Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4276. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 13607.

Na podlagi 5., 6., 12. in 79. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00, 68/03, 3/03) je Občinski svet občine Ig na 6. redni seji dne 24. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Nikolaja na Visokem za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine:
– Visoko – Cerkev sv. Nikolaja (EŠD #823).
Enota se zaradi izjemnih kulturnih vrednot razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Srednjeveška podružnična cerkev s kratkim gotskim kotom iz prve polovice 15. stoletja in z lesenim patroniranim stropom v ladji iz sredine 16. stoletja ter stensko poslikavo Janeza Ljubljanskega iz 1443 je izjemen srednjeveški spomenik v Sloveniji. Stenska poslikava Janeza Ljubljanskega ima kot ena njegovih prvih poslikav pomembno mesto v njegovem obsežnem opusu.
Cerkev sv. Nikolaja na Visokem je potrebno varovati zaradi ohranjene celostne srednjeveške podobe in kot izjemno avtorsko delo srednjeveškega slikarja.
3. člen
Spomenik obsega parcelo št. *82, k.o. Zapotok.
Vplivno območje obsega parcele št. 1187, 1189, 1190, 1192, 1193, k.o. Zapotok.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000. Karti sta sestavni del odloka o razglasitvi. Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: območna enota).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje rabe in posegov v spomenik ohranjanju in vzdrževanju varovanih vrednot spomenika,
– dovoljeni so tisti posegi, katerih cilj je redno vzdrževanje in obnova oziroma vzpostavitev prvotnega stanja spomenika.
V vplivnem območju je potrebno varovati vedutno izpostavljenost objekta spomenika. Potrebno je vzpostaviti prvotno krajinsko zgradbo, kar pomeni odstranitev drevesne in grmovne zarasti.
Pri vsakem posegu v zemeljske plasti je potreben arheološki nadzor.
5. člen
Za vsak poseg v območje spomenika in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti predhodne pisne kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega začasnega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati v odloku o razglasitvi petih podružničnih cerkva za kulturne spomenike (Uradni list SRS, št. 38/86), tiste določbe, ki se nanašajo na spomenik iz tega odloka.
8. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-02/03-02
Ig, dne 24. septembra 2003.
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost