Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4250. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze, stran 13519.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 36. člena in drugega odstavka 44. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zootehniške standarde za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. čistopasemska plemenska ovca ali koza je vsaka žival vrste ovca ali koza, ki izpolnjuje pogoje za plemensko ovco ali kozo v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo, in katere starši in stari starši so vpisani v rodovniški knjigi iste pasme ter je sama vpisana v rodovniško knjigo;
2. rodovniška številka je vpisna številka živali v rodovniško knjigo čistopasemskih plemenskih ovc ali koz in v Republiki Sloveniji ni ponovljiva;
3. identifikacijska oznaka je neponovljiva številka, dodeljena v skladu s predpisom o identifikaciji in registraciji drobnice.
II. RODOVNIŠKA KNJIGA
3. člen
(rodovniška knjiga)
(1) Rodovniško knjigo vodi priznana rejska organizacija iz 86. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
(2) Pri reji drobnice se vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske ovce in koze in izvorne rodovniške knjige za avtohtone pasme ovc in koz; te knjige morajo imeti ime.
4. člen
(rodovniška knjiga za čistopasemske plemenske ovce in koze)
(1) V rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze (v nadaljnjem besedilu: rodovniška knjiga) se vpišejo čistopasemske plemenske ovce in koze določene pasme z navedbo njihovih prednikov, v skladu s predpisom, ki ureja pogoje za vpis v rodovniško knjigo.
(2) Rodovniška knjiga se vodi za posamezno pasmo čistopasemskih plemenskih ovc in koz ter je glede na njihove značilnosti razdeljena na glavni del z razdelki in dodatni del z razdelki.
(3) V glavni del rodovniške knjige so vpisane čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo in pogoje iz potrjenega rejskega programa.
(4) V dodatni del rodovniške knjige so vpisane ostale plemenske ovce in koze v skladu s predpisanimi pogoji in v skladu s pogoji iz potrjenega rejskega programa.
5. člen
(vsebina rodovniške knjige)
Rodovniška knjiga mora vsebovati zlasti naslednje rubrike oziroma podatke:
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– načini označevanja;
– identifikacijsko oznako živali;
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– identifikacijsko oznako očeta;
– identifikacijsko oznako matere;
– ime rejca živali;
– naslov rejca živali;
– ime lastnika živali;
– naslov lastnika živali;
– datum prodaje;
– ime kupca živali;
– naslov kupca živali;
– datum izločitve;
– vzrok izločitve.
6. člen
(izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme ovc in koz)
(1) Izvorna rodovniška knjiga za slovenske avtohtone pasme ovc in koz (v nadaljnjem besedilu: izvorna rodovniška knjiga) mora vsebovati podatke iz prejšnjega člena in podatke o starih starših ter mora biti usklajena z določili 4. člena tega pravilnika.
(2) Za slovenske avtohtone pasme ovc in koz vodi za posamezno pasmo izvorno rodovniško knjigo priznana rejska organizacija iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: priznana rejska organizacija). Za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v glavni del izvorne rodovniške knjige morajo biti znani podatki o poreklu vsaj dveh generacij, ostale plemenske ovce in koze pa se vpišejo v dodatni del izvorne rodovniške knjige. Priznana rejska organizacija, ki vodi izvorno rodovniško knjigo, v rejskem programu določi postopke odbire, meritve proizvodnih lastnosti in druge pogoje za vpis avtohtonih pasem čistopasemskih plemenskih ovc in koz v izvorno rodovniško knjigo.
(3) Druge rejske organizacije, ki vodijo rodovniško knjigo za določeno avtohtono pasmo ovc in koz, za katero se že vodi izvorna rodovniška knjiga, morajo upoštevati vsa navodila za vodenje izvorne rodovniške knjige priznane rejske organizacije.
III. MEŠANO SEME
7. člen
(mešano seme)
Uporaba mešanega semena je dovoljena le v skladu z rejskim programom in kadar so potomci namenjeni samo za pitanje.
IV. POGOJI ZA PROMET S ČISTOPASEMSKIM PLEMENSKIM MATERIALOM
8. člen
(pogoji za promet s čistopasemskimi plemenskimi ovcami in kozami)
Priznane rejske organizacije morajo na zahtevo rejca vpisati čistopasemske plemenske ovce in koze, ki izvirajo iz držav članic Evropske unije, v svojo rodovniško knjigo, če izpolnjujejo pogoje iz 10. člena tega pravilnika.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemski plemenski material)
(1) Organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona izda zootehniško spričevalo za čistopasemski plemenski material lastniku živali na njegovo zahtevo.
(2) Podrobnejši pogoji za izdajo zootehniških spričeval iz prejšnjega odstavka se določijo v skladu s predpisom, ki ureja poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze.
(3) Čistopasemski plemenski material je lahko v prometu le, če je predpisano označen in če je zanj izdano zootehniško spričevalo v skladu zakonom ter s prvim in drugim odstavkom tega člena.
10. člen
(izpolnjevanje drugih pogojev čistopasemskega plemenskega materiala v prometu)
Čistopasemski plemenski material v prometu mora poleg pogojev, ki so določeni z zakonom in tem pravilnikom, izpolnjevati tudi pogoje po predpisih, ki urejajo:
– metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze;
– priznavanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze;
– poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke;
– vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo.
– identifikacijo in registracijo drobnice.
V. KONČNA DOLOČBA
11. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določba 8. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-181/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0033
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo Sveta 89/361/EGS, UL L 153

AAA Zlata odličnost