Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4252. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme, stran 13521.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, tretjega odstavka 37. člena, četrtega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 61. člena in tretjega odstavka 103. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa sprejetje čistopasemskih ovc ali koz za pleme ter sprejetje čistopasemskih ovnov ali kozlov za pripust oziroma osemenjevanje in uporabo semena čistopasemskih ovnov in kozlov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemska plemenska ovca ali koza je vsaka žival vrste ovca ali koza, ki izpolnjuje pogoje za plemenske živali v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. sprejetje za pleme pomeni odbiro, ocenjevanje in vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo.
3. člen
(sprejetje za pleme)
(1) V Republiki Sloveniji je ob upoštevanju predpisov o zdravstvenem varstvu živali, na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, predpisa, ki ureja pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo, predpisa, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemske plemenske ovce in koze, tega pravilnika in drugih predpisov, izdanih na podlagi zakona, ki ureja živinorejo, dovoljen promet s čistopasemskim plemenskim materialom.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom je v Republiki Sloveniji dovoljeno:
– sprejetje čistopasemskih ovc in koz za pleme in uporabljati njihove jajčne celice in zarodke;
– sprejetje čistopasemskih ovnov in kozlov za pripust in osemenjevanje;
– uporabljati seme čistopasemskih ovnov in kozlov v skladu z določili 4. člena tega pravilnika.
4. člen
(uporaba čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov ter njihovega semena)
(1) V Republiki Sloveniji je dovoljeno osemenjevanje s semenom čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov, kadar je za te živali izdan zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna ali kozla v skladu s 6. členom tega pravilnika ter 43., 44., 63. in 64. členom zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon) in na podlagi preizkusa proizvodnih lastnosti in napovedi genetske vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze.
(2) V Republiki Sloveniji je dovoljen preizkus čistopasemskih ovnov in kozlov oziroma uporaba njihovega semena v obsegu, ki je potreben, da organizacije iz 84. člena zakona opravijo preizkuse v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze (Odločba Komisije 90/256/EGS).
(3) V Republiki Sloveniji je dovoljena uporaba čistopasemskih ovnov in kozlov za osemenjevanje ali uporaba njihovega semena, če so bili ti ovni in kozli sprejeti za osemenjevanje v Republiki Sloveniji oziroma v drugi državi članici Evropske unije (Odločba Komisije 90/256/EGS).
(4) Na območju Republike Slovenije se lahko uporabljajo samo tisti čistopasemski ovni in kozli ali njihovo seme, ki imajo znano poreklo.
5. člen
(promet s plemenskim materialom)
Seme ovnov ali kozlov, jajčne celice in zarodke smejo odvzemati, obdelovati, shranjevati in dajati v promet le pristojne organizacije iz 96. člena zakona v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu živali in v skladu s 44., 61., 62., 63. in 64. členom zakona.
6. člen
(zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna ali kozla)
(1) Priznana rejska organizacija mora v skladu s potrjenim rejskim programom izvajati odbiro, ocenjevanje in priznavanje plemenskih ovnov ali kozlov za uporabo na pripustnih postajah oziroma na osemenjevalnih središčih ter plemenskih ovnov ali kozlov, ki se v skladu z rejskim programom uporabljajo za pripust znotraj kmetijskega gospodarstva, ki je vključeno v rejski program.
(2) Za potrebe izvajanja prejšnjega odstavka se v rejskem programu podrobneje določi:
– postopek in pogostnost odbire;
– pogoje za razvrščanje plemenskih ovnov ali kozlov v kakovostne razrede;
– obdobje za katerega se plemenski ovni ali kozli priznavajo;
– način poročanja v skladu z 61. členom zakona;
– način javne objave seznamov priznanih plemenskih ovnov ali kozlov.
(3) Rejska organizacija o vsaki odbiri plemenskih ovnov ali kozlov vodi zapisnik in v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, izda zootehniški dokument o priznavanju plemenskega ovna ali kozla na obrazcu, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
(4) Rejska organizacija mora ministrstvu, pristojnemu za živinorejo, skupaj s poročilom iz 94. člena zakona predložiti kot prilogo tudi seznam priznanih plemenskih ovnov ali kozlov.
7. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati odredba o izvajanju letnega ocenjevanja odbire in priznavanja plemenjakov v naravnem pripustu v delu, ki ureja ocenjevanje, odbiro in priznavanje ovnov in kozlov (Uradni list RS, št. 16/99, 43/00, 33/01, 59/99, 42/00 in 7/01).
8. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003.
Št. 321-06-169-2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0043
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 90/257/EGS, UL L 145

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti