Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4504. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A), stran 14072.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tajnih podatkih (ZTP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2003.
Št. 001-22-84/03
Ljubljana, dne 10. oktobra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O TAJNIH PODATKIH (ZTP-A)
1. člen
V zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/2001 in 48/2003 – sklep US) se v celotnem besedilu besedilo »Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov« oziroma »urad« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »nacionalni varnostni organ« v ustreznem sklonu.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 22. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Dovoljenja za dostop osebe do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO izdajajo ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ministrstvo, pristojno za obrambo, Slovenska obveščevalno-varnostna agencija ter Policija (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
Osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi opravljanja funkcij ali delovnih dolžnosti v ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ministrstvu, pristojnem za obrambo, Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji ali Policiji, dovoljenje izda, skladno z določili tega zakona in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, minister, pristojen za notranje zadeve oziroma minister, pristojen za obrambo, oziroma direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije oziroma generalni direktor Policije. O izdaji dovoljenja obvestijo nacionalni varnostni organ.«
3. člen
Za 22. členom se dodajo novi 22.a, 22.b, 22.c, 22.d in 22.e člen, ki se glasijo:
»22.a člen
Glede na predvideni dostop osebe do podatkov različnih stopenj tajnosti pristojni organ opravi:
1. osnovno varnostno preverjanje,
2. razširjeno varnostno preverjanje in
3. razširjeno varnostno preverjanje z varnostnim poizvedovanjem.
Z osnovnim varnostnim preverjanjem se preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, razširjeno se varnostno preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO, razširjeno z varnostnim poizvedovanjem se preverijo podatki o osebi, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje STROGO TAJNO.
22.b člen
Osnovno varnostno preverjanje se opravi tako, da pristojni organ preveri posameznikove navedbe v vprašalniku za varnostno preverjanje. Pri tem lahko od osebe, na katero se podatki nanašajo, ter iz evidenc in drugih zbirk podatkov upravljavcev zbirk osebnih in drugih podatkov zbirajo in uporabljajo podatke iz 25. člena tega zakona.
Če z osnovnim varnostnim preverjanjem ugotovi sum varnostnega zadržka, lahko pristojni organ z varnostnim poizvedovanjem dodatno preveri tiste podatke, ki se nanašajo na posamezen varnostni zadržek.
Varnostno poizvedovanje po prejšnjem odstavku se opravi le, če preverjana oseba po razgovoru o sumu varnostnega zadržka pisno soglaša z varnostnim poizvedovanjem in izpolni prvi del dodatnega vprašalnika. Če preverjana oseba ne da soglasja oziroma ne izpolni dodatnega vprašalnika, lahko pristojni organ že na podlagi suma varnostnega zadržka zavrne izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
22.c člen
Razširjeno varnostno preverjanje se opravi tako, da pristojni organ poleg ukrepov iz prvega odstavka prejšnjega člena od preverjane osebe, drugih organov, pristojnih za varnostno preverjanje, ali iz že obstoječih zbirk podatkov preveri še podatke iz posebnega vprašalnika, pomembne za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO.
Če se iz ugotovitev razširjenega varnostnega preverjanja ugotovi sum varnostnega zadržka, lahko pristojni organ z varnostnim poizvedovanjem dodatno preveri tiste podatke, ki se nanašajo na posamezen varnostni zadržek.
Varnostno poizvedovanje po prejšnjem odstavku se opravi le, če preverjana oseba po razgovoru o sumu varnostnega zadržka pisno soglaša z varnostnim poizvedovanjem in izpolni prvi del dodatnega vprašalnika. Če preverjana oseba ne da soglasja oziroma ne izpolni dodatnega vprašalnika, lahko pristojni organ že na podlagi suma varnostnega zadržka zavrne izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
22.d člen
Varnostno poizvedovanje se opravi tako, da pristojni organ opravi razgovor z osebami, ki jih je v prvem delu dodatnega vprašalnika navedla preverjana oseba in ki lahko potrdijo podatke, navedene v vprašalnikih.
Če se pri preverjanju podatkov iz prejšnjega odstavka ugotovi sum varnostnega zadržka, lahko pristojni organ preveri podatke o okoliščinah, povezanih z varnostnim zadržkom, tudi pri drugih osebah, organih ali organizacijah, ki o preverjani osebi kaj vedo.
22.e člen
Če ugotovljen sum varnostnega zadržka iz drugega odstavka 22.c in 22.d člena tega zakona izhaja iz okoliščin, ki so povezane z njenim zakoncem ali zunajzakonskim partnerjem oziroma katero koli polnoletno osebo, ki živi s preverjano osebo v skupnem gospodinjstvu, se lahko z njimi opravi razgovor o domnevnih varnostnih zadržkih, z njihovim pisnim soglasjem pa se lahko osnovno varnostno preverijo.
Za preverjanje podatkov po prejšnjem odstavku se smiselno uporabljata prvi odstavek 22.b člena in prvi odstavek 25. člena tega zakona.«
4. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojni organ izda osebi po opravljenem osnovnem varnostnem preverjanju dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO, po razširjenem varnostnem preverjanju dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje TAJNO, po razširjenem varnostnem preverjanju z varnostnim poizvedovanjem pa dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje STROGO TAJNO.
Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov iz prejšnjega odstavka se osebno vroči preverjani osebi. O izdaji dovoljenja se pisno obvesti predstojnika organa, ki je predlagal varnostno preverjanje.
Če pristojni organ na podlagi podatkov, preverjenih v postopku varnostnega preverjanja, oceni, da obstaja varnostni zadržek, določen s tem zakonom, izdajo dovoljenja zavrne. V zavrnitvi izdaje dovoljenja ni treba obrazložiti virov varnostnega preverjanja.«
5. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja oziroma preklic dovoljenja lahko preverjana oseba v 15 dneh od dneva njene vročitve vloži pritožbo. Pritožbo vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, pri katerem je dala soglasje za varnostno preverjanje.
Pritožba zoper preklic dovoljenja ne zadrži njegove izvršitve.
O pritožbi odloča Komisija za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi (v nadaljnjem besedilu: komisija) po postopku, ki je določen za odločanje komisije o pritožbah javnih uslužbencev.
Zoper odločitev komisije je dovoljen upravni spor.«
6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varnostno se lahko preverijo podatki o osebi, ki jo je predstojnik predhodno seznanil s predpisi s področja obravnavanja tajnih podatkov, potrebo po pridobitvi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje, obsegom varnostnega preverjanja ter vsebino in postopkom za pridobitev tega dovoljenja, ki je s tem pisno soglašala, izpolnila ustrezen varnostni vprašalnik in podpisala izjavo o seznanitvi s predpisi, ki urejajo obravnavanje tajnih podatkov, in se zavezala, da bo ravnala skladno z njimi.
Ustrezen varnostni vprašalnik iz prejšnjega odstavka za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov posameznih stopenj tajnosti je:
– ZAUPNO – osnovni vprašalnik za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
– TAJNO – osnovni in posebni vprašalnik za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ter
– STROGO TAJNO – osnovni, posebni in prvi del dodatnega vprašalnika za pridobitev dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
Osnovni vprašalnik obsega naslednje podatke:
1. osebno ime, vključno s prejšnjimi;
2. enotno matično številko občana (EMŠO);
3. datum in kraj rojstva;
4. državljanstvo oziroma državljanstva, vključno s prejšnjimi;
5. naslov prebivališča (stalnega, začasnega in dejanskega);
6. bivanja v tujini, če so trajala tri mesece ali več;
7. zakonski stan in število otrok;
8. poklic in delo, ki ga opravlja;
9. služenje vojaškega roka;
10. šolanje in obiskovanje seminarjev ali drugih oblik usposabljanja v tujini, če so trajala tri mesece ali več;
11. dosedanji delodajalci in njihovi naslovi;
12. neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, oziroma odločbe o prekrških, določenih s tem zakonom;
13. tekoči kazenski postopki;
14. odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti;
15. stiki s tujimi varnostnimi ali obveščevalnimi službami;
16. članstvo ali sodelovanje v organizacijah, ki se zavzemajo za neustavno spremembo ustavne ureditve Republike Slovenije;
17. izrečeni disciplinski ukrepi v obdobju zadnjih dveh let zaradi kršitev predpisov o varnem obravnavanju tajnih podatkov;
18. prejšnja varnostna preverjanja po tem zakonu.
Posebni vprašalnik obsega naslednje podatke:
1. sodelovanje v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah;
2. prezadolženost zaradi finančnih obveznosti oziroma prevzetih jamstev;
3. davčna številka;
4. lastnosti in okoliščine iz življenja preverjane osebe, ki imajo lahko za posledico izpostavljenost izsiljevanju ali drugim oblikam izvajanja pritiska.
Dodatni vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi del obsega navedbo osebnih imen ter naslovov stalnih, začasnih in dejanskih prebivališč treh oseb, ki lahko potrdijo podatke, navedene v vprašalnikih, drugi del pa podatke o osebah iz prvega odstavka 22.e člena tega zakona (osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega, začasnega ali dejanskega prebivališča), ki so lahko v skladu s tem zakonom varnostno preverjene.
Podatki iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se preverjajo v postopku izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje ZAUPNO in TAJNO za obdobje zadnjih pet let, za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov stopnje STROGO TAJNO pa za zadnjih deset let, vendar le od dopolnjenega 18. leta preverjane osebe.
Osebe, ki lahko potrdijo podatke, navedene v vprašalnikih, ne morejo biti osebe iz prvega odstavka 22.e člena tega zakona.«
7. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:
»25.a člen
Če se z varnostnim preverjanjem ugotovi sum odvisnosti od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti iz 14. točke tretjega odstavka prejšnjega člena, lahko pristojni organ ta sum preveri, tako da napoti preverjano osebo na zdravniški pregled v zdravstveno organizacijo oziroma k zasebnemu zdravniku, ki ju je za opravljanje teh pregledov pooblastil minister, pristojen za zdravje.
Preverjanje iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi odločbe o napotitvi. Če se preverjana oseba pregleda iz neupravičenih razlogov ne udeleži v roku, ki mu ga določi zdravstvena organizacija ali zasebni zdravnik, se mu izdaja dovoljenja zavrne.
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija in Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo nista dolžni posredovati podatkov o sodelovanju s tujimi obveščevalnimi ali varnostnimi službami, če bi to ogrozilo vire ugotavljanja oziroma preverjanja posredovanih podatkov.
Podatke o okoliščinah iz 2. točke četrtega odstavka prejšnjega člena lahko pristojni organ preveri pri delodajalcu preverjane osebe, organu, pristojnem za davčne zadeve, in na sodišču.
Če je zoper osebo, ki ima dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, sprožen disciplinski postopek zaradi kršitve pravil obravnavanja tajnih podatkov ali kazenski postopek zaradi suma storitve naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali je podan sum varnostnega zadržka iz četrte ali pete alinee 27. člena tega zakona, se opravi vmesno varnostno preverjanje.
Vmesno varnostno preverjanje se opravi na predlog pristojnega predlagatelja iz 22. in 43. člena tega zakona, ob smiselni uporabi določb 22.a člena tega zakona. Za vmesno varnostno preverjanje ni potrebno posebno soglasje preverjane osebe.
Do zaključka postopka vmesnega varnostnega preverjanja mora predstojnik organa osebi začasno onemogočiti dostop do tajnih podatkov.«
8. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varnostni zadržki, zaradi katerih se zavrne izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, so:
– lažne navedbe podatkov v vprašalniku za varnostno preverjanje;
– neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
– več neizbrisanih pravnomočnih obsodb za prekrške iz 12. točke tretjega odstavka 25. člena tega zakona;
– ugotovitve o navedbah v vprašalnikih za varnostno preverjanje, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo verodostojnost in zanesljivost za varno obravnavanje tajnih podatkov;
– drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami.«
9. člen
Za 28. členom se doda nov 28.a člen, ki se glasi:
»28.a člen
V primeru, da oseba ne izpolnjuje pogojev za zasedbo delovnega mesta, ker mu je bilo zavrnjeno ali preklicano dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sistem javnih uslužbencev, o premestitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja iz poslovnih razlogov.«
10. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebi se lahko izjemoma dovoli enkraten dostop do tajnih podatkov, katerih stopnja tajnosti je za eno stopnjo višja od stopnje tajnosti, za katero je tej osebi izdano dovoljenje. Tak dostop je mogoč samo na podlagi pisne utemeljitve njenega predstojnika o razlogih za nujnost dostopa in je omejen le na tiste tajne podatke, ki so nujno potrebni za izpolnitev določenega dela. Če se pokaže potreba po trajnejšem dostopu do tajnih podatkov višje stopnje, mora oseba pridobiti ustrezno dovoljenje.
Oseba lahko začne opravljati dela na delovnem mestu, za katera je potrebno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov višje stopnje od tistega, ki ga ima, tudi brez dovoljenja ustrezne stopnje, pod pogojem, da se je postopek za pridobitev ustreznega dovoljenja že začel in da organ, pristojen za varnostno preverjanje, oziroma drug organ, če tako določa mednarodna pogodba ali obveznost, ki izhaja iz članstva Republike Slovenije v mednarodni organizaciji, s tem soglaša. Začasen dostop do tajnih podatkov pod navedenimi pogoji ne sme trajati dlje od šestih mesecev.«
11. člen
Črta se 32. člen.
12. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vlada določi nacionalni varnostni organ, ki spremlja izvajanje tega zakona in drugih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi.
Nacionalni varnostni organ opravlja zlasti naslednje naloge:
1. spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih podatkov in skrbi za razvoj in izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil ter v gospodarskih družbah in organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki;
2. skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in mednarodnih pogodb o varovanju tajnih podatkov ter na tem področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in mednarodnimi organizacijami. Skrbi za zagotavljanje varnosti tajnih podatkov v nacionalnih organih in v tujini in v zvezi s tem opravlja zlasti naslednje naloge:
– izdaja potrdila za dostop do tajnih podatkov fizičnim osebam;
– izdaja varnostna potrdila pravnim osebam;
– izdaja varnostna potrdila za sisteme in naprave za prenos, hranjenje in obdelavo tajnih podatkov;
– potrjuje izpolnjevanje predpisanih pogojev za obravnavanje tajnih podatkov s strani posameznega organa tujim državam in mednarodnim organizacijam;
– predlaga varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov osebam, katerih predlagatelji niso zajeti v 22. členu tega zakona in potrebujejo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne organizacije;
– izdaja navodila za ravnanje s tajnimi podatki tuje države oziroma mednarodne organizacije;
– nadzoruje izvajanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje tajnih podatkov tuje države oziroma mednarodne organizacije in skladno z ugotovitvami nadzora izdaja obvezna navodila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ki so jih organi dolžni nemudoma izvršiti;
– izmenjuje podatke z nacionalnimi varnostnimi organi in mednarodnimi organizacijami;
3. pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje tega zakona;
4. daje mnenje o skladnosti splošnih aktov o določanju, varovanju in dostopu do tajnih podatkov s tem zakonom;
5. koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno preverjanje;
6. vodi evidenco izdanih dovoljenj;
7. vodi evidenco izdanih dovoljenj in dostopov do tajnih podatkov iz 30. člena tega zakona;
8. predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov in
9. opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi na podlagi tega zakona.
Nacionalni varnostni organ vodi evidenco o izdanih potrdilih iz prve, druge in tretje alinee 2. točke prejšnjega odstavka.
Evidenca izdanih potrdil za dostop do tajnih podatkov fizičnih oseb vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime;
– datum in kraj rojstva;
– organ, kjer je oseba zaposlena;
– stopnja tajnosti podatkov, do katerih ima oseba dostop;
– številka in datum izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov;
– datum izdaje potrdila;
– datum prenehanja veljavnosti potrdila.«
13. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
Za izvajanje nalog iz 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena ima nacionalni varnostni organ naslednja pooblastila:
– kadar prejme obvestilo tujega varnostnega organa o varnostnem zadržku iz prve alinee 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena od organa, pristojnega za varnostno preverjanje, zahteva dodatno preveritev okoliščin, o katerih je obveščen;
– pred izdajo varnostnega potrdila iz druge in tretje alinee 2. točke drugega odstavka prejšnjega člena lahko zahteva dodatno dokumentacijo, dodaten pregled izpolnjevanja pogojev za varovanje tajnih podatkov in sodeluje v tem pregledu ali sam opravi pregled.«
14. člen
V prvem stavku drugega odstavka 47. člena se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
15. člen
Prvi odstavek 48. člena se nadomesti z novim prvim in drugim odstavkom, ki se glasita:
»Tajnim podatkom, ki jim je bila stopnja tajnosti določena po prejšnjih predpisih in so v zbirki nerešenih zadev, je treba spremeniti oznako stopnje tajnosti skladno s tem zakonom, najpozneje do 31. 12. 2004.
Ne glede na rok iz prejšnjega odstavka oznake stopnje tajnosti ni treba spremeniti tajnim podatkom v elektronski ali drugi (ne papirni) obliki oziroma v tekoči ali stalni zbirki dokumentarnega gradiva. Tem tajnim podatkom je treba oznako stopnje tajnosti spremeniti ob njihovi ponovni uporabi ali posredovanju drugemu uporabniku.«
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v napovednem stavku besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedami »prvega odstavka tega člena«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do določitve nacionalnega varnostnega organa njegove naloge opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov.
17. člen
Dovoljenja za dostop do tajnih podatkov oziroma potrdila za dostop do tajnih podatkov tujih držav in mednarodnih organizacij, ki so bila izdana pred uveljavitvijo tega zakona, ostanejo v veljavi.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-05/00-3/5
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EPA 987-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti