Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2002, stran 14086.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na svoji 9. redni seji dne 1. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grosuplje za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2002 izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
  prihodke v višini              1.781.565 tisoč tolarjev
  odhodke v višini               1.704.986 tisoč tolarjev
  presežek prihodkov
  nad odhodki v višini              76.579 tisoč tolarjev
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
  prejemke v višini                26.177 tisoč tolarjev
  izdatke v višini                36.777 tisoč tolarjev
  prejeta minus dana posojila
  in spremembe kapitalskih
  deležev v višini                –10.600 tisoč tolarjev
c) v računu financiranja:
  prejemke v višini                  0 tisoč tolarjev
  izdatke v višini                32.155 tisoč tolarjev
  neto zadolževanje proračuna          –32.155 tisoč tolarjev
d) prenos sredstev na računu
  iz leta 2001                  61.120 tisoč tolarjev
e) povečanje sredstev na računu          33.824 tisoč tolarjev
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Sredstva na postavki povečanje sredstev na računu, ugotovljena v prejšnjem členu, se prenesejo v proračun Občine Grosuplje za leto 2003, in sicer na postavko sredstva na računih.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0003/01
Grosuplje, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.
           Bilanca prihodkov in odhodkov
 
                                v 000 SIT
-------------------------------------------------------------------------
Zap.                             Realizacija
št.  Namen                    1. 1. 2002–31. 12. 2002
-------------------------------------------------------------------------
   I. prihodki
1.  Davki na dohodek in dobiček                 960.779
2.  Davki na premoženje                     211.627
3.  Domači davki na blago in storitve              184.292
   Davčni prihodki                      1.356.698
 
4.  Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženje                        32.024
5.  Takse in pristojbine                     12.473
6.  Denarne kazni                          99
7.  Prihodki od prodaje blaga in storitev            21.947
8.  Drugi nedavčni prihodki                   175.368
   Nedavčni prihodki                      241.911
 
9.  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              93
10.  Prihodki od prodaje zemljišč
   in nematerialnega premoženja                 16.600
   Kapitalski prihodki                     16.693
 
11.  Prejete donacije iz domačih virov               7.306
   Prejete donacije                       7.306
 
12.  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
   institucij                         158.957
   Transferni prihodki                     158.957
 
I.  Skupaj prihodki                      1.781.565
 
II.  Odhodki
 
1.  Plače, prispevki in drugi osebni prejemki          101.702
2.  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          15.051
3.  Izdatki za blago in storitve                246.202
4.  Plačila domačih obresti                   14.700
5.  Sredstva, izločena v rezerve                 2.956
   Tekoči dohodki                       380.611
 
6.  Subvencije                          2.419
7.  Transferi posameznikom in gospodinjstvom          458.911
8.  Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                        107.240
9.  Drugi tekoči domači transferi                184.693
   Tekoči transferi                      753.263
 
10.  Nakup in gradnja osnovnih sredstev             286.649
   Investicijski odhodki                    286.649
 
11.  Investicijski transferi                   284.463
   Investicijski transferi                   284.463
 
II.  Skupaj odhodki                      1.704.986
 
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)             76.579
-------------------------------------------------------------------------
 
           Račun finančnih terjatev in naložb
 
-------------------------------------------------------------------------
Zap.                             Realizacija
št.  Namen                    1. 1. 2002–31. 12. 2002
-------------------------------------------------------------------------
1.  Prejeta vračila danih posojil                21.678
2.  Prodaja kapitalskih deležev                    0
3.  Kupnine iz naslova privatizacije               4.499
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev                26.177
 
4.  Dana posojila in depoziti za kredite             36.777
5.  Povečanje kapitalskih deležev                   0
 
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        36.777
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
   kapitalskih deležev                     -10.600
-------------------------------------------------------------------------
 
              Račun financiranja
 
-------------------------------------------------------------------------
Zap.                             Realizacija
št.  Namen                    1. 1. 2002–31. 12. 2002
-------------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje proračuna                      0
VIII. Odplačila kreditov                      32.155
IX.  Neto zadolževanje proračuna                 -32.155
 
X.  Prenos sredstev na računu iz leta 2000            61.120
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu          94.944
-------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost