Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4523. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Križevci, stran 14088.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet občine Križevci na 7. seji dne 23. 9. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje in razvoj kmetijstva
v Občini Križevci
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Križevci.
2. člen
Sredstva za pospeševanje in razvoj kmetijstva in kmetijskih dejavnosti na območju Občine Križevci se zagotavljajo iz sredstev proračuna Občine Križevci.
3. člen
O obsegu sredstev, vrstah in načinu oblik pospeševanja kmetijstva za posamezno obdobje določi Občinski svet občine Križevci z odlokom o proračunu za tekoče leto, na osnovi letnega programa, katerega pripravijo zaposleni na občinski upravi ob sodelovanju odbora za kmetijstvo in regionalni razvoj.
4. člen
Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pravilnika poteka preko javnih razpisov upravičencem, ki se objavijo na krajevno običajen način. V primerih, ki jih določa ta pravilnik se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko neposrednih pisnih vlog.
5. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva Občine Križevci se finančna sredstva usmerjajo v:
– pospeševanje strokovnega izobraževanja za potrebe kmetijstva;
– subvencioniranje zavarovalnih premij za kmetijske pridelke;
– sofinanciranje testiranja škropilnih naprav;
– sofinanciranje analize voluminozne krme in zemlje;
– sofinanciranje zdravstvene preventive v čebelarstvu;
– sofinanciranje umetnega osemenjevanja krav in telic;
– sofinanciranje zavarovanja govedi;
– sofinanciranje osemenjevanja in pripusta kobil;
– sofinanciranje nakupa semena bikov melioratorjev;
– regresiranje obrestne mere na posojila za investicije in obnovo opreme na področju prašičereje;
– sofinanciranje pregleda somatskih celic pri kravah molznicah v A in AP kontroli;
– subvencioniranje obrestne mere na kredite za investicije v vinogradniško mehanizacijo in kletarsko opremo;
– sofinanciranje agromelioracijskih ukrepov – kalcifikacija zemlje.
6. člen
Upravičenci do finančnih sredstev so kmetje, društva in zveze društev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve za kmetijstvo in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Občini Križevci.
Sredstva namenjena razvoju kmetijstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. V objavi je potrebno navesti:
– namene za katere se dodeljujejo intervencijska sredstva za posamezno proračunsko leto,
– višino razpisanih sredstev za posamezen namen,
– upravičence do interventnih sredstev,
– rok za prijavo na javni razpis,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo razpoložljiva sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti k predpisanem obrazcu.
Vloge za izplačilo sredstev javnega razpisa uveljavljajo upravičenci iz prvega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za njihov račun.
7. člen
Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti iz javnega razpisa, občina ne plačuje obresti.
8. člen
Vloge obravnava občinska uprava in jih predloži v obravnavo Odboru za kmetijstvo občine Križevci. Na podlagi mnenja odbora za kmetijstvo se odloči o vlogi s sklepom oziroma na podlagi sklenjene pogodbe, ki jo morajo upravičenci skleniti v roku, ki ga določi Odbor za kmetijstvo občine Križevci, sicer izgubijo pravico do odobrenih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi dokazil o plačanih računih oziroma potrdil o realizaciji posameznih ukrepov.
Občinska uprava ima od posameznega prosilca pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
9. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
10. člen
Upravičenec lahko dodeljena sredstva uporabi le za namene, ki so določeni v pogodbi oziroma sklepu.
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve interventnih sredstev navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne dodeli oziroma je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila občine upravičencu do dneva vračila.
11. člen
Prejemniki proračunskih sredstev morajo v primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih koli razlogov ni bila mogoča ali če se v obdobju med prijavo in podpisom pogodbe oziroma izdajo sklepa spremenijo dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sredstev, o tem obvestiti zaposlene v občinski upravi.
12. člen
Upravičenec je dolžan podati izjavo da za določen namen ni pridobil državne pomoči iz državnih ali mednarodnih virov. V primeru, da pa je prejel navedena sredstva je dolžan navesti višino prejetih sredstev in priložiti ustrezno dokumentacijo.
13. člen
Sredstva pomoči se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave.
14. člen
Občina Križevci izplačuje upravičencem sredstva samo do skupne vrednosti, določene za posamezni namen. Če se v prvem roku izkoristijo vsa sredstva za določeni namen, se vloge v drugem roku ne obravnavajo. Kolikor vloge v naslednjih rokih sredstva za določeni namen prekoračijo, se upravičencem zahtevki proporcialno zmanjšajo.
15. člen
Vsi postopki dodeljevanja sredstev, ki so se pričeli pred dnevom sprejema tega pravilnika in do dneva veljavnosti tega pravilnika še niso zaključeni, se zaključijo po obstoječem načinu.
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 320-01/03
Križevci, dne 23. septembra 2003.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost