Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4272. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele, stran 13595.

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena ter za izvajanje prvega odstavka 88. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za priznanje rejskih organizacij,
ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo izvorno rodovniško knjigo za plemenske kranjske čebele (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. matičarji so plemenske čebelje družine, iz katerih se odvzame plemenski material – ličinke;
2. trotarji so plemenske čebelje družine, označene z rodovniško številko skupne matere na plemenilnih postajah in namenjene vzreji trotov;
3. matica je čebelja matica, ki se glede na poreklo razvršča v rodovniške ali gospodarske matice v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo.
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem prometu in opravljanje dejavnosti iz rejskega programa:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti čebel;
– vrednotenje ter interpretacijo rezultatov in napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje izvorne rodovniške knjige za plemenske kranjske čebele;
– zagotavljanje zadostnega števila plemenskih čebeljih družin;
– izvajanje dobre čebelarske prakse.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet, ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu svojega delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovnem svetu tudi predstavniki teh izvajalcev.
5. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona.
6. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v skladu z mednarodnimi standardi;
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo učinkovito merjenje in ugotavljanje z rejskim programom določenih lastnosti;
– imeti opremo za opravljanje genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla čebeljih družin, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in drugih zbirk podatkov s področja označevanja čebel,
– zagotavljati izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov na področju reje kranjske čebele za celotno območje Republike Slovenije v skladu z rejskim programom;
– imeti urejen sistem spremljanja prometa s plemenskim materialom kranjske čebele.
7. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje porekel;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje izvorne rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
8. člen
(število razpoložljivih čebeljih družin plemenske kranjske čebele)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čebeljih družin, vključenih v odbiro plemenske kranjske čebele. Zadostno število čebeljih družin mora omogočiti odbiro najmanj petdeset matičarjev na leto. To dokaže s podatki o številu razpoložljivih čebeljih družin po posameznih čebelarjih, ki so podpisali izjave o sodelovanju v rejskem programu;
– velikost števila čebeljih družin v programu odbire plemenske kranjske čebele zagotavlja ohranjanje kranjske pasme čebel;
– koeficient sorodstva med partnerji ob izbiri ustreznih matičarjev in trotarjev ne bo presegel meje, ki je določena s selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
9. člen
(uporaba proizvodnih podatkov)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov, potrebnih za izvajanje rejskega programa, tako da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnost čebel, ki jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetsko vrednost matic plemenskih kranjskih čebel;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju čebel za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
10. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna pravila:
– za označevanje čebel;
– o dobri čebelarski praksi;
– za razdelitev izvorne rodovniške knjige, če so za vpis plemenskih kranjskih čebel določeni različni pogoji ali postopki.
11. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z zakonom.
12. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis plemenske kranjske čebele z opisom lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 4. člena tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 5. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 6. člena tega pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 7. in 10. člena tega pravilnika;
– podatke o številu razpoložljivih čebeljih družin plemenske kranjske čebele iz 8. člena tega pravilnika;
– kopije dokazil iz 11. in 13. člena tega pravilnika.
13. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če priznana rejska organizacija opravlja vse naloge iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila, določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v čebelarstvu.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno vlogi priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
14. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
15. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za plemensko kranjsko čebelo.
16. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
17. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-07-19/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2002-2311-0046
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti