Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4266. Pravilnik o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme, stran 13572.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskega plemenskega goveda za pleme ter sprejetje čistopasemskih bikov za naravni pripust oziroma osemenjevanje in uporabo semena čistopasemskih bikov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemsko plemensko govedo je vsaka žival vrste goveda, vključno z bivoli, ki izpolnjuje pogoje za plemensko govedo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemsko plemensko govedo, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih telic ali krav za pleme;
– sprejetje čistopasemskih bikov za naravni pripust;
– uporabljati seme čistopasemskih bikov v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih bikov in njihovega semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s semenom čistopasemskih plemenskih bikov, kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika v skladu s 6. členom tega pravilnika ter 43., 44., 63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter na podlagi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetske vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih bikov oziroma uporaba njihovega semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84. člena zakona opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo (Odločbe Komisije 86/130/EGS, 94/515/EC in 96/463/EC).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih bikov za osemenjevanje ali uporaba njihovega semena, če so bili ti biki sprejeti za osemenjevanje v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi članici Evropske unije (Odločbe Komisije 86/130/EGS, 94/515/EC in 96/463/EC).
(4) Na območju Republike Slovenije se lahko uporabljajo samo tisti čistopasemski biki ali njihovo seme, ki imajo poreklo potrjeno na osnovi analize krvne skupine ali z drugim priznanim testom v skladu z pravnim redom Evropske unije.
5. člen
(promet z bikovim semenom)
Bikovo seme sme odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih bikov za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih bikov, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– pogoje za razvrščanje plemenskih bikov v kakovostne razrede;
– obdobje za katerega se plemenski biki priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih bikov.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih bikov vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih bikov.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje bikov (Uradni list RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba četrtega odstavka 4. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-169/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0041
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 87/328/EGS, UL L 167

AAA Zlata odličnost