Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta za območje urejanja VS 9/10 Škofljica, stran 14096.

Na podlagi 77. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) programa priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in programskih zasnov VS 9/10 Škofljica (Uradno glasilo Občine Škofljica št. 13/00) in odloka, je Občinski svet občine Škofljica na 7. seji dne 7. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
zazidalnega načrta za območje urejanja
VS 9/10 Škofljica
1. člen
Zaradi razumljivosti besedila se obravnavani odlok v nadaljnjem besedilu poimenuje odlok št. 3, kar pomeni, da je tretji po vrsti, ki obravnava spremembe in dopolnitve osnovnega odloka.
V 1. členu odloka št. 1 se na koncu odstavka doda besedilo: »ter spremembe in dopolnitve odloka št. 2 in 3, ki jih je izdelal Projektivni Atelje – Arhing pod številko 40/02 v juniju 2002 (osnutek) in maju 2003 ter na osnovi stališč do pripomb in predlogov dopolnil v mesecu oktobru istega leta 2002 ter v maju 2003.«
S tem odlokom št. 3 se spremeni in dopolni odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (Uradni list SRS, št. 18/87), odlok št. 1 o spremembah in dopolnitvah istega odloka (Uradni list RS 35/01- v nadaljnjem besedilu: odlok št. 1) ter odlok št. 2, ki se nanaša na spremembe in dopolnitve v morfoloških enotah 1A, 2B in 4A (Uradni list RS 19/03 – v nadaljnjem besedilu: odlok št. 2).
2. člen
V 2. členu odloka št. 2 se v prvem stavku zamenjajo oznake morfoloških enot, in sicer v: 5A/1, 4A in 2A/1.
3. člen
V 3. členu odloka št. 2 se doda:
Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 2A/1, ki je opredeljena kot stanovanjska soseska:
H1  16 x 9 m = 144 m2   P+1+M  3 hiše
H2  12 x 9 m = 108 m2   P+1+M  10 hiš
H3  12 x 8 m = 96 m2    P+1+M  3 hiše
V stanovanjskem objektu je v pritličju možnost tihe poslovne dejavnosti, ki nima škodljivih emisij v okolje. Hiše so lahko maksimalno dvostanovanjske.
Kolenčni zid pri vseh novih objektih je max. 1,40m.
Toleranca znaša ± 1m.
Vsi objekti H1 imajo 2 garaži in 4 PM.
Vsi objekti H2 in H3 imajo 1 garažo in 2PM.
Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 4A, ki je opredeljena kot poslovno-stanovanjska soseska:
H1 16 x 9 m   = 144 m2  P+1+M    – 1 hiša
H2 12 x 9 m   = 108 m2  P+1+M    – 7 hiš
A  18 x 8 m   = 144 m2  P+1+M    – dvostanovanjska hiša s tiho poslovno
                      dejavnostjo
B  20 x 15 m  = 300 m2  (K) + P+1+M – slikopleskarsko skladišče in pisarna
C  16 x 13,5 m = 216 m2  P+1+M    – avtomehanični servis
D  37 x 16 m  = 544 m2  P+1+M    – legalizacija obstoječega mizarstva
Hiše H1 in H2 so lahko maksimalno dvostanovanjske.
Kolenčni zid pri vseh novih objekt je max. 1,40m.
Toleranca znaša ± 1m.
Vsi objekti H1 in H2 imajo1 garažo in 2PM.
Objekt A ima dve garaži in 4PM.
Objekt B ima 8 garaž in 6PM.
Objekt C ima 1 garažo in 12 PM.
Objekt D ima 3 garaže in 10 PM.
Oblikovanje objektov v morfološki enoti 2A/1 in 4A se izvaja skladno z grafično prilogo »Funkcionalne in oblikovalske rešitve«
Pogoji za gradnjo v morfološki enoti 5A/1
ZDR skupno z rezervatom = 1062 m2 P+2
V »Ureditveni situaciji« je določena samo gradbena linija objekta, funkcija, dimenzije objekta in oblikovanje se določijo naknadno, ko bo določen program širitve dejavnosti.
Skupaj obstoječih in predvidenih je 40 PM.
Zaradi gradnje prizidka k osnovni šoli Škofljica se začasno prestavi čebelnjak in sicer v morfološko enoto 5A/1 na mesto, določeno v grafični predlogi.
4. člen
V 3. členu odloka št. 1 se ohrani samo odstavek »v morfološki enoti… do odstavek št. 2. Načrt gradbene parcele z elementi za zakoličenje M 1:500«.
5. člen
V 5. členu odloka št. 2, se v drugem odstavku za besedo »v coni B« »in« zamenja z vejico ter na koncu doda »in v 5A/1«.
6. člen
V 18. členu odloka se točka »g« nadomesti z naslednjim besedilom: ». Vsak novozgrajeni objekt mora biti od parcelne meje odmaknjen 4 m, dovoljeni so manjši odmiki v soglasju lastnika sosednjega zemljišča ob upoštevanju sanitarno-tehničnih, požarnovarstvenih, in obrambnih predpisov in ob upoštevanju zakona o graditvi objektov«.
7. člen
V 13. členu odloka št. 1 se na koncu besedila doda »in v morfološki enoti 2A/1 in 4A«.
V 18. členu odloka se prvi odstavek nadomestI z besedilom:
»Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacij, rekonstrukcij, dozidav, rušitev, nadomestnih gradenj objektov in sprememb namembnosti obstoječih objektov. Obstoječe poslovne in stanovanjske objekte se mora priključiti na novo komunalno omrežje, ko bo le-to zgrajeno«.
8. člen
V 8. členu odloka št. 2 se prvi stavek dopolni z besedilom: »in idejna zasnova za morfološko enoto 5A/1, 4A in 2A/1, ki jo je izdelalo podjetje Tehniški biro Zajec d.o.o pod št. 494/03-01/03.«. Besedilo se dopolni s sledečim stavkom: »Os dovozne stanovanjske ceste k objektom na parcelah 762/1 in 761/2 poteka od krivine dalje po vzhodnem robu parcele 762/1 in 761/2«.
Idejni projekt mostu ni predmet sprememb in dopolnitev ZN VS 9/10.
9. člen
V 9. členu odloka št. 2 se dopolni prvi stavek z besedilom: »in idejna zasnova za morfološko enoto 5A/1, 4A in 2A/1 ki jo je izdelalo podjetje Elektro Ljubljana pod zaporedno št. ELR3- 14/03T.«
10. člen
V 10. členu odloka št. 2, se na koncu besedila prvega odstavka doda: »in pod št. R-75-P/6«.
11. člen
V 11. členu odloka št. 2 se pred vejico doda »in 2194 V«.
12. člen
V 12. členu odloka št. 2 se v prvem stavku za številko 2796 K doda »in 2855 K« ter doda naslednje besedilo: »Direktni izpusti čistih padavinskih voda v vodotok morajo biti izvedeni tako, da bo teme cevi pod koto srednje nizke vode. Izpustna glava mora biti oblikovana pod naklonom brežine vodotoka in ne sme segati v svetli profil vodotoka. Opremljena mora biti s protipovratno zaklopko. Na območju iztoka mora biti brežina vodotoka ustrezno zavarovana pred vodno erozijo. Detajl iztoka mora biti v projektni dokumentaciji PGD za izvedbo objektov tekstualno in grafično ustrezno obdelan in prikazan.
13. člen
V 13. členu odloka št. 2 se na koncu besedila doda »in pod št. 845-04/03«.
14. člen
V 14. členu odloka št. 2 se na koncu prvega stavka doda »in pod št. 03-30-1717/1791«.
15. člen
1. Tolerance pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne v takih mejah, da ne povzročajo spremembo koncepta ureditve in sprememb lokacij predvidenih novih objektov ali obstoječih objektov in drugih predpisanih ureditev. Spremembe navedenih toleranc so možne z izrisom sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi strokovne utemeljitve in preverbe.
2. Za velikost odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev objektov, ki so dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, se mora pred izdajo PGD pridobiti mnenje avtorja arhitekturne rešitve, da se v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju zazidalnega načrta oziroma na sosednjih območjih ter da niso v nasprotju z javno koristjo.
16. člen
V 15. členu odloka št. 2 se v prvem podčlenu v prvem stavku doda za »10m pas za južni del in 5m pas za severni del«. Zaključek istega stavka »vzdolž obeh brežin« se črta.
17. člen
V 16. členu odloka št. 2 se na koncu besedila doda:
V morfoloških enotah 4A in 2A/1 se gradnja izvaja individualno glede na program posameznih investitorjev s tem, da se mora predhodno izvesti primarna prometna in komunalna infrastruktura.
Enako velja za ME 5A/1, le da se odvija gradnja na pobudo občine.
18. člen
Sestavni del odloka št. 3 o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu je sklenitev urbanistične pogodbe med naročnikom/investitorjem in Občino Škofljica. V urbanistični pogodbi se podrobneje definira:
– lastništvo, investitorstvo in avtorstvo zazidalnega načrta,
– program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– etapnost izvajanja del po programu opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo,
– ugotavljanje deleža sofinanciranja lastnikov/investitorjev v enotah 2A/1, 4A in 5A/1,
– upoštevanje predhodnih vlaganj oziroma finančnih obremenitev investitorja, ki bi jih sicer morala prevzeti občina pri obračunu komunalnega prispevka,
– sklenitev urbanistične pogodbe ne zadrži nadaljnjega postopka pri pripravi PGD za pridobitev gradbenega dovoljenja.
19. člen
Sprememba zazidalnega načrta za to območje je izdelano na pobudo naročnika-investitorja. Soglasja posameznih lastnikov k izdelavi sprememb so podana.
Financiranje izdelave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu za morfološke enote 2A/1, 4A in 5A/1 je podrobneje določeno v urbanistični pogodbi. Naročnik – investitor sprememb zazidalnega načrta za morfološke enote 2A/1, 4A in 5A/1 dokazuje financiranje s pogodbo o izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Vse lastnike parcel, ki so uporabniki tega dela zazidalnega načrta se obvesti o višini vrednosti projekta sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, ki jo morajo v sorazmernem deležu poravnati naročniku – investitorju ali Občini Škofljica ob plačilu komunalnega prispevka.
20. člen
V 22. členu se na koncu stavka nadomesti besedo »in« z vejico in doda »5A/1, 4A in 2A/1«.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00207/03/03
Škofljica, dne 13. oktobra 2003.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.

AAA Zlata odličnost