Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4261. Pravilnik o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme, stran 13552.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 61. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje hibridnih plemenskih prašičev za pleme, sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za naravni pripust in osemenjevanje in uporabo jajčnih celic in zarodkov hibridnih plemenskih mladic in svinj.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. hibridni plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je potomec načrtnega križanja:
– med čistopasemskimi plemenskimi prašiči različnih pasem ali linij;
– med prašiči, ki so sami potomci križanja različnih pasem ali linij;
– ali med čistopasemskimi prašiči in prašiči iz prve ali druge alinee te točke;
b) da je vpisan v register hibridnih plemenskih prašičev;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis hibridnih plemenskih prašičev v register v skladu s predpisom, ki ureja vpis hibridnih plemenskih prašičev v register;
3. mladice so ženske živali, ki so odbrane za pleme in še niso prasile.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s hibridnim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje hibridnih plemenskih mladic ali svinj za pleme;
– sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za naravni pripust;
– sprejetje hibridnih plemenskih merjascev za osemenjevanje, katerih linije so bile v preizkusu proizvodnih lastnosti in ima napovedano genetsko vrednost;
– uporaba semena hibridnih plemenskih merjascev iz prejšnje alinee;
– sprejetja v uradni preizkus proizvodnih lastnosti hibridnih plemenskih merjascev ali raba njihovega semena znotraj količinskih meja, potrebnih za preizkus proizvodnosti in napoved genetskih vrednosti;
– uporaba jajčnih celic in zarodkov hibridnih plemenskih mladic ali svinj.
4. člen
(uporaba hibridnih plemenskih merjascev in njihovega semena)
V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s semenom hibridnih plemenskih merjascev, kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev v skladu s 6. členom tega pravilnika in 43., 44., 63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter na osnovi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetskih vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče.
5. člen
(promet s semenom merjascev)
Seme merjascev sme odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih merjascev za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih merjascev, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Pogoji za sprejem plemenskih merjascev za pleme se opredelijo v rejskem programu tako, da se podrobneje določijo:
– postopek in pogostnost odbire;
– opis in pogoje za razvrščanje plemenskih merjascev v kakovostne razrede;
– obdobje, za katerega se plemenskih merjasci priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih merjascev.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih merjascev vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih merjascev.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja, odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje merjascev (Uradni list RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-132-2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0044
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/119/EGS, UL L 17

AAA Zlata odličnost