Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2003 z dne 21. 10. 2003

Kazalo

4503. Zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP), stran 14070.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP)
Razglašam zakon o najemu kredita pri Evropski investicijski banki do zneska 34 milijonov evrov za financiranje železniških projektov (ZNKZelP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. oktobra 2003.
Št. 001-22-83/03
Ljubljana, dne 10. oktobra 2003.
Predsednik
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Z A K O N
O NAJEMU KREDITA PRI EVROPSKI
INVESTICIJSKI BANKI DO ZNESKA
34 MILIJONOV EVROV ZA FINANCIRANJE
ŽELEZNIŠKIH PROJEKTOV (ZNKZelP)
1. člen
Republika Slovenija najame kredit pri Evropski investicijski banki do višine 34 milijonov evrov, za financiranje obnove useka Križni vrh skupaj s projektom Ponikve, modernizacijo SV naprav na obstoječi železniški progi Divača – Koper, modernizacijo proge Ljubljana–Zidani most–Maribor in modernizacijo proge Pragersko–Ormož, pod naslednjimi pogoji:
– valuta črpanja kredita: kredit se črpa v evrih ali drugi valuti članic EU, oziroma v katerikoli valuti, s katero se trguje na mednarodnem denarnem trgu;
– obrestna mera: obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka za izbrano valuto črpanja ne bo presegala trimesečne obrestne mere na mednarodnih trgih, povečane za 13 bazičnih točk. Obrestna mera je lahko stalna (fiksna) ali spremenljiva (variabilna). Kreditojemalka se za obrestno mero odloča za vsak črpani znesek posebej;
– drugi stroški:
(a) nadomestilo za odlog napovedanega črpanja kredita – 1% vrednosti najavljenega črpanja letno;
(b) nadomestilo za odpoved napovedanega črpanja kredita – 0,75% vrednosti odpovedanega črpanja letno;
(c) zamudne obresti: obrestna mera višja od – (i) redne obrestne mere, povečane za 25 bazičnih točk ali (ii) medbančne obrestne mere za enomesečne depozite v predmetni valuti (za USD v Londonu in za evro na evro področju), povečane za 200 bazičnih točk;
– rok za zadnje črpanje kredita: 31. december 2004;
– rok odplačila: največ 15 let z vključenim štiriletnim moratorijem na odplačilo glavnic.
Sredstva, zagotovljena s kreditom iz prejšnjega odstavka, se porabljajo po namenu in dinamiki del, kot je okvirno prikazano v prilogi, ki je sestavni del tega zakona, ter bo natančno določeno v letnih načrtih gradnje, modernizacije in vzdrževanja, skladno z nacionalnim programom razvoja javne železniške infrastrukture.
2. člen
Pogodbo o najemu kredita z Evropsko investicijsko banko v imenu Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za finance.
3. člen
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o najemu kredita se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440–03/03–125/1
Ljubljana, dne 2. oktobra 2003.
EPA 952–III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost