Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2003 z dne 17. 10. 2003

Kazalo

4494. Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, stran 14032.

Na podlagi 27. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
1. člen
(1) Ta uredba ureja metodologijo za določanje osnov, na podlagi katerih se izračuna obseg javnih sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture, oziroma dejavnosti, ki se zagotavljajo pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Osnove za izračun sredstev po tej uredbi se smiselno uporabljajo tudi za financiranje:
– javnih skladov in javnih agencij iz 23. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK),
– italijanske in madžarske narodne skupnosti,
– izvajalcev javnih kulturnih programov iz 56. člena ZUJIK.
2. člen
(1) Obseg sredstev za financiranje javne službe določi financer na podlagi večletnega oziroma letnega programa dela in finančnega načrta izvajalcev javnih služb.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena obseg sredstev za financiranje občinskih javnih zavodov do začetka izvajanja 129. člena ZUJIK določi država na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta javnega zavoda.
(3) Obseg sredstev za financiranje kulturnih potreb italijanske in madžarske narodne skupnosti določi država na podlagi predloženega programa dela narodnih skupnosti, ki vključuje tudi delovanje njunih javnih zavodov.
(4) Obseg sredstev za financiranje izvajalca javnega kulturnega programa se določi na podlagi večletnega programa dela, ki je po vsebini zaključena celota, določena praviloma s cilji v skladu s 56. členom ZUJIK.
3. člen
Osnove za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– programski materialni stroški,
– splošni stroški delovanja,
– stroški dela,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
4. člen
(1) Programski materialni stroški javne službe s področja uprizoritvenih, glasbenih ter prireditvenih dejavnosti so izdatki za blago in storitve, ki se nanašajo na posamezno produkcijo, postprodukcijo in organizacijo ter posredovanje kulturnih dogodkov in so evidentirani kot strošek posamezne programske enote. Osnova za izračun višine sredstev za te namene je načrtovani obseg posameznih programskih sklopov.
(2) Programski materialni stroški izvajalcev vseh ostalih javnih služb na področju kulture so izdatki za blago in storitve, ki nastajajo pri opravljanju posameznih vrst nalog javne službe in so odvisni od obsega izvajanja javne službe. Osnova za izračun višine sredstev je program dela izvajalca javne službe, iz katerega so razvidne posamezne vrste nalog in načrtovani obseg izvajanja teh nalog.
(3) Višino odobrenih sredstev za pokrivanje programskih materialnih stroškov se določi v skladu s kriteriji, ki so navedeni v neposrednem pozivu oziroma javnem razpisu izvajalcem javnih služb.
5. člen
(1) Splošni stroški javne službe s področja uprizoritvenih, glasbenih ter prireditvenih dejavnosti so izdatki za blago in storitve, ki se nanašajo na delovanje celotne organizacije in jih ni mogoče neposredno evidentirati na posamezno programsko enoto.
(2) Splošni stroški delovanja javne službe na ostalih področjih pa so izdatki za blago in storitve, ki so neodvisni od obsega izvajanja javne službe in so vezani predvsem na uporabo prostora ter opreme, ki se uporablja za izvajanje javne službe.
(3) Obseg sredstev za financiranje splošnih stroškov je odvisen od:
– višine posameznih vrst splošnih stroškov delovanja, ki jih je izvajalec javne službe izkazal v zadnjem letnem finančnem poročilu in ki so povezani z izvajanjem programa dela,
– višine posameznih vrst splošnih stroškov delovanja, ki jih izvajalec javne službe načrtuje v finančnem načrtu in ki so povezani z izvajanjem programa dela,
– števila zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev,
– števila zaposlenih, ki se financirajo iz javnih sredstev in opravljajo administrativno tehnične naloge,
– obsega programa, ki se financira iz javnih sredstev,
– velikosti javne kulturne infrastrukture.
6. člen
Specifikacija posameznih vrst stroškov oziroma razmejitev med programskimi in splošnimi obratovalnimi stroški je določena v obrazcih, ki so na podlagi 4. člena pravilnika o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 117/02 in 97/03), priloženi neposrednemu pozivu.
7. člen
(1) Stroške dela predstavljajo stroški za plače in drugi izdatki zaposlenih ter prispevki za socialno varnost zaposlenih. Obseg sredstev za te namene mora biti skladen z usmeritvami, ki jih določa proračunski memorandum. Višina stroškov dela zaposlenih je izračunana na podlagi odobrenega stanja zaposlenih na dan, ki je določen v obrazcih iz prejšnjega člena.
(2) Stroški dela so tudi stroški za plačilo dela iz drugih odvisnih pogodbenih razmerij (avtorska pogodba, pogodba o delu, delo dijakov in študentov…). Na višino teh stroškov vpliva obseg programa.
8. člen
(1) Višino sredstev za investicijsko vzdrževanje odobri lastnik javne kulturne infrastrukture na podlagi predloženega programa investicijskega vzdrževanja izvajalca javne službe in na podlagi ocene lastnika o nujnosti posameznih del.
(2) Višino sredstev za nakup opreme odobri lastnik javne infrastrukture glede na vrednost opreme, ki se uporablja pri delu, izrabljenost opreme in potreb, ki so povezane s programom dela. Prioritete za nakup opreme morajo biti določene v finančnem načrtu oziroma v programu dela.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko država zagotavlja občinskim javnim zavodom sredstva za nakup opreme v primeru, kadar je nakup opreme neizogibno potreben za izvedbo programa, pri čemer na višino odobrenih sredstev vpliva delež sofinanciranja ustanovitelja pri nabavi opreme.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture za leto 2003 (Uradni list RS, št. 117/02).
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-02/2001-7
Ljubljana, dne 16. oktobra 2003.
EVA 2003-3511-0064
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost