Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003

Kazalo

4145. Tarifni pravilnik za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok, stran 13241.

Na podlagi 8., 26. in 61. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21., 28. in 33. člena odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01) in 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 5. redni seji dne 29. 8. 2003 sprejel
T A R I F N I P R A V I L N I K
za obračun oskrbe s pitno vodo iz vodovodnih
sistemov v upravljanju javnega podjetja Hydrovod d.o.o. v Občini Loški Potok
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem tarifnim pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo elementi obračuna in osnovne tarifne postavke za obračun oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju: voda) iz vodovodnih sistemov, ki jih upravlja javno podjetje Hydrovod d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), na območju Občine Loški Potok.
S pravilnikom se določajo tudi načela in kriteriji za uporabo obračunskih elementov in tarifnih postavk tako, da se zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov ter pravočasno obnovo in razvoj.
2. člen
Pravilnik velja za porabnike vode, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna oskrbe z vodo morajo biti javno objavljene.
II. ELEMENTI OBRAČUNA IN TARIFNE POSTAVKE
ZA OBRAČUN OSKRBE Z VODO
4. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– porabljena količina vode,
– števnina,
– priključna taksa.
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun porabljene količine vode v SIT/ m3,
– tarifna postavka za obračun števnine v SIT/vodomer,
– tarifna postavka za obračun priključne takse v SIT.
5. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na vodovodnem priključku.
Za porabnike, ki še nimajo vgrajenega vodomera, določa količino porabljene vode odlok o oskrbi s pitno vodo na področju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01).
6. člen
Cena vode je sestavljena iz fiksnega dela, variabilnega dela in prispevkov oziroma taks, ki se določijo skladno s predpisi.
Način obračunavanja fiksnega in variabilnega dela cene vode določa odlok o oskrbi s pitno vodo na področju Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 35/01).
7. člen
Variabilni del cene vode se zaračunava na podlagi porabljene vode, merjene v kubičnih metrih, po odčitku obračunskega vodomera na vodovodnem priključku. Med dvema odčitkoma se porabnikom zaračunava akontacija za porabljeno vodo.
Če v obračunskih obdobjih ni mogoče odčitati vodomera iz upravičenega razloga ali okvare, se obračuna povprečna porabljena količina vode v preteklih obračunskih obdobjih, oziroma na podlagi podatkov o povprečni porabi drugih primerljivih porabnikov.
8. člen
Variabilni del cene vode (brez davka na dodano vrednost) znaša na dan sprejetja pravilnika:
– za gospodinjski odjem    87,60 SIT/m3,
– za gospodarski odjem    134,89 SIT/m3.
Sprememba veljavnih cen je možna na predlog izvajalca javne službe ter ob potrditvi predloženih novih cen s strani ustreznega občinskega ali z državnimi predpisi določenega organa.
9. člen
Števnina je znesek, ki ga izvajalec javne službe zaračunava za pokrivanje stroškov redne menjave vodomernih naprav v enem menjalnem obdobju.
Iz sredstev zbrane števnine se ob menjavi vodomerov velikosti 1/2" in 3/4" po potrebi izvede tudi zamenjava ventila pred in za vodomerom. Če uporabniki teh vodomerov zahtevajo menjavo ventilov pred zaključkom menjalnega obdobja oziroma v vmesnem obdobju, bremenijo stroški te menjave v celoti porabnike.
Vse okvare, ki nastanejo na vodomeru po krivdi porabnika (zmrzal, povratni udar vroče vode, ostale poškodbe, ki nastanejo iz različnih vzrokov), v celoti bremenijo porabnika.
10. člen
Števnina, ki jo porabnik plača ob ceni vode, se določi v višini:
– za vodomere,
dimenzije 1/2" in 3/4"      250 SIT/mesec,
  – za vodomere,
dimenzije 1" in več      1.250 SIT/mesec.
11. člen
Priključna taksa je znesek, ki ga porabnik plača izvajalcu javne službe:
– pred priključitvijo na vodovodni sistem, ob povečavi števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta in
– v času izvajanja oskrbe s pitno vodo v obliki nadomestila za priključno moč vodovodnega priključka.
12. člen
Sredstva priključne takse, ki se zberejo od prispevkov porabnikov ob prvi priključitvi na vodovodni sistem, ob povečavi števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta, pokrivajo del stroškov za obnovo in širitev vodovodnega omrežja in predstavljajo vir za vlaganje v vodovodno infrastrukturo, ki povečuje vrednost dolgoročnih obveznosti do občine iz naslova infrastrukture v upravljanju.
Priključna taksa, ki jo porabniki plačujejo ob povečavi števila iztočnih mest v objektu ter ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta, se obračuna samo v višini razlike med že plačano priključno takso in priključno takso za novo stanje objekta.
13. člen
Priključno takso ob prvi priključitvi na vodovodni sistem, ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta ter v primeru povečave števila iztočnih mest plača porabnik pred izdajo gradbenega dovoljenja oziroma pred priključitvijo.
Stroški izvedbe novega priključka na javno vodovodno omrežje v priključni taksi niso zajeti in jih plača porabnik na podlagi pogodbe, ki jo sklene z izvajalcem javne službe, ali na podlagi prevzemnega zapisnika o izvedenih delih.
14. člen
Priključna taksa se ob prvi priključitvi na vodovodni sistem, ob spremembi namembnosti prostorov ali celotnega objekta ter v primeru povečave števila iztočnih mest določi po možni porabi pitne in/ali tehnološke vode, izraženi v l/s, in na osnovi posameznih izlivov, predvidenih v projektno tehnični dokumentaciji. Za izračun se uporabljajo naslednje formule:
Posamezne vrednosti BW oziroma F so prikazane v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika.
15. člen
Cene za l/s za posamezne tipe porabnikov znašajo:
-----------------------------------------------------------------------------
Tip porabnika                        Cena za l/s v SIT
-----------------------------------------------------------------------------
1. Individualne stanovanjske hiše, enota dvojčka,
enota vrstne hiše, stanovanjske enote v bloku, počitniške
hiše, zidanice, samostoječe garaže, drvarnice,
čebelnjaki in podobno                       300.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
2. Šole, vrtci, dijaški domovi in podobno             360.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
3. Športni objekti, kino dvorane, zdravstvo, mrliške
vežice, kioski, lovski domovi, gasilski domovi, objekti
za opravljanje dejavnosti trgovine, gostinstva, turizma
ter obrti ali obrti podobne dejavnosti (storitvene
in proizvodne dejavnosti), kmetijstvo, gospodarska
poslopja, kmečki turizem, cvetličarstvo, vrtnarstvo,
pisarne, biroji in podobno                    720.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
4. Industrija, ki rabi vodo iz javnega vodovoda za
tehnološke namene, mlekarne, živilsko predelovalna
industrija in podobno                      1,200.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
5. Požarna varnost za vsako predvideno l/s             25.000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
V primeru, ko iz projektne dokumentacije ni znana poraba vode (obremenitev iztočnih mest), se ta določi na podlagi normativov za posamezni izliv po metodi, navedeni v Prilogi 1.
16. člen
V času izvajanja oskrbe s pitno vodo porabnik plačuje izvajalcu javne službe drugi del priključne takse, in sicer v obliki nadomestila za priključno moč vodovodnega priključka.
Sredstva, zbrana od tega dela priključne takse, so prihodek izvajalca javne službe in so namenjena za vzdrževanje in obnovo obstoječe vodovodne infrastrukture (obnovo obstoječih objektov in naprav), za pokrivanje stroškov obratovanja vodovodnih sistemov ter za izgradnjo nove vodovodne infrastrukture.
17. člen
Priključna moč je enaka nazivnemu pretoku vodomera (Q(n) v m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka. Strošek za priključno moč je enak zmnožku izhodiščne porabe za obračun priključne moči Qi, ki je enaka nazivnem pretoku, konstante K1 in obračunskega obdobja izraženega v mesecih (Qi x K1 x št. mesecev v obračunskem obdobju). Konstanta K1 znaša 200 SIT.
Znesek priključne moči je neodvisen od porabe vode.
-----------------------------------------------------------------------------
Vodomer DN (mm)        15   20  25  30  40  50  80  100  150
-----------------------------------------------------------------------------
Vodomer DN (“)        1/2  3/4  1 5/4  6/4  2  3   4   5
-----------------------------------------------------------------------------
Nazivni pretok Qn (m3/h)   1,5  2,5 3,5  6  10  15  40  60  150
-----------------------------------------------------------------------------
Izhodiščna poraba za
obračun priključne moči Qi
(m3)             1,5  2,5 3,5  6  10  15  40  60  150
-----------------------------------------------------------------------------
18. člen
Višino števnine in izhodiščnih podatkov za obračun priključne takse uskladi izvajalec javne službe enkrat letno na osnovi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki ga objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu RS.
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika na področju Občine Loški Potok preneha veljati pravilnik o določitvi prispevka za priključitev na javni vodovod (Uradni list SRS, št. 15/83).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-05/03-3
Loški Potok, dne 29. avgusta 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti