Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4251. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo, stran 13520.

Na podlagi četrtega odstavka 36. člena, drugega odstavka 52. člena in sedmega odstavka 104. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih plemenskih ovc in koz, pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo in razdelitev rodovniške knjige.
2. člen
(odbira, ocenjevanje in priznavanje)
Za odbiro, ocenjevanje in priznavanje čistopasemskih plemenskih ovc in koz morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– označeni morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje drobnice;
– morajo imeti znano poreklo;
– njihovi starši morajo izpolnjevati s selekcijskim programom določene pogoje glede proizvodnih lastnosti in genetskih vrednosti;
– zunanjost mora ustrezati lastnostim pasme ali populacije v skladu z rejskim programom;
– ne smejo imeti prirojenih napak;
– proizvodne lastnosti morajo biti v skladu z rejskim programom, s katerim je določena tudi minimalna in maksimalna starost oziroma telesna masa ob odbiri;
– imeti morajo ovrednoteno genetsko vrednost v skladu s selekcijskim programom.
3. člen
(pogoji za vpis v glavni del rodovniške knjige)
Čistopasemske plemenske ovce in koze morajo za vpis v glavni del rodovniške knjige za določeno pasmo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvirati morajo od staršev in starih staršev vpisanih v rodovniško knjigo iste pasme (popolno poreklo);
– označene morajo biti v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje drobnice, in v skladu z rejskim programom;
– njihova porekla morajo biti v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemsko plemensko drobnico.
4. člen
(pogoji za vpis v razdelke glavnega dela rodovniške knjige)
Glavni del rodovniške knjige je lahko razdeljen v več razdelkov. Z rejskim programom morajo biti določeni pogoji za vpis ovc ali koz v posamezne razdelke glavnega dela rodovniške knjige. Samo čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, se v skladu s temi pogoji vpišejo v enega od razdelkov glavnega dela rodovniške knjige.
5. člen
(pogoji za vpis ženskih živali v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige)
(1) Priznana rejska organizacija, ki vodi rodovniško knjigo, lahko odloči, da se ženske živali, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za vpis v glavni del rodovniške knjige po 3. členu tega pravilnika, vpišejo v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ob rojstvu morajo biti označene v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– po oceni zunanjosti morajo ustrezati osnovnim značilnostim pasme;
– njihove proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
(2) Ne glede na določbe iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se lahko žensko žival, ki pripada določeni pasmi, vpiše v razdelke dodatnega dela rodovniške knjige tudi, če njen izvor ni znan ali če je žival rezultat programa križanja, ki ga je odobrila priznana rejska organizacija; takšen vpis je dovoljen le, če tako določa rejski program.
6. člen
(vpis ženske živali v glavni del rodovniške knjige)
Ženska žival, katere mati in materina mati sta vpisani v razdelek dodatnega dela rodovniške knjige v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena in katere oče in oba stara očeta sta vpisana v glavni del rodovniške knjige v skladu s 3. členom tega pravilnika, se šteje za čistopasemsko žensko žival in se vpiše v glavni del rodovniške knjige, kot je določeno v 3. členu tega pravilnika.
7. člen
(vpis moških živali v dodatni del rodovniške knjige)
Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, lahko določi, da je moška žival, ki pripada pasmam belokranjska pramenka, bovška ovca, istrska pramenka in drežniška koza in ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena tega pravilnika, lahko vpisana v dodatni del rodovniške knjige, če tako določa rejski program za te pasme in izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je ob rojstvu označena v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo drobnice;
– da po oceni zunanjosti ustreza osnovnim značilnostim pasme;
– proizvodne lastnosti morajo presegati minimalne vrednosti za lastnosti, ki so določene z rejskim programom.
8. člen
(vpis čistopasemskih ovc ali koz iz druge države članice Evropske unije)
Kadar ima glavni del rodovniške knjige več razdelkov, se čistopasemske plemenske ovce in koze iz druge države članice Evropske unije vpiše v razdelek, za katerega izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane pogoje za vpis.
9. člen
(vpis v rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze)
Priznana rejska organizacija lahko vpiše čistopasemske plemenske ovce ali koze v rodovniško knjigo, če so izpolnjeni pogoji, določeni:
– z rejskim programom,
– s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za čistopasemske plemenske ovce in koze in,
– s tem pravilnikom.
10. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-183/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0058
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 90/255/EGS, UL L 145

AAA Zlata odličnost