Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4267. Pravilnik o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke, stran 13575.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o poreklu za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno in delno poreklo, načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(popolno in delno poreklo)
(1) Popolno poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, bikovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da sta znani prvi dve generaciji prednikov.
(2) Delno poreklo za čistopasemsko plemensko govedo, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega od starih staršev.
3. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznane, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti goveda;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanje porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za čistopasemsko plemensko govedo)
(1) Zootehniško spričevalo za čistopasemsko plemensko govedo mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje…);
– identifikacijsko oznako živali;
– ime živali (če obstaja);
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika;
– poreklo z navedbo rodovniških številk staršev in starih staršev.
(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.
5. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemsko plemensko govedo)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo čistopasemsko plemensko govedo.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 86/404/EGS.«.
6. člen
(zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih bikov)
Zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih bikov mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, in navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za bika, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
7. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme čistopasemskih plemenskih bikov)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme čistopasemskih plemenskih bikov.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 88/124/EGS.«.
8. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, in navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za kravo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bila jajčne celice odvzete, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice morajo imeti isto poreklo.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice čistopasemskega plemenskega goveda.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 2. členu Odločbe Komisije 96/80/EGS.«.
10. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskega plemenskega goveda mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika in navedbo krvne skupine ali drugega priznanega testa za kravo dajalko in bika, katerega seme je bilo uporabljeno za oploditev;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo imeti isto poreklo.
11. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke čistopasemskega plemenskega goveda)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke čistopasemskega plemenskega goveda.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 4. členu Odločbe Komisije 88/124/EGS.«.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 11. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-168/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0049
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbe Komisije 86/404/EGS, UL L 233 88/124/EGS, UL L 62 96/80/ES, UL L 19 2002/8/ES, UL L 3

AAA Zlata odličnost