Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4528. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje, stran 14091.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. in 73. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in 18. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 4/99, 1/00, 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02) je Občinski svet občine Mozirje na 7. redni seji dne 17. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mozirje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ureja Občina Mozirje preoblikovanje Zavoda za kulturo Mozirje v javni zavod Knjižnica Mozirje, status preoblikovanega javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina financiranja javnega zavoda Knjižnica Mozirje.
2. člen
Javni zavod, ki se preoblikuje po tem odloku, je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Zavoda za kulturo Mozirje, dne 19. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 65/97) in je vpisan v sodni Register pri Okrajnem sodišču Celje, pod št. reg. vl. 1-4097-00 ter v razvid knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana.
3. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Mozirje, s sedežem v Mozirju, Savinjska cesta 7.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
4. člen
Ime javnega zavoda je Osrednja knjižnica Mozirje. Skrajšano ime Knjižnica Mozirje (v nadaljevanju: zavod). Sedež zavoda je v Mozirju, Hribernikova ul. 1.
Javni zavod je pravna oseba.
5. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrajnem sodišču v Celju in v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana.
6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
2. Javnost dela
7. člen
Javnost dela knjižnice se zagotovi z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom knjižnice.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec knjižnice.
3. Pečat zavoda
8. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike z naslednjim besedilom: Knjižnica Mozirje Hribernikova 1 Mozirje.
Zavod ima tudi manjši pečat okrogle oblike, v katerem je izpisano: Knjižnica Mozirje.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje knjig.
9. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor.
4. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
10. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
11. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga pooblasti direktor, v mejah pooblastila.
12. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in nalog, ki jih opravljajo.
5. Področje zadovoljevanja potreb
13. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po dejavnosti knjižničarstva na področju občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Solčava.
Za zadovoljevanje teh potreb zavod organizira izposojevalne enote izven sedeža zavoda, in sicer: Knjižnica Gornji Grad, Knjižnica Ljubno, Knjižnica Luče, Knjižnica Nazarje, Knjižnica Solčava in Krajevna knjižnica Rečica ob Savinji.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
14. člen
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Javni zavod opravlja kot glavno dejavnost dejavnost knjižnic, v standardni klasifikaciji dejavnosti vodenj pod šifro 0/92.511.
V okviru te dejavnosti zavod:
– ugotavlja potrebo po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja informacijsko, dokumentacijsko, komunikacijsko in splošno kulturno delo,
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo za svoje območje,
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki je nacionalna kulturna dediščina – nacionalni spomenik,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten knjižnični informacijski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– vodi in izdaja kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva in evidenco o knjižničarski dejavnosti,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju knjižničarstva,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– se vključuje v procese vseživljenjskega izobraževanja,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njihovo dejavnostjo,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti.
   Med dejavnosti javne službe zavoda kot stranske dejavnosti sodijo tudi:
– DE/22    110 izdajanje knjig,
– DE/22 12   izdajanje časopisov,
– DE /22.140  izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
        zapisa,
– DE/22.150  drugo založništvo,
– G /51.19   posredništvo pri prodaji raznovrstnih
        izdelkov,
– G /52.471  dejavnost knjigarn,
– G /52.486  trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– K /72.300  obdelava podatkov,
– K /72.400  omrežne podatkovne storitve,
– K /74.852  fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K /74.871  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– M /80.422  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje,
– 0 /92.32   obratovanje objektov za kulturne
        prireditve,
– 0 /92.522  varstvo kulturne dediščine.
15. člen
Zavod zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost tudi za potrebe občanov občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje in Solčava, ob pogoju ustreznega sofinanciranja. Pogoji in način opravljanja dejavnosti v imenovanih občinah ter način financiranja se opredeli s pogodbo, ki jo sklenejo občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava, zavod in ustanovitelj.
16. člen
Knjižničarska dejavnost je pod enakimi pogoji namenjena vsem občanom občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje in Solčava. Pogoje za uporabo knjižničnega gradiva določa interni akt knjižnice.
17. člen
Knjižničarska dejavnost je namenjena izobraževanju, razvoju strokovnega in raziskovalnega dela, prenosu znanja ter zadovoljevanju kulturnih potreb občanov.
18. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
19. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo izobraževanja in kulturnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
20. člen
Organa zavoda sta:
– direktor zavoda in
– svet zavoda.
1. Direktor zavoda
21. člen
Zavod vodi direktor, ki organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
22. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenuje ga na podlagi javnega razpisa po postopku in na način, ki je določen z zakonom.
Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja zavoda, mnenje občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.
Če ustanoviteljica, občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje in Solčava oziroma strokovni delavci knjižnice ne posredujejo soglasja oziroma mnenja v roku 60 dni od dneva, ko je bila vloga za pridobitev soglasja oziroma mnenje vročena, se smatra, da je soglasje podano oziroma mnenje pozitivno.
23. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo;
– ima pogoje za strokovnega delavca knjižnice,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
24. člen
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po poteku mandata ponovno imenovan za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
25. člen
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– predlaga program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakonodajo.
26. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
2. Svet zavoda
27. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki uporabnikov.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki zaposlenih v zavodu,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Mozirje.
Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo zaposleni zavoda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo:
– KS Mozirje – dva predstavnika in
– KS Rečica ob Savinji – enega predstavnika.
28. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor najkasneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
Člana sveta zavoda razreši tisti, ki ga je imenoval, na predlog direktorja ali sveta zavoda.
29. člen
Mandat članov sveta traja pet let. Po poteku mandata so lahko člani ponovno imenovani v svet zavoda.
30. člen
Svet ime naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu in programu dela ter ugotavlja njuno ustreznost glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– daje soglasje k finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo izvajanje,
– sprejema program dela in zaključni račun,
– izvaja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice,
– izvaja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti določene naloge.
Strateški načrt, akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt stopijo v veljavo, ko da nanje soglasje ustanovitelj.
31. člen
Svet zavoda veljavno odloča na sejah. Seje sveta zavoda se sklicujejo po potrebi. Sklicuje in vodi jih predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, z dvigom rok, člani sveta pa lahko sklenejo, da se o določeni zadevi glasuje tajno.
32. člen
Predsednik sveta mora sklicati sejo, če to zahteva direktor, ustanovitelj oziroma najmanj trije predstavniki sveta zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz proračunskih sredstev občin navedenih v 13. členu tega odloka,
– iz proračunskih sredstev države,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– iz članarin, zamudnin, obrabnin ter prodaje storitev in izdelkov uporabnikom,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
34. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja. Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
35. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup knjižničnega gradiva oziroma za druge namene v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PREMOŽENJE ZAVODA
36. člen
Z vsem premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– zagotavlja finančna sredstva za delovanje zavoda, skladno z letnim finančnim načrtom zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani oziroma programi občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, aktu o sistematizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
38. člen
Zavod:
– vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje,
– je dolžan medletno poročati ustanovitelju o vseh vprašanjih, ki jih le-ta naslovi nanj iz področja delovanja zavoda,
– je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in o razvoju zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
39. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti za notranje delovanje zavoda, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti, iz prvega odstavka tega člena, ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
40. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
42. člen
Dosedanji direktor Zavoda za kulturo Mozirje opravlja svojo funkcijo do imenovanja novega direktorja oziroma vršilca dolžnosti direktorja.
V roku 90 dni po sprejemu tega odloka mora dosedanji direktor sklicati prvo konstitutivno sejo sveta zavoda.
Svet zavoda je dolžan delovno mesto direktorja zavoda razpisati na prvi konstitutivni seji.
Direktor Zavoda za kulturo poskrbi za vpis preoblikovanja zavoda na podlagi tega odloka v sodni register.
43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo Mozirje (Uradni list RS, št. 65/97).
44. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/03-07
Mozirje, dne 17. septembra 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost