Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4497. Uredba o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta, stran 14033.

Na podlagi 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom 3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonomnih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o avtonomnem ukrepu ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta
1. člen
Ta uredba določa avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve in način razdelitve blaga v okviru carinskega kontingenta.
2. člen
Za namene te uredbe imata navedena izraza naslednji pomen:
1. “ponudnik“ pomeni pravno osebo ali samostojnega podjetnika s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vloži ponudbo za nakup pravice do uvoza blaga v okviru carinskega kontingenta;
2. “uvoz“ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
V okviru carinskega kontingenta, določenega s to uredbo, se uporablja carinska stopnja prosto in posebna uvozna dajatev se ne plačuje pri uvozu naslednjega blaga:
Tarifna   Poimenovanje                Carinski
oznaka                        kontingent
0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno
      ali zamrznjeno
      – Sveže ali ohlajeno:
0203 12   – – šunke, plečeta in njihovi kosi,
      s kostmi:
      – – – domačih prašičev:
0203 12 11 – – – – šunke in njihovi kosi        450 ton
4. člen
Blago v okviru carinskega kontingenta se razdeli na podlagi ponudb za nakup pravice do uvoza tega blaga, ki so vložene pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v roku 8 dni po uveljavitvi te uredbe.
5. člen
Ponudbo za nakup pravice do uvoza blaga v okviru carinskega kontingenta se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
Vsak ponudnik lahko vloži največ tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in različnimi količinami. Vsaka ponudba je zavezujoča.
Po preteku roka za vložitev ponudbe, le-te ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.
6. člen
Dodeljevanje blaga v okviru carinskega kontingenta se začne pri najvišji ponudbeni ceni in poteka po padajočem vrstnem redu ponujenih cen.
V primeru, da je ponudb več kot razpoložljive količine, se pri najnižji ponudbeni ceni, ki se še upošteva, po potrebi količina, ki se bo delila, sorazmerno zmanjša. Če je dodeljena količina manjša kot najmanjša količina v ponudbi, lahko ponudnik, ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena, umakne svojo ponudbo.
Agencija pošlje uspešnim in neuspešnim ponudnikom obvestilo o dodeljeni količini blaga v roku 8 dni od končane izbire.
Če izbrani ponudnik ne vplača zneska iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe, se razpoložljiva količina avtomatsko dodeli naslednjemu oziroma naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
7. člen
Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi.
Znesek za izdraženo količino je treba vplačati v 30 dneh od izdaje obvestila iz 6. člena te uredbe na transakcijski račun, ki je naveden na obrazcu iz priloge. Ponudnik pošlje agenciji potrdilo o izvršenem plačilu.
Po plačilu celotnega zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni količini blaga, s katerim določi tudi rok, do katerega je mogoče uvoziti dodeljeno količino blaga.
Agencija objavi rezultate o izbiri najugodnejših ponudnikov (cene in količine za posamezno blago) v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Ponudnik lahko na podlagi potrdila agencije uvozi blago sam ali pa pooblasti drugo osebo. Oseba, ki jo je ponudnik pooblastil za izpeljavo posla, se mora na zahtevo carinskega organa izkazati s pisnim pooblastilom ponudnika. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, ali gre za posredno ali neposredno zastopanje.
9. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba, kateri je bilo dodeljeno blago v okviru carinskega kontingenta, če v skladu z določbami drugega odstavka 7. člena te uredbe ni predložila potrdila o plačilu zneska za izdraženo količino v predvidenem roku.
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 5,000.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in kateremu je bilo dodeljeno blago v okviru carinskega kontingenta v skladu z določbami drugega odstavka 7. člena te uredbe, pa ni predložil potrdila o plačilu zneska za izdraženo količino v predvidenem roku.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 300.000 SIT se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
10. člen
Avtonomni ukrep ukinitve carinske stopnje in posebne dajatve v okviru carinskega kontingenta za blago iz 3. člena te uredbe velja do 31. 12. 2003 oziroma do njegove izkoriščenosti.
11. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02 in 50/03) v polje 39 vpiše štirimestno šifro “8000“.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-37/2001-2
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
EVA 2003-2111-0105
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost