Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4511. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev, stran 14083.

Na podlagi 35. člena in prve alinee 52. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01 izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za izvajanje določenih nalog javne službe na področju fitofarmacevtskih sredstev
I
Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblašča Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: IVZ) za opravljanje strokovnih nalog iz 42. in 43. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01; v nadaljnjem besedilu: ZFfS).
II
IVZ na področju strokovnih nalog sodeluje z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Upravo za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) na podlagi letnega strokovnega programa.
III
IVZ Ljubljana opravlja v skladu z zahtevami ZFfS zlasti naslednje naloge:
– naloge na področju ocenjevanja fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS) v postopku registracije, zlasti s področja ocene vpliva na zdravje ljudi,
– izdelovanje strokovnih podlag za podporo odločanju pristojnemu organu na področju FFS,
– izvajanje raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– druge naloge na področju FFS.
IV
IVZ pripravi in posreduje upravi letni program dela najpozneje do 15. decembra za naslednje leto in podrobno poročilo o opravljenem delu v preteklem letu najpozneje do 15. januarja tekočega leta.
V
Podrobnejši način izvajanja nalog se opredeli v pogodbi o izvajanju programa iz II. točke te odločbe.
VI
Plačilo za izvedene naloge iz III. točke te odločbe se krije iz proračuna Republike Slovenije, v skladu s programom iz II. točke te odločbe.
VII
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-36/2003
Ljubljana, dne 8. oktobra 2003.
EVA 2003-2311-0280
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost