Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2003 z dne 29. 9. 2003

Kazalo

4236. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, stran 13399.

Na podlagi 7., 8., 10., 18., 25., 31., 32., 35. in 36. člena zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01) ter v povezavi z 2. členom zakona o ratifikaciji konvencije o varstvu rastlin (spremenjeno; Uradni list RS, št. 84/00 – mednarodne pogodbe) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov*
1. člen
V pravilniku o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov (Uradni list RS, št. 69/01 in 109/01) se v 2. členu besedilo 1. točke drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»1. Pošiljka ali del pošiljke (v nadaljnjem besedilu: pošiljka) je količina rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se prevažajo iz ene države v drugo in jo spremlja eno fitosanitarno spričevalo ali drug predpisan ekvivalenten dokument ali žig. Pošiljko sestavlja ena ali več partij.«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»2. Partija je število enot rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki se jih da identificirati s homogenostjo njihove sestave in izvora, in je del pošiljke.«.
2. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»- vsebovati mora »Dopolnilno izjavo«, če je v Seznamih IV.A.I iz Priloge 4 oziroma IV.B iz Priloge 6.4 določeno, da jo mora vsebovati; v tem primeru se kot dopolnilno izjavo navede sklic na tisto posebno fitosanitarno zahtevo s teh seznamov, katere izpolnjevanje fitosanitarno spričevalo potrjuje.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Spričevalo v elektronski obliki se lahko prizna, če izpolnjuje pogoje, določene za tako obliko spričevala v skladu s fitosanitarnimi standardi po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin.
Ne glede na določbe druge alinee drugega odstavka tega člena se za izvirno fitosanitarno spričevalo šteje vsak dokument ne glede na obliko, če vsebuje podatke iz obrazcev, določenih v mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin, in če takšno vrsto dokumenta kot veljavnega sprejme Evropska komisija.«.
3. člen
V 9. členu se besedilo tretje alinee drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»- seme (z izjemo semenskega krompirja) v izvirnem pakiranju, ki ni namenjeno za prodajo: skupaj 0,5 kg;«.
V četrti, šesti in sedmi alinei drugega odstavka se za dvopičjem doda beseda »skupaj«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe tega člena ne veljajo za rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s Seznama III.A iz Priloge 3 oziroma III.B iz Priloge 6.3.«.
4. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za peto alineo dodata nova šesta in sedma alinea, ki se glasita:
»- registrsko številko uvoznika;
- referenčno oznako fitosanitarnega spričevala oziroma ekvivalentnega dokumenta.«.
5. člen
V 11. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V priročniku iz prejšnjega odstavka se upoštevajo navodila predstojnika Uprave glede zmanjšane pogostnosti opravljanja pregledov istovetnosti pošiljke in zdravstvenih pregledov pri določenih pošiljkah, za katere je tako odločila Evropska komisija.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
6. člen
V 12. členu se v drugi alinei prvega odstavka za besedo »spričevalo« doda besedilo »ali drug ekvivalenten izviren dokument ali žig, ki je določen kot ustrezen v skladu s fitosanitarnimi standardi po mednarodni konvenciji, ki ureja varstvo rastlin.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Določbe prve alinee prejšnjega odstavka ne veljajo za primere enkratnega uvoza pošiljk iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika, če gre za osebno premoženje fizičnih oseb oziroma posameznikov, ki se po bivanju v tujini, daljšem od 6 mesecev, vračajo v Republiko Slovenijo.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 15. členu se v drugem odstavku za besedilom »oziroma enega ali več ukrepov iz tega pravilnika« doda naslednje besedilo »in pravilnika, ki ureja obveščanje glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov. Tretiranje pošiljke se lahko odredi le izjemoma, če se z njim zagotovi izpolnjevanje pogojev za uvoz pošiljke in prepreči nevarnost širjenja škodljivih organizmov.«.
8. člen
V 17. členu se v prvem odstavku besedilo »Seznamih I.A iz Priloge 1 in II.A iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »Seznamih iz Prilog 1, 2, 6.1 in 6.2«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če fitosanitarni inšpektor pri zdravstvenem pregledu ob uvozu ugotovi, da je navzoča vrsta škodljivega organizma s Seznamov iz Prilog 2 in 6.2, in sicer na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih predmetih, ki niso našteti v teh prilogah, ali da gre za škodljiv organizem s Seznamov iz Prilog 1, 2, 6.1 ali 6.2 v izoliranem stanju, odredi potrebne ukrepe, če so za te škodljive organizme predpisani.«.
9. člen
V 18. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če carinski organ ugotovi, da uvozna pošiljka, ki ni bila prijavljena kot pošiljka s Seznamov III.A iz Priloge 3, III.B iz Priloge 6.3, V.B.I iz Priloge 5 ali V.B.II iz Priloge 6.5, vsebuje rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete s teh seznamov, o tem obvesti pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.«.
10. člen
V 33. členu se črta tretji odstavek.
V četrtem odstavku se besedilo »Seznam II.A.I iz Priloge 2« nadomesti z besedilom »Seznam I.A.II iz Priloge 1«.
11. člen
V 34. členu se prvemu odstavku doda nov stavek, ki se glasi:
»Navedene rastline morajo pri uvozu izpolnjevati posebne fitosanitarne zahteve s seznama IV.A.II iz Priloge 4.«.
V četrtem odstavku se za tretjo alineo dodata nova četrta in peta alinea, ki se glasita:
»- Momordica L.
- Solanum melongena L.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se na Seznam V.B.I v prilogi 5 v točki 6. doda izolirano lubje Castanea Mill.«.
12. člen
Doda se nov 35.a člen, ki se glasi:
»35.a člen
(ameriški kapar)
Poleg posebnih fitosanitarnih zahtev s Seznama IV.A.II iz Priloge 4, ki morajo biti izpolnjene za premeščanje rastlin, se lahko rastline za saditev iz rodov: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L., daje v promet, če niso napadene z ameriškim kaparjem (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), in sicer se v primeru okužbe, da se prepreči njegovo širjenje:
- odredi uničenje vseh močno okuženih rastlin v drevesnicah ali trsnicah,
- odredi tretiranje preostalih rastlin, ki rastejo na okuženem območju in so okužene ali zanje obstaja sum, da so okužene.«.
13. člen
Doda se nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(odločbe Evropske komisije)
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji Uprava vključi v program nadzora vse škodljive organizme, za katere Evropska komisija sprejme odločbe o ukrepih za ugotavljanje njihove navzočnosti, preprečevanje vnosa in širjenja ter zatiranje.
Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se posebne fitosanitarne zahteve, ki morajo biti izpolnjene za uvoz in premeščanje rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov in so določene v odločbah Evropske komisije, izvajajo v skladu s tem pravilnikom.«.
14. člen
V Prilogi 1 se v Seznamu I.A.I, v točki a) doda nova 4.1 točka, ki se glasi:
»4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)«.
V točki a) se doda nova 10.a točka, ki se glasi:
»10.a Dendrolimus sibiricus (Tschetverikov)«.
V točki a) se doda nova 16.1 točka, ki se glasi:
»16.1 Naupactus leucoloma Boheman«.
15. člen
V Prilogi 1 se v Seznamu I.A.II v točki a) črtajo 4., 5. in 6. točka.
Doda se nova točka e), ki se glasi:
»(e) Rastline
1. Ambrosia spp.«.
16. člen
V Prilogi 2 se v Seznamu II.A.I v točki a) črta 14. točka.
V točki c) se doda nova 1.1 točka, ki se glasi:
17. člen
V Prilogi 2 se v Seznamu II.A.II v točki a) za točko 6. doda nova točka 6.1., ki se glasi:
Za točko 7. se dodata točki 8. in 9., ki se glasita:
18. člen
V Prilogi 3 se v 12. točki črtata besedi »Ciper« in »Malta«.
V 14. točki se črta besedilo »Estonija, Latvija, Litva« in besedi »Ciper« in »Malta«.
19. člen
V Prilogi 4 se v Seznamu IV.A.I doda nova 11.3 točka, ki se glasi:
32.1 točka se spremeni tako, da se glasi:
32.2 točka se spremeni tako, da se glasi:
32.3 točka se spremeni tako, da se glasi:
34. točka se spremeni tako, da se glasi:
36.1 točka se spremeni tako, da se glasi:
36.2 točka se spremeni tako, da se glasi:
Desna kolona 40. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Brez vpliva na določbe, ki veljajo za rastline, navedene na Seznamu III.A (2), (3), (9), (15), (16), (17) in (18), Seznamu III.B. (1) in Seznamu IV.A.I, (11.1), (11.2), (11.3), (12), (13.1), (13.2), (14), (15), (17), (18), (19.1), (19.2), (20), (22.1), (22.2), (23.1), (23.2), (24), (33), (36.1), (38.1), (38.2), (39) in (45.1), kjer je to primerno, uradna izjava, da so rastline v stadiju mirovanja in brez listov.«.
45. točka se spremeni tako, da se glasi:
Dosedanja 45.1 točka postane 45.3 točka.
V desni koloni 46. točke se za besedilom »(45.1)« doda besedilo »(45.2), (45.3)«.
V levi koloni 53. in 54. točke se za besedo »Pakistana« doda besedilo »Južne Afrike«.
20. člen
V Prilogi 4 se v Seznamu IV.A.II 23. točka spremeni tako, da se glasi:
21. člen
V Prilogi 5 se v Seznamu V.A.I/2 v 1. točki za besedo »Verbena L.« v triintrideseti vrstici doda novo vrstico, ki se glasi:
»druge zelnate rastline, razen rastlin iz družine Gramineae in razen čebulic, stebelnih gomoljev, korenik in gomoljev«.
22. člen
V Prilogi 5 se v Seznamu V.B.I v 2. točki v petnajsti, sedemnajsti in osemnajsti vrstici za besedo »Pakistana« doda besedilo »Južne Afrike«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. Deli rastlin, razen plodov in semen:

»Acer saccharum Marsh. , ki izvirajo iz severnoameriških držav
Aster spp., ki izvirajo iz neevropskih držav
Apium graveolens L. (listnate vrtnine)
Castanea Mill.
Coniferales
Dendranthema (DC) Des. Moul.
Dianthus L.
Eryngium L., ki izvirajo iz neevropskih držav
Hypericum L., ki izvirajo iz neevropskih držav
Gypsophila L.
Lisianthus L. ki izvirajo iz neevropskih držav
Ocimum L. (listnate vrtnine)
Orchidaceae
Pelargonium l'Herit ex Ait
Phoenix spp.
Populus L.
Prunus L., ki izvirajo iz neevropskih držav
Quercus L.
Rosa L., ki izvirajo iz neevropskih držav
Solidago L.
Trachelium L., ki izvirajo iz neevropskih držav«.
V 4. točki se v drugi alinei doda za besedilom »Fortunella Swingle in njihovi križanci ###« nova vrstica, ki se glasi: »Momordica L. ###« in za besedilom »Poncirus Raf. in njihovi križanci ###« nova vrstica, ki se glasi: »Solanum melongena L. ###«.
V drugem odstavku 8. točke se za besedo »razen« doda besedo »Alžirije« in črta besedi »Cipra« in »Malte«.
23. člen
V Prilogi 6.1 se v Seznamu I.B v točki a) v 1. točki črta beseda »Danska«.
V točki a) se za 1. točko doda nova 1.1 točka, ki se glasi:
V točki a) dosedanja 1.a točka postane 2. točka in v njej se za besedo »Finska« doda besedilo »Latvija, Slovaška, Slovenija«.
V točki a) dosedanja 2. točka postane 3. točka in v njej se črtajo besede »Malmöhus«, »Kristianstads«, »Gotlands län«, »Ciper« in »Malta« ter za besedo »Halland« dodata besedi »Gotlands« in »Skåne«.
V točki a) se doda nova 4. točka, ki se glasi:
V točki b) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
V točki b) se v 2. točki črta beseda »Danska«.
24. člen
V Prilogi 6.2 se v Seznamu II.B v točki a) besedilo desne kolone 5. točke spremeni tako, da se glasi: »Grčija, Portugalska (Azori)«.
V točki a) se v desni koloni 6. b) in d) točke za besedo »Irska« doda besedo »Ciper« in besedilo »Isle of« nadomesti z besedo »otok«.
V točki a) se črtata 7. in 8. točka.
V točki b) se besedilo desne kolone 2. točke spremeni tako, da se glasi:
»Španija, Francija (Korzika), Irska, Italija (Abruzija; Apulija; Basilicata; Kalabrija; Kampanija; Emilia Romagna: pokrajin Forli Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Furlanija Julijska krajina; Lazio; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Toskana; Trentino Alto Adige: avtonomnih pokrajin Bolzano in Trento; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen pokrajini Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, in v pokrajini Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, in v pokrajini Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Avstrija (Gradiščansko, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno okrožje Lienz), Štajerska, Dunaj), Portugalska, Finska, Velika Britanija (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)«.
V točki d) se za besedo »Italija« doda besedo »Malta«.
Besedilo v opombi »(*)« se spremeni tako, da se glasi:
»Škotska, Severna Irska, Jersey, Anglija: naslednje grofije, okrožja in enotne upravne enote: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, otoki Man, Wight, Scilly, in naslednji deli grofij, okrožij in enotnih upravnih enot; Derby City: tisti del enotne upravne enote, ki leži severno od severne meje ceste A52(T) ter tisti del enotne upravne enote, ki leži severno od severne meje ceste A6(T); Derbyshire: tisti del grofije, ki leži severno od severne meje ceste A52(T) ter tisti del grofije, ki leži severno od severne meje ceste A6(T); Gloucestershire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way; Leicestershire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way, skupaj s tistim delom grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste B4114 in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje avtoceste M1; North Yorkshire: vsa grofija, razen tistega dela grofije, ki zajema okrožje Craven; South Gloucestershire: tisti del enotne upravne enote, ki leži južno od južne meje avtoceste M4; Staffordshire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste A52(T) in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste A523; Warwickshire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way; Wiltshire: tisti del grofije, ki leži južno od južne meje avtoceste M4 in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way«.
25. člen
V Prilogi 6.3 se v Seznamu III.B besedilo desne kolone 1. točke spremeni tako, da se glasi: »Španija, Francija (Korzika), Irska, Italija (Abruzija; Apulija; Basilicata; Kalabrija; Kampanija; Emilia Romagna: pokrajin Forli Cesena, Parma, Piacenza in Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Ligurija; Lombardija; Marche; Molise; Piemont; Sardinija; Sicilija; Toskana; Trentino Alto Adige: avtonomnih pokrajin Bolzano in Trento; Umbrija; Valle d'Aosta; Veneto: razen iz pokrajine Rovigo občine Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, in v pokrajini Padova občine Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi,in v pokrajini Verona občine Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Avstrija (Gradiščansko, Koroška, Spodnja Avstrija, Tirolska (upravno okrožje Lienz), Štajerska, Dunaj), Portugalska, Finska, Velika Britanija (Severna Irska, otok Man in Rokavski otoki)«.
26. člen
V Prilogi 6.4 se v Seznamu IV.B v 6., 12, in 14.5 točki doda beseda »Ciper«.
Črtajo se 6.1, 6.2, 13., 14.7, 14.8 in 25.1 točka.
V 19. točki se besedilo desne kolone spremeni tako, da se glasi: »Grčija, Portugalska (Azori)«.
V 20.1. in 23. točki se besedilo desne kolone spremeni tako, da se glasi: »Danska, Francija (Bretanija), Irska, Portugalska (Azori), Finska, Švedska (z izjemo pokrajin Bromölla, Hässleholm, Kristianstad in Östra Göinge v okrožju Skåne), Velika Britanija (Severna Irska)«.
20.2 točka se spremeni tako, da se glasi:
21. točka se spremeni tako, da se glasi:
Za 21. točko se dodata novi 21.1 in 21.2 točki, ki se glasita:
22. točka se spremeni tako, da se glasi:
24. točka se spremeni tako, da se glasi:
25.1 točka se črta, dosedanja 25.2 točka se spremeni tako, da se glasi:
26. točka se spremeni tako, da se glasi:
V 27.1., 27.2. in 30. točki se za besedilom »Velika Britanija« doda besedilo »(Severna Irska)«.
Srednja kolona 30. točke se spremeni tako, da se glasi:
»(a) Kadar stroji pridejo na mesta pridelave, kjer se prideluje pesa, so očiščeni in na njih ni zemlje ali ostankov rastlin,
ali
(b) stroji pridejo iz območja, kjer je znano, da se BNYVV ne pojavlja«.
Besedilo pri opombi »(*)« se spremeni tako, da se glasi:
»Škotska, Severna Irska, Jersey, Anglija: naslednje grofije, okrožja in enotne upravne enote: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, otoki Man, Wight, Scilly, in naslednji deli grofij, okrožij in enotnih upravnih enot; Derby City: tisti del enotne upravne enote, ki leži severno od severne meje ceste A52(T) ter tisti del enotne upravne enote, ki leži severno od severne meje ceste A6(T); Derbyshire: tisti del grofije, ki leži severno od severne meje ceste A52(T) ter tisti del grofije, ki leži severno od severne meje ceste A6(T); Gloucestershire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way; Leicestershire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way, skupaj s tistim delom grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste B4114 in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje avtoceste M1; North Yorkshire: vsa grofija, razen tistega dela grofije, ki zajema okrožje Craven; South Gloucestershire: tisti del enotne upravne enote, ki leži južno od južne meje avtoceste M4; Staffordshire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste A52(T) in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje ceste A523; Warwickshire: tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way; Wiltshire: tisti del grofije, ki leži južno od južne meje avtoceste M4 in tisti del grofije, ki leži vzhodno od vzhodne meje rimske ceste Fosse Way«.
27. člen
V Prilogi 6.5 se v Seznamu V.A.II/1 v 7. točki črta besedilo »živalsko krmo ali«.
V 10. točki se doda nova vrstica, ki se glasi:
»Vitis L.«.
28. člen
V Prilogi 6.5 se v Seznamu V.A.II/2 v 2. točki za prvo vrstico dodata novi vrstici, ki se glasita:
»Ficus L.
Hibiscus L.«.
29. člen
V Prilogi 6.6 se v Seznamu V.B.II v 1. točki črta besedilo »za živalsko krmo ali«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a Plodovi Vitis«.
30. člen
V Prilogi 9 se za besedilom »Bosna in Hercegovina« doda beseda »Ciper« in za besedo »Makedonija« beseda »Malta«.
31. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01-72/01/4
Ljubljana, dne 18. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0262
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
* Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktive št. 2000/29/EC, spremenjeno z 2001/33/EC, 2002/28/EC, 2002/36/EC, 2003/22/EC in 2003/47/EC; 69/466/EGS; 74/647/EEC.

AAA Zlata odličnost