Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2003 z dne 30. 9. 2003

Kazalo

4248. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke, stran 13507.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena, petega odstavka 39. člena, četrtega odstavka 44. člena in tretjega odstavka 45. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke*
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za popolno in delno poreklo ter načine in metode preverjanja porekla, vsebino, obliko in pogoje za izdajo zootehniških spričeval za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke ter potrjevanje zootehniških spričeval.
2. člen
(popolno in delno poreklo)
(1) Popolno poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da sta znani prvi dve generaciji prednikov.
(2) Delno poreklo za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke pomeni, da manjka podatek o poreklu za enega od starih staršev.
3. člen
(načini in metode preverjanja porekla)
(1) Za preverjanje porekla so dovoljeni načini in znanstvene metode, ki so mednarodno priznani, in sicer:
– pregled podatkov iz zootehniške dokumentacije;
– pregled zunanjosti ovc ali koz;
– analiza krvnih skupin;
– molekularno biološke metode za analizo genoma z najmanj 99% zanesljivostjo.
(2) Načini in metode preverjanja porekla iz prejšnjega odstavka so sestavni del rejskega programa in morajo zagotavljati zanesljivost preverjanja porekla.
(3) Metode iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena se pri preverjanju porekel obvezno uporabljajo. Z rejskim programom se določijo primeri, ko se za preverjanje porekel obvezno uporabljajo poleg metod iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena tudi metode iz tretje oziroma četrte alinee prvega odstavka tega člena.
(4) Preverjanje porekla iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena opravljajo organizacije v živinoreji, določene z zakonom, ki ureja živinorejo.
(5) Preverjanja porekla iz tretje in četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko izvajajo organizacije v živinoreji iz 86. in 98. člena zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02–ZUreP-1 in 110/02–ZGO-1; v nadaljnjem besedilu: zakon).
4. člen
(vsebina zootehniškega spričevala za čistopasemske plemenske ovce in koze)
(1) Zootehniško spričevalo za čistopasemske plemenske ovce in koze mora vsebovati naslednje podatke:
– ime in naslov izdajatelja;
– ime rodovniške knjige;
– rodovniško številko živali;
– datum izdaje;
– način označevanja živali (ušesna znamka, tetoviranje, skica rovašenja,…);
– identifikacijsko oznako živali;
– ime živali (če obstaja);
– datum rojstva;
– pasmo;
– spol;
– ime in naslov rejca;
– ime in naslov lastnika;
– poreklo z navedbo rodovniških številk staršev in starih staršev.
(2) V zootehniškem spričevalu morajo biti navedeni rezultati s selekcijskim programom določenih lastnosti, tekoči rezultati napovedi genetskih vrednosti živali, njenih staršev in starih staršev v skladu s predpisom, ki ureja metode za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metode za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze, in pristojna organizacija, ki napoveduje genetske vrednosti.
5. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za čistopasemske plemenske ovce in koze)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo čistopasemske plemenske ovce in koze.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 1. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
6. člen
(zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov)
Zootehniško spričevalo za seme čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za ovna ali kozla, ki je dal seme;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo semena, podatke o odvzemu semena, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer je bilo seme odvzeto, ter naslov prejemnika.
7. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za seme čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 2, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo seme čistopasemskih plemenskih ovnov in kozlov.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 3. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
8. člen
(zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Zootehniško spričevalo za jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za ovco ali kozo dajalko;
– podatke, ki omogočajo identifikacijo jajčnih celic, podatke o odvzemu jajčnih celic, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bila jajčne celice odvzete, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot ena jajčna celica. Vse jajčne celice morajo imeti isto poreklo.
9. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 3, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo jajčne celice čistopasemskih plemenskih ovc in koz.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 5. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
10. člen
(zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Zootehniško spričevalo za zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz mora vsebovati:
– vse podatke, določene v 4. členu tega pravilnika, za plemenico dajalko in ovna ali kozla, katerega seme je bilo uporabljeno za oploditev,
– podatke, ki omogočajo identifikacijo zarodkov, podatke o osemenitvi ali oploditvi, datum odvzema, naslov in ime organizacije, kjer so bili zarodki odvzeti, ter naslov prejemnika.
(2) V zootehniškem spričevalu mora biti navedeno, če je v slamici več kot en zarodek. Vsi zarodki morajo imeti isto poreklo.
11. člen
(izdaja zootehniškega spričevala za zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz)
(1) Podatki iz prejšnjega člena se navedejo:
– v zootehniškem spričevalu, ki ga določa priloga 4, ki je sestavni del tega pravilnika, ali
– v dokumentih, ki spremljajo zarodke čistopasemskih plemenskih ovc in koz.
(2) V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka mora pristojna organizacija v živinoreji iz 84. člena zakona potrditi, da dokumenti vsebujejo vse podatke iz prejšnjega člena z naslednjim besedilom: »Podpisani potrjujem, da ti dokumenti vsebujejo podatke, navedene v 7. členu Odločbe Komisije 90/258/EGS.«.
12. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati 19. decembra 2003, določbe drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 7. člena, drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 11. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-06-184/2003
Ljubljana, dne 23. septembra 2003.
EVA 2001-2311-0051
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Odločbo Komisije 90/258/EGS, UL L 145

AAA Zlata odličnost