Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4510. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen, stran 14081.

Na podlagi 9. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
O D R E D B O
o pošiljanju obvestil o spremembi cen
1. člen
Ta odredba določa obveznosti pravnih oseb in podjetnikov posameznikov, ki proizvajajo proizvode in opravljajo storitve navedene v 3. členu te odredbe (v nadaljnjem besedilu: podjetja), da ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pošiljajo obvestila o spremembi cen.
2. člen
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spremembe oziroma najkasneje istega dne, ko se cene spremenijo.
Proizvodna podjetja morajo posredovati proizvodne cene. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na drobno oziroma na debelo, morajo posredovati tudi cene v prodaji na drobno oziroma cene v prodaji na debelo. Storitvena podjetja morajo posredovati cene na drobno. Če se storitvena podjetja ukvarjajo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo posredovati cene v prodaji na debelo.
Podjetjem ni potrebno pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskih in drugih promocijskih znižanj.
3. člen
Podjetja morajo poslati obvestilo o spremembi cen za naslednje proizvode in storitve:
1. Proizvodnja hrane
1.a. Kruh iz moke tipa 500
1.b. Pšenična moka tip 500
1.c. Sladkor
2. Založništvo
2.a. Učbeniki
2.b. Delovni zvezki
2.c. Delovni učbeniki
2.d. Zbirke nalog oziroma vaj
2.e. Atlasi in karte
2.f. Priročniki
2.g. Učna sredstva
2.h. Splošno-informativni tiskani dnevniki
3. Oskrba z električno energijo, plinom in vodo
3.a. Električna energija za tarifne uporabnike
3.b. Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja
3.c. Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem preko števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne uporabnike
3.d. Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
4. Komunalne storitve
4.a. Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
4.b. Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja komunalnih odpadkov
4.c. Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4.d. Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
5. Prodaja goriv
5.a. Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
5.b. Plinsko olje (D-2)
5.c. Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za ogrevanje
5.d. Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
5.e. Kurilno olje – srednje (mazut)
6. Kopenski promet
6.a. Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
6.b. Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na rednih linijah
6.c. Prevoz potnikov medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah
6.d. Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah
6.e. Cestnina za uporabo cestninske ceste
7. Pošta in telekomunikacije
7.a. Prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu
7.b. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 20g v notranjem poštnem prometu
7.c. Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad 20g do 100g v notranjem poštnem prometu
7.d. Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
7.e. Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
7.f. Telefonska naročnina za fiksni telefon
7.g. Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji telefonski promet
8. Zavarovalništvo
8.a. Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
9. Poslovanje z nepremičninami
9.a. Višina mesečne najemnine za m2 neprofitnega stanovanja
10. Gostinstvo
10.a. Mesečna oskrba v dijaških domovih
10.b. Mesečna oskrba v študentskih domovih
10.c. Mesečna oskrba v internatih
11. Izobraževanje
11.a. Mesečna oskrba v vrtcih
12. Socialno varstvo
12.a. Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
13. Druge storitvene dejavnosti
13.a. Parkirnina za osebna vozila
13.b. Dimnikarske storitve
13.c. Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
13.d. Prodaja grobov in dajanje grobov v najem
4. člen
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, ki so navedeni v 3. členu te odredbe, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen.
5. člen
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
1. ime in sedež podjetja,
2. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
3. ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
4. ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
5. ceno za katero se pošilja obvestilo,
6. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v celotnem predhodnem letu,
7. stopnjo skupne rasti cen proizvodov oziroma storitev v tekočem letu,
8. stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
9. prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
10. glavne razloge za spremembo cen,
11. datum uporabe nove cene.
6. člen
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v obliki obrazca v prilogi te odredbe, ki je njen sestavni del.
7. člen
Če obvestilo ne vsebuje vseh podatkov, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (Uradni list RS, št. 36/03).
9. člen
Ta odredba začne veljati 1. novembra 2003 in velja šest mesecev.
Št. 017-102/2002-28
Ljubljana, dne 14. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0100
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost