Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4268. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo, stran 13585.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskega plemenskega goveda, pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskega plemenskega goveda morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeno mora biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje govedi;
– mora imeti znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne sme imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri;
– imeti mora ovrednoteno genetsko vrednost v skladu s selekcijskim programom.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
Čistopasemsko plemensko govedo mora za vpis v glavni del rodovniške knjige za določeno pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvirati mora od staršev in starih staršev vpisanih v rodovniško knjigo iste pasme (popolno poreklo);
– označeno mora biti v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi, in v skladu z rejskim programom;
– njeno poreklo mora biti v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemsko plemensko govedo.
4. člen
(pogoji za vpis v razdelke glavnega dela rodovniške knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis govedi v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige. Samo čistopasemsko plemensko govedo, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s temi pogoji vpiše v enega od razdelkov glavnega dela rodovniške knjige.
5. člen
(pogoji za vpis ženskih živali v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige)
(1) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da se ženske živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo goveda;
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
(2) Ne glede na določbe iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se lahko žensko žival, ki pripada določeni pasmi, vpiše v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige tudi, če njen izvor ni znan ali če je žival rezultat programa križanja, ki ga je odobrila priznana rejska organizacija. Takšen vpis je dovoljen le, če tako določa rejski program.
6. člen
(vpis ženske živali v glavni del rodovniške knjige)
Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela rodovniške knjige v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in katere oče in oba stara očeta sta vpisana v glavni del rodovniške knjige v skladu s 3. členom tega pravilnika, se šteje za čistopasemsko žensko žival in se vpiše v glavni del rodovniške knjige, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika.
7. člen
(vpis čistopasemskega goveda iz druge države članice Evropske unije)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov, se čistopasemsko plemensko govedo iz druge države članice Evropske unije vpiše v razdelek, za katerega izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.
8. člen
(vpis v rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše čistopasemsko plemensko govedo v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom,
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo in
– s tem pravilnikom.
9. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 7. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-167/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0056
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 84/419/EGS, UL L 237

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti