Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4253. Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče, stran 13524.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zootehniških standardih za plemenske prašiče*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. plemenski prašiči so čistopasemski ali hibridni plemenski prašiči;
2. čistopasemski plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič (Sus scrofa domesticus), ki izpolnjuje pogoje za plemenske prašiče v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
3. hibridni plemenski prašič je vsaka domača žival vrste prašič, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) da je potomec načrtnega križanja:
– med čistopasemskimi plemenskimi prašiči različnih pasem ali linij;
– med prašiči, ki so sami potomci križanja različnih pasem ali linij;
– ali med čistopasemskimi prašiči in prašiči iz prve ali druge alinee te točke;
b) da je vpisan v register hibridnih plemenskih prašičev;
4. rodovniška številka je vpisna številka prašiča v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih prašičev in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;
5. identifikacijska oznaka je sestavljena iz rodovniške številke matere in zaporedne številke pujska.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA IN REGISTER
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) V prašičereji se vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske prašiče, izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme domačih prašičev in registri za hibridne plemenske prašiče; te knjige oziroma registri morajo imeti ime.
4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske prašiče)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpišejo čistopasemski plemenski prašiči določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za vsako pasmo čistopasemskih plemenskih prašičev in je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z razdelki.
(3) V glavni del rodovniške knjige so vpisani čistopasemski plemenski prašiči, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige se vpišejo plemenski prašiči, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prejšnjega odstavka, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo in v skladu s pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– identifikacijsko oznako živali;
– način označevanja;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme prašičev)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme prašičev (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška knjiga) mora vsebovati podatke iz prejšnjega člena in podatke o starih starših ter se mora voditi v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme prašičev vodi za posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za vpis plemenskih prašičev v glavni del izvorne rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj treh generacij, ostali plemenski prašiči pa se vpišejo v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis avtohtonih pasem prašičev v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno avtohtono pasmo prašičev, za katero se že vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige od priznane rejske organizacije.
7. člen
(register hibridnih plemenskih prašičev)
(1) Register hibridnih plemenskih prašičev (v nadaljnjem besedilu: register) je rodovniška knjiga za hibridne plemenske prašiče, in je vsaka knjiga, datoteka, elektronski medij ali drug pisni dokument, v katerega se vpišejo hibridni plemenski prašiči, ki izpolnjujejo z rejskimi programi določene pogoje ter so odbrani za razmnoževanje.
(2) Register vodi priznana rejska organizacija.
8. člen
(oblika registra)
(1) Register je glede na genotip ali linijo in značilnosti hibridnih plemenskih prašičev razdeljen na glavni del z razdelki.
(2) V register se vpišejo hibridni plemenski prašiči, ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja vpis hibridnih plemenskih prašičev v register, z navedbo njihovih prednikov.
9. člen
(vsebina registra)
Register mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime registra;
– rodovniško številko živali;
– identifikacijsko oznako živali;
– način označevanja;
– datum rojstva;
– genotip oziroma linijo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– genski test, za priznane plemenjake obvezno, za ostale živali, če obstaja;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
III. MEŠANO SEME
10. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena za osemenjevanje čistopasemskih in hibridnih prašičev pri načrtnih križanjih na zadnjih stopnjah razmnoževanja, le kadar so vsi potomci namenjeni samo za pitanje. Mešano seme se lahko uporablja sveže ali zamrznjeno.
IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM PLEMENSKIM MATERIALOM
11. člen
(pogoji za promet s čistopasemskimi plemenskimi prašiči)
(1) Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati čistopasemske plemenske prašiče, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo, če prašiči izpolnjujejo pogoje iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Čistopasemske plemenske prašiče, ki se glede na poreklo in pasemske značilnosti razlikujejo od populacije iste pasme, lahko priznane rejske organizacije vpišejo v dodatni del rodovniške knjige za pasmo, ki ji pripadajo, pod pogoji in na način, ki ga določa rejski program.
12. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniških spričeval iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemske plemenske prašiče.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim odstavkom tega člena.
13. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega plemenskega materiala)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske prašiče;
– vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče;
– poreklo za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– indentifikacijo in registracijo prašičev.
V. POGOJI ZA PROMET S HIBRIDNIM PLEMENSKIM MATERIALOM
14. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za hibridni plemenski material)
(1) Zootehniško spričevalo za hibridni plemenski material izda lastniku živali na njegovo zahtevo organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona.
(2) Podrobnejši pogoji izdaje zootehniških spričeval iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za hibridne plemenske prašiče.
(3) Hibridni plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu z zakonom ter s prvim in drugim odstavkom tega člena.
15. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev hibridnega plemenskega materiala)
Hibridni plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za hibridne plemenske prašiče;
– vpis hibridnih plemenskih prašičev v register;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče;
– poreklo za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– indentifikacijo in registracijo prašičev.
VI. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba prvega odstavka 11. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-124/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0032
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 88/661/EGS, UL L 382

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti