Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4273. Pravilnik o označevanju čebel, stran 13596.

Na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o označevanju čebel
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se ureja označevanje matic, kot način označevanja čebel pa tudi označevanje čebelnjakov in naseljenih čebeljih panjev.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi obvezna dokumentacija in način vodenja registra čebelnjakov na območju Republike Slovenije.
2. člen
(namen označevanja)
Vse čebelje matice v prometu in vsi naseljeni čebelnjaki v Republiki Sloveniji morajo biti označeni in imeti urejeno obvezno dokumentacijo v skladu s tem pravilnikom, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost zaradi:
– zaščite kranjske čebele;
– spremljanja številčnega stanja naseljenih čebeljih panjev, finančnih ukrepov in nadzora v prometu;
– selekcije, vodenja rodovniških knjig, kontrole proizvodnje in drugih namenov.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čebelnjak je objekt za rejo čebel in je urejen prostor z naseljenimi čebeljimi panji. V smislu tega pravilnika je čebelnjak tudi geografsko zaokrožen kmetijski, gozdni ali urbani prostor, na katerem so postavljeni prosto stoječi čebelji panji. Čebelnjak so tudi postavljene premične prevozne enote z naseljenimi čebeljimi panji in postavljeni stalni objekti z naseljenimi čebeljimi panji;
2. čebelji panj je z zaporedno številko označen čebelji panj s premičnim ali nepremičnim satjem z notranjo prostornino najmanj 21 l pri panjih z nepremičnim satjem in najmanjšo skupno površino satov 42 dm2 (4 ali več satov v velikosti 410X260 mm) pri panjih s premičnim satjem pod pogojem da je na dan 30. oktobra v tekočem letu vsak tak panj naseljen z živo čebeljo družino z matico;
3. čebelar je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja z rejo čebel;
4. označitev čebelnjaka je pravilna namestitev predpisane registrske oznake na vidno mesto na čebelnjaku, izpolnitev vse obvezne dokumentacije ter vnos podatkov v register čebelnjakov;
5. register čebelnjakov je register, ki ga za celotno Republiko Slovenijo vodi Služba za identifikacijo in registracijo pri ministrstvu, pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: SIR) v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo in vsebuje podatke o številu čebeljih družin, njihovi pasemski sestavi, mestih postavitve čebelnjakov in lastnikih čebelnjakov;
6. označevalec je pooblaščenec priznane rejske organizacije, ki je usposobljen za namestitev registrske oznake in izpolnitev zapisnika o označitvi čebelnjaka ter za vnos podatkov v računalniško bazo podatkov in te naloge tudi opravlja;
7. dokumentacija čebelnjaka je potrdilo o identifikacijski številki kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID), poročilo o označitvi čebelnjaka ter druga dokumentacija o čebelnjaku.
4. člen
(označevanje matic)
Vsaka čistopasemska plemenska matica ima rodovniško številko matice, ki je vpisna številka čebelje matice v izvorno rodovniško knjigo in ni ponovljiva, ter označbo matice, ki je barvna ploščica, prilepljena na oprsje matice. Označitev lahko izvrši čebelar v skladu s predpisom, ki ureja vzrejališča čebeljih matic in promet s čebeljimi maticami.
5. člen
(registrska oznaka)
(1) Registrska oznaka čebelnjaka (v nadaljnjem besedilu: registrska oznaka) je iz obstojnega materiala, rumene barve, 150 mm dolga in 100 mm široka ter mora vsebovati zlasti naslednje neizbrisne podatke:
– oznako, da gre za čebelnjak;
– KMG-MID;
– zaporedno številko čebelnjaka kot dodatno označbo k številki KMG-MID.
(2) Registrsko oznako zagotavlja čebelarju in označevalcu priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo. Stroške nabave registrske oznake, tiskanja obrazcev in dostave oznake in obrazcev čebelarju zaračuna v skladu s predpisom, ki ureja ceno storitve javne službe, priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo.
6. člen
(usposabljanje in evidenca označevalcev)
Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo usposablja in pooblašča označevalce ter vodi evidenco označevalcev.
7. člen
(namestitev registrske oznake)
(1) Čebelar mora čebelnjak označiti najpozneje v roku 30 dni od dneva postavitve čebelnjaka.
(2) Če čebelar prevaža čebele na pašo, pa še ni označil čebelnjaka v skladu s prejšnjim odstavkom, ga mora označiti najpozneje pred prevozom čebel na pašo.
(3) Čebelar je odgovoren, da so čebelnjaki pravilno in pravočasno označeni ter da je poročilo o označitvi v roku iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika poslano priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo.
(4) Registrsko oznako na vidnem mestu izven koridorja letenja čebel namesti čebelar oziroma označevalec.
8. člen
(poročilo o označitvi čebelnjaka)
(1) Čebelar oziroma označevalec ob označitvi čebelnjaka izpolni poročilo o označitvi na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(2) Poročilo o označitvi čebelnjaka mora biti sestavljeno v pisni obliki v dveh izvodih. En izvod obdrži čebelar, drugi izvod pošlje čebelar oziroma označevalec priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo najpozneje v roku 30 dni po označitvi. Priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo mora najpozneje do 30. novembra v tekočem letu zbrati podatke o označitvi in jih posredovati SIR. Najpozneje do 30. novembra v tekočem letu mora priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo zbrati vse kopije poročil in jih hraniti v arhivu priznane rejske organizacije za kranjsko čebelo.
(3) Vsak čebelar je dolžan najpozneje do 15. novembra tekočega leta s poročilom iz drugega odstavka tega člena sporočiti vse podatke o čebelnjaku na dan 30. oktobra tekočega leta priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo.
(4) Vse podatke iz poročila o označitvi mora priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo vsako leto do 20. decembra uskladiti z dejanskim stanjem na dan 30. oktobra v tekočem letu ter jih je dolžna v navedenem roku posredovati SIR.
9. člen
(izguba ali uničenje registrske oznake)
Če se registrska oznaka izgubi ali uniči, mora to čebelar sporočiti priznani rejski organizaciji za kranjsko čebelo v osmih dneh. V tem primeru izda priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo nadomestno registrsko oznako z isto vsebino v 30 dneh od prijave izgube ali uničenja oznake. Nadomestna registrska oznaka mora biti vidno označena z napisom »Dvojnik«.
10. člen
(register čebelnjakov)
(1) Register čebelnjakov vodi SIR v sodelovanju s priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.
(2) Način sodelovanja ter medsebojne pravice in obveznosti strank iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo.
11. člen
(dostop do podatkov)
(1) SIR mora zagotavljati neposreden dostop do registra čebelnjakov službam oziroma osebam, ki so upravičene do podatkov v skladu s predpisi.
(2) Čebelar ima pravico do vpogleda v podatke o svojem čebelnjaku v registru čebelnjakov.
(3) Minister lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov dovoli dostop do podatkov v registru čebelnjakov tudi drugim osebam in službam.
12. člen
(prehodna določba)
Čebelarji in čebelarske organizacije so dolžne uskladiti svoje delovanje z določbami tega pravilnika do 31. decembra 2004.
13. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-07-18/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0197
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti