Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2003 z dne 10. 10. 2003

Kazalo

4340. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju, stran 13755.

Na podlagi četrtega odstavka 38. člena zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Splošno)
Ta pravilnik določa metodologijo za posredovanje in analizo podatkov o plačah in drugih izplačilih (v nadaljevanju: plače) v javnem sektorju (v nadaljevanju: metodologija) v skladu z 38. in 39. členom zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02; v nadaljevanju: zakon).
Metodologija je podlaga za oblikovanje informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju – ISPAP (v nadaljevanju: informacijski sistem), ki se vzpostavi pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
2. člen
(Vsebina)
Metodologija določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o plačah proračunskega uporabnika, ki jih ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ministrstvo), uporablja za pripravo analiz v skladu z 39. členom zakona.
3. člen
(Veljavnost)
Določbe tega pravilnika veljajo za vse uporabnike proračuna kot jih določa sklep o subjektih, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 115/02).
II. POSREDOVANJE PODATKOV O PLAČAH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
4. člen
(Rok posredovanja podatkov)
Uporabnik proračuna mora podatke o plačah posredovati AJPES naslednji delovni dan po izplačilu plač oziroma najkasneje do 18. dne v mesecu.
5. člen
(Nezmožnost posredovanja podatkov)
Če uporabnik proračuna v predpisanem roku podatkov ne posreduje, mora v pisni, elektronski ali drugi primerni obliki pojasniti razloge ministrstvu in AJPES.
6. člen
(Način posredovanja podatkov)
Podatke o plačah se posreduje AJPES v elektronski obliki.
Podatki o plačah morajo biti kodirani in digitalno podpisani s kvalificiranim potrdilom za pravne osebe overitelja digitalnih potrdil SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko.
Če podatke o plačah pošilja drugi poslovni subjekt, ga mora uporabnik proračuna za to pooblastiti. Pooblastilo z navedbo identifikacijske številke kvalificiranega potrdila pošiljatelja uporabnik proračuna predloži AJPES pred prvim pošiljanjem podatkov. Če pošiljatelj nima šifre proračunskega uporabnika, mu AJPES dodeli ustrezno šifro za namen posredovanja podatkov (šifra pošiljateja).
Uporabnik proračuna izpolni vlogo za način posredovanja podatkov o plačah v javnem sektorju, ki jo pošlje ministrstvu vsaj 30 dni pred prvim pošiljanjem podatkov o plačah.
Vloga iz prejšnjega odstavka je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(Sklopi podatkov)
Podatki, ki se zbirajo in analizirajo v informacijskem sistemu, so določeni v 2. in 3. členu uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 58/03).
Uporabniki proračuna posredujejo naslednje podatke:
– Podatki o obdobju obračuna:
– mesec obračuna (Z010)
– leto obračuna (Z010)
– dan izplačila
– mesec izplačila
– leto izplačila
– Podatki o proračunskem uporabniku:
– šifra proračunskega uporabnika (Z350)
– naziv (naziv proračunskega uporabnika)
– elektronski naslov (elektronski naslov za sprejemanje obvestil)
– Osnovni podatki o obračunu:
– zaporedna številka obračuna (števila od 1 dalje: 1, 2, 3, 4…)
– šifra delovnega mesta (Z370)
– šifra zaposlenega (Z360)
– plačni razred (Z380 – priloga 1 ZSPJS)
– povprečna mesečna delovna obveznost (Z050)
– valuta obračuna plače (ISO 4217)
– osnovna plača (Z070)
– bruto bruto plača (Z280)
– bruto plača (Z080)
– osnova za izračun prispevkov (Z270)
– Podatki o porabi ur za obdobje obračuna plače:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil A in B)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek izplačila (bruto znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o vrsti in znesku dodatkov za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil C – Dodatki)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek dodatka (bruto znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o vrsti in znesku izplačil za delovno uspešnost za obdobje obračuna:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil D – delovna uspešnost)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– znesek dela plače za delovno uspešnost (bruto znesek za vrsto izplačila)
– Podatki o drugih izplačilih:
– šifra vrste izplačila (tipi izplačil: E, F, G, H, J, L, N, R)
– vrsta izplačila – opis (opis vrste izplačila)
– obdobje obračuna vrste izplačila
– število ur (Z060)
– znesek izplačila (bruto znesek za vrsto izplačila)
8. člen
(Ime datoteke)
Ime datoteke je sestavljeno iz dveh vsebinskih sklopov in ima končnico ‘.txt’:
– šifra proračunskega uporabnika oziroma šifra pošiljatelja (5 mestna šifra),
– zaporedna številka paketa v koledarskem letu, pri čemer paket predstavlja vse podatke, posredovane v posamezni datoteki.
V primeru ponovitve prenosa že posredovanih podatkov je potrebno ponovno posredovati vse podatke, datoteko pa označiti z isto zaporedno številko paketa.
9. člen
(Oblika datoteke za posredovanje podatkov)
Datoteka je v XML obliki. Numerična polja so brez ločila tisočic, decimalno ločilo je ‘,’ (število je zaokroženo na dve decimalni mesti). Kodna tabela šumnikov je predpisana v glavi XML dokumenta.
Datoteka je sestavljena iz blokov s po štirimi sklopi podatkov. Število blokov v datoteki je enako številu proračunskih uporabnikov za katere se poroča
Datoteka ima naslednjo strukturo:
– naslovni sklop (NS) identificira proračunskega uporabnika in določa obdobje obračuna ter datum izplačila plače. Naslovni sklop je naveden na začetku vsakega niza štirih sklopov, ki se nanašajo na isto obdobje obračuna plače posameznega proračunskega uporabnika;
– obračunski sklop (OS) identificira obračun plače zaposlenega na posameznem delovnem mestu. Če se za istega zaposlenega obračuna plačo na več različnih delovnih mestih, se za vsako delovno mesto določi svoj obračunski sklop (OS);
– Sklop vrsta izplačila (VI) določa znesek izplačila za vsako vrsto izplačila, ki je bila obračunana pri posameznem obračunu plače (obračunskem sklopu);
– Kontrolni sklop (KS), ki navaja število obračunskih sklopov ‘OS’, število sklopov vrsta izplačila ‘VI’ in vsebuje kontrolne skupne vsote za posamezne vrste izplačil za posameznega proračunskega uporabnika.
Podroben opis XML strukture je del tehnične dokumentacije, opis posameznih podatkov znotraj navedenih sklopov pa je naslednji:
Naslovni sklop
---------------------------------------------------------------------------
#  Podatek             Opis
---------------------------------------------------------------------------
1. NS                oznaka, da gre za naslovni sklop
                   (vedno ‘NS’)
2. mesec obračuna          v obliki MM (mesec, za katerega se
                   obračunava)
3. leto obračuna          v obliki LLLL (leto, za katerega se
                   obračunava)
4. dan izplačila          v obliki DD (dan izplačila plače)
5. mesec izplačila         v obliki MM (mesec izplačila plače)
6. leto izplačila          v obliki LLLL (leto izplačila plače)
7. šifra proračunskega uporabnika  5 mestna šifra
8. naziv              naziv proračunskega uporabnika
9. elektronski naslov        elektronski naslov za sprejemanje
                   obvestil
10. številka paketa         zaporedna številka paketa (kot v imenu
                   datoteke)
11. oznaka zapisa          0 – redna transkacija, 1 – storno
---------------------------------------------------------------------------
                   transkacija, 2 – testna transakcija
---------------------------------------------------------------------------
Obračunski sklop
-----------------------------------------------------------------------------
#    Podatek              Opis
-----------------------------------------------------------------------------
1. OS                   oznaka, da gre za obračunski sklop
                      (vedno ‘OS’)
2. šifra proračunskega uporabnika     isto kot 7. polje v naslovnem
                      stavku ‘NS’
3. zaporedna številka obračuna      numerično polje (1, 2, 3, 4…)
4. šifra delovnega mesta         katalog delovnih mest, nazivov in
                      funkcij v javnem sektorju.
                      Prazno polje pomeni, da ‘OS’
                      vsebuje združene podatke za
                      obračun v primeru zaposlenega na
                      več različnih delovnih mestih
5. šifra zaposlenega           davčna številka zaposlenega
6. plačni razred             kot v prilogi 1 zakona (prazno
                      kadar ‘OS’ vsebuje združene
                      podatke
                      za obračun v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih)
7. povprečna mesečna obveznost      numerično (prazno kadar ‘OS’
                      vsebuje združene podatke
                      za obračun v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih)
8. valuta izplačila plače         numerična šifra valute po
                      standardu ISO 4217
9. osnovna plača             numerično (prazno kadar ‘OS’
                      vsebuje združene podatke
                      za obračun v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih)
10. bruto plača              numerično
11. bruto bruto plača           numerično (v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih
                      se uporabi ustrezni delež skupne
                      bruto bruto plače)
12. osnova za izračun prispevkov      numerično (v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih
                      se uporabi ustrezni delež skupne
                      osnove)
13. osnova za davek od osebnih prejemkov  numerično
14. neto plača               numerično (v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih
                      se uporabi ustrezni delež skupne
                      neto plače)
15. neto izplačilo             numerično (v primeru zaposlenega
                      na več različnih delovnih mestih
                      se uporabi ustrezni delež skupnega
                      neto izplačila)
-----------------------------------------------------------------------------
Vrste izplačil
-----------------------------------------------------------------------------
#  Podatek             Opis
-----------------------------------------------------------------------------
1. VI                oznaka, da gre za Vrste izplačil
                   (vedno ‘VI’)
2. šifra proračunskega uporabnika  isto kot 7. polje v naslovnem
                   stavku ‘NS’
3. zaporedna številka obračuna   referenca na obračunski sklop (3. polje)
4. šifra vrste izplačila      tipi izplačil: A, B, C (razen C020),
                   D, E, F, G, H, J
                   (razen J020, J030, J040, J080), L, N in
                   R (razen R020, R030)
5. vrsta izplačila – opis      opis vrste izplačila
6. mesec obračuna          v obliki MM (v primeru, da se izplačuje
                   za različno obdobje, kot je navedeno v
                   ‘NS’)
7. leto obračuna          v obliki LLLL (v primeru, da se
                   izplačuje za različno obdobje,
                   kot je navedeno v ‘NS’)
8. število ur            obvezno za vse vrste izplačil, ki pri
                   načinu izračuna upošteva število ur.
9. bruto znesek izplačila      numerično (bruto znesek v valuti iz
                   obračunskega stavka po srednjem tečaju
                   Banke Slovenije na dan izplačila)
10. neto znesek izplačila      numerično (neto znesek v valuti iz
                   obračunskega stavka
                   po srednjem tečaju Banke Slovenije na
                   dan izplačila)
-----------------------------------------------------------------------------
Kontrolni sklop za posameznega proračunskega uporabnika
----------------------------------------------------------------------------------
#  Podatek             Opis
----------------------------------------------------------------------------------
1. KS               oznaka, da gre za kontrolni sklop (vedno ‘KS’)
2. šifra proračunskega uporabnika isto kot 7. polje v naslovnem stavku ‘NS’
3. število obračunov        število vseh obračunskih stavkov ‘OS’
4. število vrst izplačil      število stavkov vrste izplačil ‘VI’
5. vsota vrst izplačil A      skupna vsota vseh vrst izplačil A – Numerično
6. vsota vrst izplačil B      skupna vsota vseh vrst izplačil B – Numerično
7. vsota vrst izplačil C      skupna vsota vseh vrst izplačil C – Numerično
8. vsota vrst izplačil D      skupna vsota vseh vrst izplačil D – Numerično
----------------------------------------------------------------------------------
10. člen
(Potrjevanje prejema in sporočanje napak)
Prejete datoteke informacijski sistem preveri in pošlje potrdilo o prejemu. Če so v datoteki napake, sistem datoteko z obrazložitvijo napake v celoti zavrne.
AJPES preveri ustreznost prejetih podatkov v informacijski sistem. Datoteko z neustreznimi podatki lahko zavrne pošiljatelju, ki mora podatke popraviti in datoteko ponovno posredovati.
II. ANALIZA PODATKOV O PLAČAH V JAVNEM SEKTORJU
11. člen
(Podatki za analizo plač)
Vsi podatki, ki so potrebni za analizo plač v javnem sektorju, so določeni v 7. členu tega pravilnika.
12. člen
(Opazovani podatki – meritve)
Osnovne meritve pri analizi plač v javnem sektorju so:
– znesek osnovne plače
– število porabljenih ur
– znesek dodatkov
– znesek dela plače za delovno uspešnost
– znesek drugih vrst izplačil.
13. člen
(Dimenzije)
Osnovne dimenzije, po katerih se opazuje meritve iz prejšnjega člena, so naslednje:
– čas (leto, četrtletje, mesec)
– uporabnik proračuna
– delovno mesto
– naziv oziroma funkcija
– šifra zaposlenega
– plačni razred
– plačna skupina (plačna podskupina)
– tarifni razred.
14. člen
(Analize)
Ministrstvo pripravi rezultate analiz v obliki, primerni za objavo na spletni strani ali drugih dogovorjenih mestih.
Javnosti so v skladu z 38. členom zakona dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačah, o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodatka za delovno dobo.
Objavljeni dokumenti vsebujejo opazovane podatke iz 12. člena tega pravilnika, predstavljene po različnih dimenzijah iz 13. člena tega pravilnika.
Rezultat analize so tudi izračuni po posameznih dimenzijah:
– vsota zneskov različnih vrst izplačil (vseh plač v javnem sektorju),
– število zaposlenih, ki prejemajo različne vrste izplačil,
– razmerja med zneski v primeru sprememb parametrov izračuna plač.
15. člen
(Analize – simulacije)
Ministrstvo opravlja nadzorovane spremembe opazovanih podatkov z namenom ugotavljanja učinkov teh sprememb:
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb plačnih razredov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– število plačnih razredov
– število zaposlenih
– osnovne plače v posameznem plačnem razredu
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb dodatkov:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– dodatki
– število zaposlenih
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– skupen obseg sredstev za dodatke
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
– Simulacije in merjenje učinkov sprememb dela plače za delovno uspešnost:
Vhodi v sistem za simulacijo:
– del plače za delovno uspešnost
– število zaposlenih
Izhodi iz sistema za simulacije:
– skupen obseg sredstev za izplačilo plač
– skupen obseg sredstev za uspešnost
– razmerje med največjo in najmanjšo plačo (osnovno, bruto)
16. člen
(Podrobnejša navodila)
Podrobnejša tehnična navodila AJPES in ministrstvo objavita na svojih spletnih straneh.
17. člen
(Veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem sektorju.
Ljubljana, dne 19. septembra 2003.
EVA 2003-1711-0116
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost