso določena s strategijo prostorskega razvoja občine, in ki so bila opredeljena v programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–1990, oboje dopolnitev, za območje Občine Škofljica, ter prostorskih ureditvenih pogojev, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 63/01.
3. člen
območje začasnih ukrepov
Območja začasnih ukrepov se nanašajo na zemljišča, kjer se spreminja namenska raba glede na veljavni dolgoročni plan Občine Škofljica.
Meja območja je prikazana na katastrskem načrtu merila 1:5000 in sicer tako natančno, da jo je mogoče določiti v naravi.
Grafični del, ki prikazuje območja začasnih ukrepov je sestavni del tega odloka.
4. člen
vrste začasnih ukrepov
Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi veljajo naslednji ukrepi:
– prepovedana je parcelacija zemljišč ter promet z njimi,
– prepovedana je gradnja novih objektov ter rušitve in nadomestna gradnja,
– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih objektov.
Dovoljeno pa je izvajati:
– vzdrževalna dela objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez;
– vzdrževalna dela obstoječih objektov in
– geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
5. člen
čas veljavnosti začasnih ukrepov
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Škofljica, ter izvedbenih aktov.
6. člen
postopki zaznambe v zemljiški knjigi
Občina lahko v 30 dneh od uveljavitve odloka, začne s postopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiško knjigo.
7. člen
vidnost odloka
Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje je stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica.
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič–Rudnik.
8. člen
objava odloka
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Informativno pa se objavi tudi v Uradnem glasilu Občine Škofljica.
Št. 00207/04/03
Škofljica, dne 13. oktobra 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost