Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4264. Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji, stran 13563.

Na podlagi petega odstavka 48. člena, tretjega odstavka 54. člena, šestega odstavka 60. člena, tretjega odstavka 62. člena, tretjega odstavka 96. člena in drugega odstavka 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji*
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za odobritev organizacij iz 96. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon), njihove naloge in postopek odobritve ter organizacijske, kadrovske in tehnične pogoje za priznanje drugih organizacij v govedoreji iz 98. člena zakona ter njihove naloge in postopek priznanja.
II. ODOBRENE ORGANIZACIJE V GOVEDOREJI
2. člen
(odobrene organizacije v govedoreji)
Odobrene organizacije v govedoreji, urejene v tem pravilniku, so testna postaja, osemenjevalno središče in pripustna postaja.
1. Testna postaja
3. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Testna postaja izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka testna postaja hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz predpisa, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo.
4. člen
(pogoji za odobritev testne postaje)
Testna postaja mora za odobritev izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– da ima enega ali več objektov, kjer se izvajajo preizkusi proizvodnih in drugih lastnosti govedi;
– da ima zakonitega zastopnika testne postaje;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za sprejem goveda v preizkus;
– da izpolnjuje tehnične pogoje za izvajanja posameznih preizkusov;
– da zagotavlja enake pogoje za vse govedo v preizkusu;
– da ima merilno in laboratorijsko opremo, ki je potrebna za izvajanje preizkusov;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov v času izvajanja preizkusa priznani rejski organizaciji, za katero opravlja preizkus goveda;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– da ima usposobljenega strokovnega vodjo testne postaje, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da delavci, ki izvajajo preizkuse na testni postaji, za posamezne naloge izpolnjujejo pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona.
5. člen
(vloga za odobritev testne postaje)
(1) Za odobritev testne postaje je treba ministrstvu, pristojnemu za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje z navedbo posameznih identifikacijskih številk kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG-MID);
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in strokovnega vodje testne postaje;
– opis tehničnih pogojev za sprejem govedi v preizkus (minimalna starost ob vhlevitvi, način vhlevitve, možnost karantene in drugo);
– opis tehničnih pogojev izvajanja posameznih preizkusov (preizkus v skupinah, možnost individualnega preizkušanja govedi – npr. individualna konzumacijska sposobnost govedi in drugo);
– skupno kapaciteto testne postaje in kapaciteto vhlevljanja po posameznih kategorijah govedi;
– opis tehničnih pogojev, iz katerih je razvidno, da je mogoče zagotoviti enake pogoje preizkusov za vse govedo v obdobju izvajanja preizkusov;
– navedbo merilne in laboratorijske opreme, ki je na testni postaji na voljo za izvajanje preizkusov;
– opis pošiljanja podatkov v času izvajanja preizkusov priznani rejski organizaciji, za katero opravlja testna postaja preizkus govedi;
– opis načina arhiviranja podatkov za obdobje najmanj petih let po zaključku vsakega posameznega preizkusa;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na testni postaji;
– dokazilo o usposobljenosti strokovnega vodje testne postaje za izvajanje preizkusov z navedbo strokovnih referenc;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na testni postaji z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj pri izvajanju preizkusov plemenskega goveda ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev testne postaje iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev testne postaje vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister, pristojen za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisijo sestavljajo strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
6. člen
(vpis testne postaje v register)
Pri vpisu testne postaje v register pri ministrstvu se navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in sedež testne postaje;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov testne postaje oziroma kmetijskih gospodarstev, na katerih se izvajajo preizkusi, z navedbo posameznih KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi testne postaje;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
2. Osemenjevalno središče
7. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Osemenjevalno središče izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki mu omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka osemenjevalno središče hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnost reje potrebnega števila plemenskih bikov posameznih pasem, pridobivanje, shranjevanje in promet s semenom za potrebe enega ali več potrjenih rejskih programov.
8. člen
(naloge osemenjevalnega središča)
Naloge osemenjevalnega središča so zlasti, da:
– redi plemenske bike v skladu z rejskimi programi;
– sodeluje z rejskimi organizacijami pri preizkusu plemenskih bikov v skladu z rejskimi programi;
– imenuje strokovno telo, ki ga sestavljajo predstavniki posameznih organizacij iz 84. oziroma 122. člena zakona, za katere izvaja osemenjevalno središče posamezne naloge iz rejskega programa, in predstavniki izvajalcev osemenjevanja za potrebe potrditve letnega programa dela in letnih poročil o delu ter za potrebe drugih strokovnih nalog;
– izvaja letni program dela, ki ga potrdi imenovano strokovno telo;
– ocenjuje libido in plodnost plemenskih bikov;
– odvzema, pregleduje, pripravlja in označuje seme;
– opravlja promet s semenom, ki izpolnjuje pogoje iz 44. člena zakona;
– ohranjanja biotsko raznovrstnost v govedoreji;
– vodi zbirke podatkov za svojo čredo plemenskih bikov, za pridobljeno in za porabljeno seme;
– posreduje podatke priznanim rejskim organizacijam;
– ima vzpostavljen sistem notranjega nadzora.
9. člen
(pogoji za odobritev osemenjevalnega središča)
Osemenjevalno središče mora za odobritev poleg pogojev iz tretjega odstavka 61. člena zakona izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da ima objekt in opremo za prevzem plemenskih bikov na osemenjevalno središče, rejo plemenskih bikov, pridobivanje, obdelavo in skladiščenje semena ter objekt za oddajo semena v promet;
– da ima zakonitega zastopnika osemenjevalnega središča;
– da ima laboratorijsko in drugo opremo, ki je potrebna za delovanje osemenjevalnega središča in za preverjanje kakovosti semena;
– da se za vse seme posameznega osemenjevalnega središča, ki je uporabljeno na območju Republike Slovenije, zagotavlja zbiranje podatkov v skladu s predpisom, ki ureja evidence o razmnoževanju domačih živali;
– da izvaja sprotno pošiljanje podatkov priznani rejski organizaciji, s katero ima sklenjeno pogodbo o izvajanju posameznih nalog rejskega programa;
– da ima pogodbeno urejena medsebojna razmerja iz tretjega odstavka 63. člena zakona;
– da zagotavlja arhiviranje podatkov za obdobje najmanj desetih let za pridobljeno in za porabljeno seme oziroma najmanj za obdobje shranjevanja semena, kadar je obdobje shranjevanja daljše od desetih let;
– da zagotavlja shranjevanje semena za genetske rezerve, vključno z rezervami, ki so potrebne za razmnoževanje govedi v izrednih razmerah oziroma ob nepredvidenih dogodkih;
– da ima usposobljenega strokovnjaka, odgovornega za izvajanje rejskega programa, ki izpolnjuje pogoje iz 101. člena zakona, ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika ter najmanj pet let delovnih izkušenj s področja selekcije živali;
– da morajo delavci, ki opravljajo posamezne naloge na osemenjevalnem središču, za te naloge izpolnjevati pogoje iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– da zagotavlja spremljanje in analiziranje podatkov o izdanem in porabljenem semenu in uspešnosti osemenjevanja po posameznem plemenskem biku;
– da vodi tekočo evidenco o vhlevitvi, reji in izločitvi plemenskih bikov;
– da vodi dokumentacijo, potrebno za izračun parametrov plodnosti;
– da ima zagotovljeno spremljanje genetskih vrednosti plemenskih bikov v osemenjevalnem središču.
10. člen
(vloga za odobritev osemenjevalnega središča)
(1) Za odobritev osemenjevalnega središča za govedo je treba ministrstvu predložiti vlogo, ki vsebuje:
– ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– naslov oziroma lokacijo posameznih objektov osemenjevalnega središča z navedbo posameznih KMG-MID;
– delovno območje in podrobnejši opis delovnega področja;
– osebno ime in naslov zakonitega zastopnika organizacije in usposobljenega strokovnjaka osemenjevalnega središča;
– opis tehničnih pogojev za sprejem plemenskih bikov v osemenjevalno središče (zagotovitev prostorov za karanteno, načini vhlevitve v posameznih objektih, kapaciteta vhlevljanja in drugo);
– opis tehničnih pogojev za rejo plemenskih bikov v obdobju, ki je potrebno za zagotovitev s selekcijskim programom predpisanega števila doz semena posameznega plemenskega bika (način reje, krmni obrok, možnost izpustov ali drugih načinov, ki omogočajo gibanje plemenskih bikov in drugo);
– opis tehničnih pogojev za odvzem semena, označevanje semena, analizo kakovosti semena in kapacitet za shranjevanje semena;
– opis tehničnih pogojev in načina zagotavljanja shranjevanja semena za genetske rezerve, vključno z rezervami, ki zagotavljajo razmnoževanje govedi v izrednih razmerah oziroma ob nepredvidenih dogodkih, ter opis načinov trajnega shranjevanja in varovanja tega semena za vse tiste bike, od katerih osemenjevalno središče pridobiva seme;
– opis načina arhiviranja podatkov za pridobljeno in za porabljeno seme;
– opis načina tekočega in trajnega arhiviranja podatkov za seme, ki je vključeno v genetsko rezervo;
– opis načina spremljanja in analiziranja podatkov o izdanem in porabljenem semenu ter uspešnosti osemenjevanja po posameznemu plemenskem biku;
– opis zootehniških opravil, ki jih mora opravljati strokovnjak iz četrte alinee tega odstavka;
– seznam plemenskih bikov po pasmah, ki ni starejši od dveh mesecev;
– seznam članov strokovnega telesa;
– opis načina vodenja dokumentacije, potrebne za izračun parametrov plodnosti;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na osemenjevalnem središču;
– dokazilo o izpolnjevanju predpisanih veterinarskih pogojev v skladu s prvim odstavkom 62. člena zakona;
– poimenski seznam vseh zaposlenih na osemenjevalnem središču z opisom delovnih mest in specifikacijo strokovne izobrazbe, tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja delovanja osemenjevalnega središča, ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 14., 15. in 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee;
– kopijo odločbe o priznanju osemenjevalnega središča in dodelitvi veterinarske registrske številke, ki jo je izdal pristojni organ za veterinarstvo;
– dokazilo o priznanju osemenjevalnega središča, ki omogoča prodajo na osemenjevalnem središču pridobljenega semena državam članicam Evropske unije (če takšno dokazilo obstaja);
– strokovno mnenje Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko, o izpolnjevanju pogojev za odobritev osemenjevalnega središča iz prejšnjega člena ter o ustreznosti dokumentov in prilog iz tega člena.
(2) Če vlogo za odobritev osemenjevalnega središča vloži Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, poda strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev komisija, ki jo v postopku odobritve imenuje minister. Komisijo sestavljajo strokovnjaki Kmetijskega inštituta Slovenije, Veterinarske fakultete in Fakultete za kmetijstvo, Maribor.
11. člen
(vpis osemenjevalnega središča v evidenco)
Pri vpisu osemenjevalnega središča v evidenco pri ministrstvu se navedejo naslednji podatki:
– sedež osemenjevalnega središča;
– naslov oziroma lokacija objektov osemenjevalnega središča;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi osemenjevalnega središča;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
3. Pripustna postaja
12. člen
(pogoji za odobritev pripustne postaje)
Pripustna postaja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, za odobritev in delovanje izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imeti mora urejen prostor za plemenskega bika na določeni lokaciji in opremo v skladu z zakonom;
– organizirana mora biti v enem objektu znotraj kmetijskega gospodarstva;
– lastnik pripustne postaje oziroma rejec na pripustni postaji mora biti strokovno usposobljen;
– zagotovljeni morajo biti veterinarski ukrepi in preventivno zdravstveno varstvo živali na pripustni postaji;
– zagotovljeno mora biti vodenje potrdil o pripustu na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika;
– uporaba plemenskih bikov mora biti v skladu s 43. členom zakona.
13. člen
(objekti in prostori)
(1) Objekti na kmetijskem gospodarstvu, kot so hlev za rejo plemenskih bikov, ograjen prostor za pripust plemenskih bikov (ograda, obora, pašnik) in pripustna rampa, morajo biti zgrajeni tako, da je zagotovljena varnost ljudi in živali. V teh objektih mora biti zagotovljeno krmljenje in napajanje živali. Na kmetijskem gospodarstvu s pripustno postajo mora biti na vidnem mestu tudi omarica z opremo za prvo pomoč.
(2) Prostori, kjer se nahajajo plemenski biki oziroma se izvaja pripust, morajo biti primerno veliki, zračni in osvetljeni, tla pa morajo biti iz materialov, ki ne drsijo.
(3) Če je vhlevljenih več plemenskih bikov, morajo biti ti med seboj fizično ločeni s privezi ali vhlevljeni v individualne bokse.
14. člen
(naloge pripustne postaje)
Naloge pripustne postaje so zlasti naslednje:
– reja plemenskih bikov;
– obnova črede plemenskih bikov;
– spremljanje libida in plodnosti plemenskih bikov;
– pripuščanje plemenskega bika samo na telice ali krave (v nadaljnjem besedilu: plemenice), ki so označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo govedi;
– posredovanje podatkov o pripustih organizacijam v živinoreji iz 84. člena zakona.
15. člen
(evidenca, dokumentacija in poročanje)
(1) Rejec plemenskega bika mora voditi predpisano evidenco o vsakem pripustu na njegovi pripustni postaji ter o tem poročati v skladu s tem pravilnikom in predpisom, ki ureja razmnoževanje domačih živali. To evidenco mora hraniti še vsaj tri leta po izločitvi plemenskega bika iz kmetijskega gospodarstva.
(2) Rejec plemenskega bika mora ob opravljenem pripustu izdati rejcu potrdilo o pripustu plemenice na predpisanem obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika. Obrazci so natisnjeni v štirih kopijah. Obrazce prejmejo rejec plemenice, rejec plemenskega bika in priznana rejska organizacija, ki je v skladu s predpisom o sprejetju čistopasemskih plemenskih govedi za pleme izdala zootehniški dokument o priznavanju plemenskega bika. En izvod se v skladu z veterinarskimi predpisi pošlje pristojni veterinarski organizaciji, ki ima koncesijo za opravljanje veterinarskih storitev. Rejec plemenskega bika mora do desetega v tekočem mesecu priznani rejski organizaciji in pristojni veterinarski organizaciji poslati kopije v preteklem mesecu porabljenih obrazcev.
(3) Priznana rejska organizacija, ki v skladu z rejskim programom prizna plemenskega bika za uporabo na pripustni postaji, založi in izda obrazce iz priloge tega pravilnika ter vodi evidenco o izdanih in porabljenih obrazcih.
16. člen
(postopek)
(1) Lastnik, imetnik oziroma zakupnik kmetijskega gospodarstva vloži vlogo za odobritev pripustne postaje na pristojno upravno enoto.
(2) Po preveritvi pogojev zaprosi upravna enota ministrstvo za dodelitev zootehniške registrske številke ter izda odločbo o odobritvi pripustne postaje za obdobje petih let, s katero ugotovi, da ta izpolnjuje predpisane pogoje za odobritev.
(3) En izvod odločbe vroči upravna enota ministrstvu, en izvod pristojni območni enoti Veterinarske uprave Republike Slovenije, en izvod pa organizaciji v živinoreji, s katero ima pripustna postaja sklenjeno pogodbo.
17. člen
(vloga za odobritev pripustne postaje)
Za odobritev pripustne postaje za govedo je treba na upravno enoto predložiti vlogo, ki vsebuje naslednje podatke:
– naslov kmetijskega gospodarstva – pripustne postaje;
– KMG-MID;
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– navedbo objekta znotraj kmetijskega gospodarstva, kjer bo plemenski bik stalno vhlevljen oziroma v reji;
– zemljiškoknjižni izpisek (lastništvo oziroma zakup), ki ni starejši od treh mesecev za parcelo, na kateri se objekt nahaja, ali overjeno pogodbo o zakupu objekta, v katerem bo plemenski bik vhlevljen oziroma v reji;
– skico tlorisa objekta, kjer se bodo redili plemenski biki in se bo izvajal pripust;
– predvideno število plemenskih bikov po posameznih pasmah;
– opis proizvodnih kapacitet kmetijskega gospodarstva po vrstah živali, kadar se na istem kmetijskem gospodarstvu poleg plemenskih bikov redijo še druge živali;
– opis načina zagotavljanja veterinarskih ukrepov in preventivnega zdravstvenega varstva živali na pripustni postaji;
– opis vodenja predpisane zootehniške dokumentacije;
– dokazilo o usposobljenosti v skladu s 15. členom zakona;
– kopijo veljavne pogodbe, ki ureja dobavo predpisanih obrazcev in poročanje o pripustih, sklenjene z organizacijo v živinoreji iz 84. člena zakona najmanj za obdobje odobritve pripustne postaje;
– strokovno mnenje organizacije v živinoreji iz 86., 98. člena oziroma 122. člena zakona o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena tega pravilnika ter o ustreznosti objektov in prostorov v skladu s 13. členom tega pravilnika, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev.
18. člen
(vpis pripustne postaje v register)
Pri vpisu pripustne postaje v register pri ministrstvu se navedejo zlasti naslednji podatki:
– ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva;
– naslov pripustne postaje;
– KMG-MID;
– številka in datum odločbe o odobritvi pripustne postaje;
– zootehniška registrska številka;
– področje delovanja;
– obdobje veljavnosti odobritve.
III. DRUGE PRIZNANE ORGANIZACIJE V GOVEDOREJI
19. člen
(pravno-organizacijska oblika)
(1) Druga organizacija v govedoreji izkaže pravno-organizacijsko obliko, ki ji omogoča nastopanje v pravnem prometu:
– z izpiskom iz sodnega registra, če je gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik, zadruga ali pravna oseba javnega prava;
– z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi pravne osebe javnega prava, kadar zakon ne določa, da se vpiše v sodni register;
– z izpiskom iz uradnega registra ali evidence, v katero je vpisana, če je pravna oseba zasebnega prava;
– z izpiskom iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi Republike Slovenije, če je samostojni podjetnik posameznik.
(2) Z izpiskom, z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka druga organizacija v govedoreji hkrati izkaže tudi, da lahko opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 98. člena zakona.
20. člen
(naloge druge priznane organizacije v govedoreji, priznane za celotno območje Republike Slovenije)
Druga priznana organizacija v govedoreji v skladu z 98. členom zakona izvaja posamezne naloge potrjenega rejskega programa na celotnem območju Republike Slovenije. Te naloge so zlasti:
– meritve proizvodnih lastnosti;
– vodenje preizkusov v pogojih reje;
– laboratorijski preizkusi in meritve;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– razvoj in vzdrževanje enotnega informacijskega sistema v govedoreji;
– spremljanje proizvodnosti goveda;
– obdelava podatkov in interpretacija rezultatov;
– napovedovanje genetskih vrednosti in objava rezultatov;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona;
– razvoj preizkusov in metod za izvajanje rejskega progama;
– izdajanje predpisanih zootehniških dokumentov;
– opravljanje nalog na področju razmnoževanja govedi;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
21. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane za celotno območje Republike Slovenije)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti zlasti:
– ustrezen prostor oziroma potrebne laboratorije z ustrezno merilno opremo;
– strojno in programsko opremo za napovedovanje genetske vrednosti;
– strojno in programsko opremo za vodenje informacijskih sistemov v govedoreji;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona in mora imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s področja priznanja in najmanj deset let delovnih izkušenj s področja priznanja;
– znanje najmanj enega tujega jezika;
– objavljena strokovna oziroma znanstvena dela s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri raziskovalnem in rutinskem delu;
– najmanj eno strokovno priporočilo.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– ime, sedež in pravno organizacijsko obliko organizacije;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena;
– opis področja delovanja s seznamom nalog za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
22. člen
(naloge druge priznane organizacije v govedoreji, priznane za območje ene ali več upravnih enot)
Druga priznana organizacija v govedoreji v skladu z 98. členom zakona na območju ene ali več upravnih enot skrbi zlasti za izvajanje posameznih nalog v skladu s potrjenim rejskim programom. Te naloge so zlasti:
– spremljanje reje in prireje goveda;
– nudenje pomoči pri označevanju goveda;
– sodelovanje pri vodenju rodovniških knjig in registrov;
– opravljanje meritev pri preizkusu v pogojih reje;
– opravljanje laboratorijskih analiz za potrebe rejskega programa;
– opravljanje odbire plemenskih telic;
– preverjanje vodenja predpisane rejske dokumentacije;
– spremljanje staleža in strukture pasemske črede;
– načrtovanje razmnoževanja govedi in opravljanje drugih nalog na tem področju;
– vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk;
– posredovanje podatkov organizacijam iz 84. člena zakona;
– opravljanje osnovne obdelave podatkov;
– spremljanje proizvodnosti goveda in interpretiranje rezultatov;
– izvajanje drugih nalog za potrebe rejskega programa, ki izhajajo iz zakona.
23. člen
(pogoji in vloga za priznanje druge organizacije, priznane za območje ene ali več upravnih enot)
(1) Druga priznana organizacija iz prejšnjega člena mora za priznanje v skladu z 98. členom zakona glede na naloge, za katere organizacija poda vlogo za priznanje, imeti zlasti:
– ustrezen prostor in ustrezno merilno opremo za izvajanje nalog v skladu z rejskim programom;
– strojno in programsko opremo za enotno vodenje podatkovnih zbirk in opravljanje osnovnih obdelav podatkov;
– opremo, ki omogoča primerno hitro in zanesljivo komunikacijo z organizacijami v živinoreji, ki izvajajo rejske programe oziroma vodijo zbirke podatkov;
– ustrezno usposobljen kader v skladu s 101. členom zakona za izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega člena;
– ustrezno opremo za izvajanje drugih posameznih nalog.
(2) Strokovni vodja druge priznane organizacije iz prejšnjega člena oziroma odgovorna oseba mora izpolnjevati pogoje iz 101. člena zakona in imeti:
– univerzitetno izobrazbo s področja kmetijstva – smer zootehnika;
– dokazila o opravljenem dodatnem izobraževanju s področja priznanja in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja priznanja;
– organizacijske sposobnosti pri strokovnem delu.
(3) Vloga za priznanje organizacije iz prejšnjega člena mora poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena vsebovati še:
– uradno ime, sedež in pravno-organizacijsko obliko organizacije;
– opis območja in področja delovanja s seznamom nalog, za katere organizacija v vlogi prosi za priznanje;
– krajši opis nalog iz prejšnje alinee;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– popis prostorov;
– ime in priimek strokovnega vodje organizacije oziroma odgovorne osebe z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka;
– opis delovnih mest z zahtevano izobrazbo;
– poimenski seznam vseh zaposlenih s področja priznanja s specifikacijo strokovne izobrazbe in tehničnega znanja, izpopolnjevanja in izkušenj s področja priznanja ter dokazili o izpolnjevanju pogojev iz 101. člena zakona;
– dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje alinee.
24. člen
(vpis druge priznane organizacije v evidence)
(1) Za druge priznane organizacije iz 20. in 22. člena tega pravilnika se pri vpisu v evidence drugih priznanih organizacij pri ministrstvu vpišejo najmanj naslednji podatki:
– ime in sedež organizacije;
– številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije;
– področje in območje delovanja;
– obdobje veljavnosti priznanja.
(2) Ministrstvo obvesti Komisijo Evropske skupnosti in države članice o priznanju organizacij iz 20. člena tega pravilnika, kadar te opravljajo naloge obdelave podatkov, interpretacije rezultatov in napovedovanje genetskih vrednosti ter objave rezultatov. V obvestilu so navedeni vsi podatki iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(nadzor)
Kmetijska inšpekcija izvaja nadzor nad delovanjem:
– osemenjevalnih središč najmanj dvakrat letno;
– pripustnih postaj najmanj enkrat letno;
– testnih postaj in drugih priznanih organizacij najmanj dvakrat v obdobju petih let.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodne določbe)
(1) Izvajalci strokovnih nalog iz 122. člena zakona, ki na dan uveljavitve tega pravilnika opravljajo naloge javne službe v živinoreji v skladu s potrjenim skupnim temeljnim rejskim programom za leto 2003, opravljajo te naloge na dosedanji način do 31. decembra 2003.
(2) Do uveljavitve predpisa, ki ureja obvezne vsebine in najmanjši obseg strokovnega izpopolnjevanja ter postopke in načine preizkusov in preverjanja znanja, iz 101. člena zakona se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz prvega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj dve leti pred uveljavitvijo tega pravilnika. Prav tako se šteje, da so fizične osebe, ki izvajajo strokovne naloge iz drugega odstavka 101. člena zakona, ustrezno usposobljene, če so opravljale te naloge najmanj tri leta pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(3) Vsa kmetijska gospodarstva, na katerih se na dan uveljavitve tega pravilnika izvaja pripust plemenskih bikov v smislu prvega odstavka 60. člena zakona, morajo izvajanje pripusta plemenskih bikov na plemenice, ki so vpisane v registre drugih kmetijskih gospodarstev, uskladiti s tem pravilnikom do 31. decembra 2004.
(4) Rejci, ki so najmanj eno leto pred uveljavitvijo tega pravilnika izvajali pripust s priznanimi plemenskimi biki, niso dolžni vlogi za odobritev pripustne postaje predložiti dokazila o usposobljenosti, vendar ga morajo predložiti najpozneje v roku dveh let po uveljavitvi predpisa iz drugega odstavka tega člena.
27. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za govedo preneha uporabljati priloga 2 pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99, 42/99, 59/99, 42/00, 7/01 in 18/02-ZŽiv).
28. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-06-171/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0203
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 94/515/ES, UL L 207 in 86/130/EGS, UL L 101

AAA Zlata odličnost