Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4525. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2003, stran 14089.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 44/99, 1/00 in 1/01 in Uradni list RS, št. 61/02, 64/03) je Občinski svet občine Mozirje na 7. redni seji dne 17. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Mozirje za leto 2003
1. člen
V odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2003 (Uradni list RS, št. 27/03) se spremeni 2. člen, ki se glasi:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               v 000 SIT
I. Skupaj prihodki                       921.572
II. Skupaj odhodki                       966.922
III. Proračunski presežki – primanjkljaj (I.–II.)        –45.350
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in vračilo depozitov      8.600
V. Dana posojila                           –
VI. Skupni presežek – primanjkljaj (IV.- V.)          + 8.600
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje proračuna                   59.000
VIII. Odplačilo dolga                      22.250
IX. Neto zadolževanje (VII.- VIII.)              + 36.750
Povečanje (zmanjšanje sredstev
na računih III.+VI.+IX.)                       –
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 6. člena, ki se glasi:
Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
3. člen
Vsi ostali členi odloka o proračunu občine ostanejo nespremenjeni; spremenijo se le vrednosti proračunskih postavk v sintetičnem in analitičnem delu proračuna, ki je priloga tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 062-02/03-07
Mozirje, dne 17. septembra 2003.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost