Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4522. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004, stran 14087.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 10. redni seji dne 8. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004
1. člen
V drugem členu odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 26/03) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2003.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov za leto 2003 se določi v naslednji višini:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
                                    v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------------------
                             Rebalans
                            proračuna     Proračun
Trimestni konto                       2003       2004
----------------------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)         2.470.073    2.317.923
   Tekoči prihodki (70+71)              1.957.515    1.935.675
70  Davčni prihodki                  1.488.256    1.564.189
   700  Davki na dohodek in dobiček         1.037.198    1.110.000
   703  Davki na premoženje              243.171     234.895
   704  Domači davki na blago in storitve       207.887     219.294
71  Nedavčni prihodki                  469.259     371.486
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                 29.130      26.500
   711  Takse in pristojbine              12.305      13.289
   712  Denarne kazni                   618        19
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev     10.850      21.188
   714  Drugi nedavčni prihodki            416.356     310.490
72  Kapitalski prihodki                 273.200     179.000
   720  Prihodki od prodaje osnovnih
      sredstev                   163.200     129.000
   722  Prihodki od prodaje zemljišč
      in nematerialnega premoženja         110.000      50.000
73  Prejete donacije                   33.656      4.400
   730  Prejete donacije iz domačih virov       33.656      4.400
74  Transferni prihodki                 205.702     198.848
   740  Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij      205.702     198.848
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)           2.591.102    2.357.170
40  Tekoči odhodki                   465.002     469.097
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim       124.435     140.990
   401  Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost              17.878      21.377
   402  Izdatki za blago in storitve         299.165     282.120
   403  Plačila domačih obresti            13.524      12.610
   409  Rezerve                    10.000      12.000
41  Tekoči transferi                  887.233     889.191
   410  Subvencije                   11.635      6.600
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom               462.710     512.336
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                 130.224     133.658
   413  Drugi tekoči domači transferi         282.664     236.597
42  Investicijski odhodki                952.406     696.800
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev      930.206     696.800
43  Invesicijski transferi               286.461     302.082
   430  Investicijski transferi            270.661     302.082
 
III. Proračunski presežek ali primanjkljaj (I. -II.)  -121.029     -39.247
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih pos. in prodaja
   kapital. deležev                   22.180      31.580
75  Prejeta vračila danih pos.
   in prodaja kapitalskih deležev            22.180      31.580
   750  Prejeta vračila danih posojil         18.100      27.500
   751  Prodaja kapitalskih deležev             –        –
   752  Kupnine iz naslova privatizacije        4.080      4.080
 
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 23.000      25.000
44  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                 23.000      25.000
   440  Dana posojila                 18.000      25.000
   441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb       –        –
   442  Poraba sredstev kupnin
      iz naslova privatizacije            5.000        –
 
VI.  Prejeta minus dana pos.
   in spremem. kapital. delež. (IV.-V.)          -820      6.580
 
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje                     61.000      62.517
50  Zadolževanje                     61.000      62.517
   500  Domače zadolževanje              61.000      62.517
 
VIII. Odplačila dolga                   34.100      29.850
55  Odplačila dolga                   34.100      29.850
   550  Odplačila domačega dolga            34.100      29.850
 
IX.  Prenos sredstev na računu
   iz leta 2002 oziroma 2003              94.949        –
 
X.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.+IX.)              –        –
 
XI.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-X.)          26.900      32.667
 
XII. Neto financiranje (VI.+XI.)             26.080      39.247
----------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 40302-2/02
Grosuplje, dne 8. oktobra 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost