Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4260. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme, stran 13550.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme, sprejetje čistopasemskih plemenskih merjascev za naravni pripust oziroma osemenjevanje in uporabo jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih plemenskih mladic in svinj.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemski plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič (Sus scrofa domesticus), ki izpolnjuje pogoje za plemenske prašiče v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo;
3. mladice so ženske živali, ki so odbrane za pleme in še niso prasile.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki določa pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za plemenske prašiče, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih plemenskih mladic ali svinj za pleme;
– sprejetje čistopasemskih plemenskih merjascev za naravni pripust;
– uporaba jajčnih celic in zarodkov čistopasemskih plemenskih mladic ali svinj.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih merjascev in njihovega semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s semenom čistopasemskih plemenskih merjascev, kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev v skladu s 6. členom tega pravilnika in 43., 44., 63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) ter na osnovi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetskih vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih plemenskih merjascev za osemenjevanje ali uporaba njihovega semena, če so bili ti merjasci sprejeti za osemenjevanje v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi članici Evropske unije (Odločba Komisije 89/507/EGS).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih plemenskih merjascev oziroma uporaba njihovega semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84. člena zakona opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče (Odločba Komisije 89/507/EGS).
5. člen
(promet s semenom merjascev)
Seme merjascev sme odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le odobreno osemenjevalno središče v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih merjascev za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih merjascev, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– opis in pogoje za razvrščanje plemenskih merjascev v kakovostne razrede;
– obdobje, za katerega se plemenskih merjasci priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih merjascev.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih merjascev vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskih merjascev na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih merjascev.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje merjascev (Uradni list RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-131/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0042
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/118/EGS, UL L 17

AAA Zlata odličnost