Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4269. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo, stran 13586.

Na podlagi četrtega odstavka 87. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za priznanje rejskih organizacij,
ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo
za čistopasemsko plemensko govedo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo (v nadaljnjem besedilu: rejska organizacija).
2. člen
(pravna-organizacijska oblika)
(1) Rejska organizacija izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča samostojno nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka rejska organizacija hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz rejskega programa.
3. člen
(organiziranost rejske organizacije)
(1) Organiziranost rejske organizacije mora zagotavljati izvajanje zlasti naslednjih nalog:
– pripravo in izvajanje rejskega programa;
– spremljanje, merjenje in preizkušanje proizvodnih lastnosti goveda;
– vrednotenje ter interpretacijo rezultatov ter napovedovanje genetskih vrednosti;
– vodenje rodovniške knjige za čistopasemsko plemensko govedo;
– zadostno število plemenskih bikov.
(2) Rejska organizacija mora imenovati strokovni svet, ki daje mnenja in predloge o strokovnih vprašanjih iz prejšnjega odstavka. Strokovni svet sprejme pravila o načinu delovanja. Kadar priznana rejska organizacija ne izvaja vseh nalog iz rejskega programa sama in določene naloge v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, prenese na za to usposobljene izvajalce, morajo biti v strokovni svet imenovani tudi predstavniki teh izvajalcev.
4. člen
(kadrovski pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– imeti usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– delavci, ki opravljajo posamezne strokovne naloge iz rejskega programa, morajo za te naloge izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona.
5. člen
(tehnični pogoji)
Rejska organizacija mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– imeti prostor, ki zagotavlja opravljanje strokovnih nalog za izvajanje rejskega programa ter vodenje in shranjevanje potrebne dokumentacije;
– imeti strojno in programsko opremo, ki omogoča izvajanje nalog rejskega programa in ustrezno povezanost v domače in mednarodne informacijske sisteme v živinoreji v skladu z mednarodnimi standardi (ICAR in drugi);
– razpolagati s tehničnimi pripomočki, ki omogočajo učinkovito merjenje in ugotavljanje lastnosti goveda, ki so določene z rejskim programom;
– imeti opremo za merjenje proizvodnih lastnosti, genetske analize in ugotavljanje oziroma preverjanje porekla goveda, kadar to določa rejski program;
– zagotavljati vodenje predpisanih evidenc, registrov in drugih zbirk podatkov s področja označevanja, rodovništva, razmnoževanja goveda, odbire in testiranja, prometa s plemenskim materialom in drugih predpisanih evidenc ter izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov z njenega področja in območja delovanja v skladu s potrjenim rejskim programom.
6. člen
(kontrola in registriranje porekel)
Rejska organizacija mora za izpolnjevanje pogoja kontrole in registriranja porekel, ki ga določa zakon:
– sprejeti strokovna pravila za kontrolo in registriranje porekel;
– imeti informacijski sistem, ki omogoča sestavljanje in kontrolo porekel, usklajen z mednarodno primerljivimi informacijskimi sistemi na tem področju;
– imeti izdelane postopke in metode za vodenje rodovniške knjige, ki omogočajo ugotavljanje, kontrolo in registriranje porekel.
7. člen
(velikost črede plemenskega goveda)
Rejska organizacija mora zagotoviti, da:
– razpolaga z zadostnim številom čistopasemskega plemenskega goveda posameznih pasem, ki zagotavlja izvajanje rejskega programa za to pasmo. To dokaže s podatki o velikosti čred plemenske govedi po posameznih lokacijah, z navedbo identifikacijske številke kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), in o lastnikih govedi v skladu z rejskim programom ter s podpisanimi izjavami lastnikov goveda o sodelovanju v rejskem programu;
– velikost črede plemenske goveda zagotavlja ohranjanje pasme;
– z izbiro ustreznih plemenskih bikov koeficient sorodstva med partnerjema ne presega meje, ki je določena s selekcijskim programom v skladu s 55. členom zakona.
8. člen
(uporaba proizvodnih podatkov goveda)
Rejska organizacija mora zagotavljati uporabo proizvodnih podatkov goveda, potrebnih za izvajanje rejskega programa tako, da:
– izvaja meritve gospodarsko pomembnih lastnosti, ki jih vključuje selekcijski program;
– napoveduje genetsko vrednost v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo;
– ima izdelane sisteme za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki se uporabljajo pri vrednotenju in ocenjevanju govedi za izboljšanje, selekcijo in ohranjanje pasme.
9. člen
(strokovna pravila)
Rejska organizacija mora sprejeti naslednja strokovna pravila:
– za identifikacijo in registracijo goveda, ki zagotavljajo njihovo enotno označevanje na območju Republike Slovenije;
– o načinu reje čistopasemskega plemenskega goveda, ki je vključeno v rejski program;
– za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v posamezne razdelke rodovniške knjige v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo;
– za določanje lastnosti pasem oziroma populacij, ki jih zajema rodovniška knjiga, za opredelitev rejskih ciljev ter za uporabo proizvodnih podatkov, na osnovi katerih se lahko ocenjuje in razvršča govedo;
– za podrobnejšo razdelitev rodovniške knjige, če so za vpis plemenskega goveda določeni različni pogoji ali postopki.
10. člen
(načelo nediskriminacije)
Rejska organizacija mora sprejeti pravila, s katerimi je zagotovljeno izvajanje načela nediskriminacije v skladu z zakonom.
11. člen
(vloga za priznanje)
Rejska organizacija mora za priznanje vložiti vlogo s predpisanimi prilogami na ministrstvo, pristojno za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Vloga za priznanje mora poleg sestavin iz 90. člena zakona vsebovati tudi naslednje priloge:
– opis posamezne pasme z opisom lastnosti zunanjosti in barvnim slikovnim materialom;
– dokazilo o pravno-organizacijski obliki iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika;
– dokazilo o imenovanju strokovnega sveta iz 3. člena tega pravilnika,
– poimenski seznam vseh zaposlenih oseb v rejski organizaciji iz 4. člena tega pravilnika s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– opis izpolnjevanja tehničnih pogojev iz 5. člena tega pravilnika;
– kopijo strokovnih pravil iz 6. in 9. člena tega pravilnika;
– podatke o velikosti črede plemenskega goveda in kopije podpisanih izjav iz prve alinee 7. člena tega pravilnika;
– kopije dokazil iz 10. in 12. člena tega pravilnika.
12. člen
(dokazila o izvajanju nalog)
(1) Če opravlja priznana rejska organizacija vse naloge iz rejskega programa sama, mora k vlogi priložiti dokazila, določena s predpisom, ki ureja pogoje za odobritev organizacij oziroma priznanje drugih organizacij v govedoreji.
(2) Kadar izvajajo za potrebe rejske organizacije posamezna strokovna opravila rejskega programa odobrene oziroma druge priznane organizacije v živinoreji, je potrebno vlogi za priznanje priložiti tudi veljavne pogodbe o medsebojnem sodelovanju za izvajanje nalog iz rejskega programa.
13. člen
(vpis v seznam)
Rejska organizacija se po priznanju vpiše v seznam priznanih rejskih organizacij pri ministrstvu. Pri vpisu se navedejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež rejske organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju rejske organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
14. člen
(obveščanje Komisije Evropske unije)
(1) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo oziroma o priznanju rejske organizacije za določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske unije tudi o zavrnitvi vloge za priznanje nove rejske organizacije za določeno pasmo, za katero že obstaja priznana rejska organizacija, in bi priznanje nove rejske organizacije ogrozilo obstoj pasme ali izvajanje rejskega programa že obstoječe rejske organizacije.
15. člen
(prehodna določba)
Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena zakona, se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba drugega odstavka 14. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-166/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0084
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 84/247/EGS, UL L 125

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti