Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4270. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo, stran 13588.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zootehniških standardih za čistopasemsko
plemensko govedo*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemsko plemensko govedo je vsaka žival vrste govedo, vključno z bivoli, ki izpolnjuje pogoje za plemensko govedo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. rodovniška številka je vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih govedi in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;
3. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji govedi, ki je veljal ob označitvi govedi.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) V govedoreji se vodijo rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo in izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme govedi; te knjige morajo imeti ime.
4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemsko plemensko govedo)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpiše čistopasemsko plemensko govedo določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za vsako pasmo čistopasemskega plemenskega goveda in je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z razdelki.
(3) V glavni del rodovniške knjige je vpisano čistopasemsko plemensko govedo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige je vpisano plemensko govedo, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo, in v skladu s pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– načini označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone
pasme goveda)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme goveda (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška knjiga) mora vsebovati rubrike oziroma podatke iz prejšnjega člena in podatke o starih starših ter se mora voditi v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme govedi vodi za posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v glavni del izvorne rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj dveh generacij, ostalo plemensko govedo pa se vpiše v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis avtohtonih pasem plemenskega goveda v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno avtohtono pasmo govedi, za katero se že vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige priznane rejske organizacije.
III. MEŠANO SEME
7. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena le v skladu z rejskim programom in kadar so potomci namenjeni samo za pitanje.
IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM
PLEMENSKIM MATERIALOM
8. člen
(pogoji za promet s čistopasemskim plemenskim govedom)
Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati čistopasemsko plemensko govedo, ki izvira iz držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo, če govedo izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski
plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniškega spričevala iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemsko plemensko govedo.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim odstavkom tega člena.
10. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega
plemenskega materiala)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo;
– poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke;
– vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo;
– identifikacijo in registracijo govedi.
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-164/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0107
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive Sveta 77/504/EGS, UL L 206 79/268/EGS, UL L 62 91/174/EGS, UL L 85 94/28/ES, UL L178

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti