Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2003 z dne 19. 9. 2003

Kazalo

4130. Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese, stran 13171.

Na podlagi osmega in devetega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 14. člena, petega odstavka 15. člena, petega odstavka 16. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, desetega odstavka 23. člena in petega odstavka 36. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o trženju semena krmnih rastlin in pese*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik predpisuje za posamezne vrste krmnih rastlin in pese kategorije semena, postopek uradnega potrjevanja semena, zahteve glede sortne in vrstne pristnosti in čistosti, zdravstvenega stanja in drugih meril kakovosti semena ter zahteve glede pakiranja in označevanja, druge pogoje za trženje s semenom krmnih rastlin in pese ter postopek izvedbe naknadne kontrole semena.
2. člen
(vrste krmnih rastlin in pese)
(1) Vrste krmnih rastlin in pese so:
a) Trave
Agrostis canina L.            Pasja šopulja
Agrostis capillaris L.          Lasasta šopulja
Agrostis stolonifera L.          Plazeča šopulja
Agrostis gigantea Roth          Orjaška šopulja
Alopecurus pratensis L.          Travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius (L.)
P. Beauv. ex. J. S. et K. B. Presl    Visoka pahovka
Bromus catharticus Vahl          Čistilna stoklasa
Bromus sitchensis Trin.          Aljaška stoklasa
Cynodon dactylon (L.) Pers.        Prstasti pesjak
Dactylis glomerata L.           Navadna pasja trava
Festuca arundinacea Schreber       Trstikasta bilnica
Festuca ovina L.             Ovčja bilnica
Festuca pratensis Hudson         Travniška bilnica
Festuca rubra L.             Rdeča bilnica
Lolium multiflorum Lam.          Mnogocvetna (laška) ljuljka
                     (vključno z westerwoldsko ljuljko)
Lolium perenne L.             Trpežna (angleška) ljuljka
Lolium x boucheanum Kunth         Oldenburška (skrižana) ljuljka
Phalaris aquatica L.           Vodna čužka
Phleum bertolonii DC.           Bertolonijev mačji rep
Phleum pratense L.            Travniški mačji rep
Poa annua L.               Enoletna latovka
Poa nemoralis L.             Podlesna latovka
Poa palustris L.             Močvirska latovka
Poa pratensis L.             Travniška latovka
Poa trivialis L.             Navadna latovka
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.    Rumenkasti ovsenec
X Festulolium Aschers. Et Graebn.     Festulolium
 
b) Metuljnice
Hedysarum coronarium L.          Medenica
Lotus corniculatus L.           Navadna nokota
Lupinus albus L.             Beli volčji bob
Lupinus angustifolius L.         Modri volčji bob
Lupinus luteus L.             Ozkolistni volčji bob
Medicago lupulina L.           Hmeljna meteljka
Medicago sativa L.            Lucerna
Medicago x varia T. Martyn        Pisana meteljka
Onobrychis viciifolia Scop.        Navadna turška detelja
Pisum sativum L. (partim)         Krmni grah
Trifolium alexandrinum L.         Aleksandrijska detelja
Trifolium hybridum L.           Hibridna detelja
Trifolium incarnatum L.          Inkarnatka
Trifolium pratense L.           Črna detelja
Trifolium repens L.            Bela (plazeča) detelja
Trifolium resupinatum L.         Perzijska (zasukanocvetna) detelja
Trigonella foenumgraecum L.        Sabljasti triplat
Vicia faba L. (partim)          Krmni bob
Vicia pannonica Crantz          Panonska grašica
Vicia sativa L.              Navadna grašica
Vicia villosa Roth            Kuštrava grašica
 
c) Druge vrste krmnih rastlin
Brassica napus              Podzemna koleraba
  L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Brassica oleracea             Krmni ohrovt
  L. convar. acephala (DC.)
  Alef. var. medullosa Thell.
Phacelia tanacetifolia Benth.       Facelija
Raphanus sativus
  L. var. oleiformis Pers.        Oljna redkev
 
d) Pesa
Beta vulgaris               Krmna pesa
  L. ssp. vulgaris var. alba DC.
Beta vulgaris               Sladkorna pesa
  L. ssp. vulgaris var. altissima Döll.
(2) Pri tujerodnih vrstah je treba pred začetkom trženja opraviti presojo tveganja za naravo v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. žlahtniteljevo seme pridela vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun in je namenjeno pridelavi predosnovnega semena ali osnovnega semena;
2. nedokončno potrjeno seme je pridelano oziroma požeto seme katerekoli kategorije pridelano pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje in za katerega je bilo uradno ugotovljeno, da izpolnjuje zahteve navedene v prilogi 1 tega pravilnika;
3. pesa pomeni sladkorno ali krmno peso vrste Beta vulgaris L;
4. poljski pregled je del postopka uradne potrditve, s katerim pooblaščeni strokovni delavci organa za potrjevanje ugotavljajo ali semenski posevek krmnih rastlin ali pese izpolnjuje predpisane zahteve;
5. tujeprašna sorta je skupina požlahtnjenih rastlin, ki se nedvomno razlikuje od drugih sort po kateri koli lastnosti (morfološki, fiziološki, citološki, kemični ali drugi) in pri razmnoževanju ohranja te lastnosti;
6. majhno ES A pakiranje je pakiranje mešanice semena, ki ni namenjeno pridelavi krmnih rastlin in neto masa ne presega 2 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
7. majhno ES B pakiranje je pakiranje semena, ki vsebuje osnovno seme, certificirano seme ali trgovsko seme, in mešanico semena kadar ne gre za majhno ES A pakiranje, katerih neto masa ne presega 10 kg. V neto maso semena se ne štejejo granulirana fitofarmacevtska sredstva, snovi za oblaganje semena in drugi trdni dodatki;
8. majhno ES pakiranje pese je pakiranje, ki vsebujejo certificirano seme pese:
– enoklično ali obloženo seme: ne presega 100.000 klobčičev ali zrn ali čiste mase 2,5 kg, brez upoštevanja granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov,
– seme, ki ni enoklično ali obloženo seme ne presega čiste mase 10 kg, brez upoštevanja granuliranih fitofarmacevtskih sredstev, snovi za oblaganje semena in drugih trdnih dodatkov;
9. oznaka “Pravila in standardi ES“ pomeni, da seme izpolnjuje predpisane zahteve za seme iz tega pravilnika.
4. člen
(kategorije semena)
(1) Seme posameznih vrst krmnih rastlin in pese (v nadaljnjem besedilu: seme) se uradno potrdi in trži v naslednjih kategorijah:
a) predosnovno seme trav, metuljnic in drugih krmnih rastlin in pese, ki so navedene v 2. členu tega pravilnika:
– je pridelano neposredno iz žlahtniteljevega semena, ki ga je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun,
– je namenjeno pridelavi osnovnega semena, ali na zahtevo vzdrževalca, certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2. množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika, ki sta sestavni del tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje, ki je pravna ali fizična oseba, ki mu je dodeljeno javno pooblastilo v skladu s zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin (v nadaljnjem besedilu: organ za potrjevanje);
b) osnovno seme:
1. požlahtnjenih sort je seme, ki ga:
– je pridelal vzdrževalec sorte ali je bilo pridelano v njegovem imenu in na njegov račun neposredno iz žlahtniteljevega semena ali iz predosnovnega semena,
– je namenjeno pridelavi certificiranega semena, certificiranega semena 1. množitve ali certificiranega semena 2. množitve,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
2. domačih sort je seme, ki:
– je pridelano pod uradnim nadzorom iz semena domače sorte, ki je uradno priznana kot domača sorta na enem ali več poljih, ki se nahajajo na jasno razmejenem izvornem območju,
– je namenjeno pridelavi certificiranega semena,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za osnovno seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
c) certificirano seme je seme vseh vrst iz 2. člena tega pravilnika, razen vrst iz rodov Lupinus spp., Pisum sativum in Vicia spp., ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti lahko pridela certificirano seme tudi iz predosnovega semena o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije “certificirano seme“ ali za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
d) certificirano seme 1. množitve je seme vrst iz rodov Lupinus spp., Pisum sativum in Vicia spp., ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena,
– žlahtnitelj ali oseba, ki jo ta pooblasti lahko pridela certificirano seme tudi iz predosnovega semena o čemer v prijavi iz 7. člena tega pravilnika obvesti organ za potrjevanje,
– je namenjeno pridelavi semena kategorije certificirano seme 2. množitve oziroma za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 1. množitve, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
e) certificirano seme 2. množitve je seme vrst iz rodov Lupinus spp., Pisum sativum in Vicia, ki:
– je pridelano neposredno iz osnovnega semena ali certificiranega semena 1. množitve ali na zahtevo vzdrževalca iz predosnovnega semena in
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti in drugim zahtevam za certificirano seme 2. množitve, ki so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje;
f) trgovsko seme je seme vrst Vicia pannonica in Onobrychis viciifolia, ki:
– je pridelano v imenu in na račun dobavitelja in je vrstno pristno,
– je namenjeno za setev za pridelavo kmetijskih rastlin,
– ustreza zahtevam glede kakovosti za kategorijo trgovsko seme, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika,
– izpolnjevanje zahtev preverja v postopku uradne potrditve organ za potrjevanje.
5. člen
(izjema glede kalivosti)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije predosnovno seme in osnovno seme tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena črne detelje (Trifolium pratense L.), ki je namenjeno nadaljnji pridelavi certificiranega semena tudi, če ne izpolnjuje zahtev glede kalivosti, ki so navedene v prilogi 2 tega pravilnika. V teh primerih mora dobavitelj zagotoviti 70% kalivost, ki jo navede v tržne namene na posebni etiketi, na kateri navede svoje ime, naslov in številko partije semena.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega člena tega pravilnika se uradno potrdi in dovoli trženje semena kategorije osnovno seme, certificirano seme in trgovsko seme, da bi lahko bilo seme takoj na razpolago kupcu, ne glede na to, da uradni pregled za izpolnjevanje ustreznosti zahtevam, določenim v prilogi 2 tega pravilnika, za kalivost še ni bil zaključen. Etikete ali potrdila se izdajo le ob predložitvi začasnega poročila o analizi kakovosti semena in če sta navedena ime in naslov prvega prejemnika semena. Kalivost za trženje se navede na posebni etiketi, ki nosi ime in naslov dobavitelja ter številko partije semena.
(4) Pakiranje semena iz prvega odstavka tega člena mora dobavitelj označiti z dodatno etiketo, ki vsebuje naslednje podatke:
– dejanska kalivost semena,
– ime, naslov ali firmo, sedež dobavitelja in
– številka partije semena.
6. člen
(sortna lista)
(1) Uradna potrditev semena je dovoljena samo za tiste sorte krmnih rastlin in pese, ki izpolnjujejo zahteve za vpis in so vpisane v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste. Za druge sorte krmnih rastlin in pese mora dobavitelj semena predhodno pridobiti dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava). Semena sort krmnih rastlin in pese, ki so v postopku vpisa v sortno listo, se uradno potrdi le do količine, določene s predpisom, ki ureja vrste kmetijskih rastlin.
(2) Uprava izda dobavitelju dovoljenje da se sme sorto vključiti v postopek potrjevanja semena tudi za sorte, ki niso vpisane v sortni listi če dobavitelj izkaže, da bo pridelano seme v celoti izvozil.
II. PRIDELOVANJE SEMENA
7. člen
(prijava semenskega posevka)
(1) Dobavitelj prijavi seme v uradno potrditev organu za potrjevanje na prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– pridelovalcu, kadar le-ta prideluje seme v imenu in na račun dobavitelja: ime, naslov ali firmo in sedež pridelovalca,
– mestu pridelave,
– zemljiščih, na katerih je semenski posevek: površina in parcelna številka (katastrska številka) ter ime zemljišča,
– predhodnih posevkih kmetijskih rastlin na zemljišču,
– poreklu uporabljenega semena za zasnovo semenskega posevka,
– datumu setve,
– količini posejanega semena.
(2) Dobavitelj mora prijavi priložiti kopije dokumentov, ki dokazujejo poreklo uporabljenega semena.
(3) Rok za prijavo semena v uradno potrditev je za peso, oljno redkev in podzemno kolerabo 1. april, za vse ostale krmne rastline pa 15. april.
8. člen
(vrstenje predposevkov)
Zemljišče je primerno za pridelovanje semenskega posevka posamezne vrste oziroma sorte krmnih rastlin in pese, če na njem najmanj dve predhodni rastni dobi ni bila posejana krmna rastlina enake vrste oziroma pesa. Na zemljišču ne sme biti samosevnih rastlin.
9. člen
(izolacija)
(1) Semenski posevek tujeprašnih vrst krmnih rastlin in pese mora biti oddaljen od vseh drugih posevkov in virov cvetnega prahu, da se prepreči neželeno opraševanje semenskega posevka.
(2) Semenski posevek samoprašnih vrst krmnih rastlin in pese mora biti od drugih posevkov krmnih rastlin in pese ločen z oviro ali prostorom, da se prepreči mešanja semena med žetvijo.
(3) Podrobnejše zahteve za izolacijo semenskih posevkov krmnih rastlin in pese so navedene v prilogi 1 tega pravilnika.
10. člen
(zapleveljenost)
Če organ za potrjevanje ugotovi, da je semenski posevek tako močno zapleveljen, da ni mogoče pridelati semena, ki bi ustrezal zahtevam iz tega pravilnika, zavrne uradno potrditev. Največje dovoljeno število rastlin posameznih vrst plevelov na kontrolno enoto je navedeno v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
11. člen
(zdravstveno stanje)
(1) Prisotnost škodljivih organizmov, ki zmanjšujejo uporabno vrednost semena mora biti v semenskih posevkih zmanjšana na najmanjšo možno mero.
(2) Podrobnejše zahteve za zdravstveno stanje semena so navedene v prilogi 2 tega pravilnika ter v metodah za potrjevanje semenskega materiala, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
(3) Poleg zahtev predpisanih s tem pravilnikom mora seme glede zdravstvenega stanja izpolnjevati tudi zahteve v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
12. člen
(sortna pristnost in čistost)
(1) Semenski posevek mora biti zadosti sortno pristen in sortno čist, semenski posevek samoprašnih linij mora zadostiti pristnosti in čistosti glede svojih lastnosti. Trgovsko seme mora biti zadosti vrstno pristno in vrstno čisto.
(2) Podrobnejše zahteve za sortno pristnost in čistost so navedene v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
13. člen
(poljski pregledi)
(1) Organ za potrjevanje mora po prejemu prijave iz 7. člena tega pravilnika opraviti poljske preglede semenskega posevka, ki mora biti v takem stanju in taki razvojni fazi, da omogoča natančno presojo izpolnjevanja zahtev za semenski posevek.
(2) Pri vseh vrstah krmnih rastlin in pese, morata biti opravljena najmanj dva pregleda vsakega semenskega posevka.
(3) Velikost, število in razporeditev kontrolnih enot na katerih se opravlja pregled ter podrobnejši način opravljanja poljskih pregledov, je navedena v metodah, ki jih v okviru metod za potrjevanje semenskega materiala določi uprava in so dosegljive na upravi. Poleg navedenih metod se za poljske preglede na zahtevo pridelovalca uporablja tudi metode Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljnjem besedilu: OECD sheme).
14. člen
(potrjevanje nedokončno potrjenega semena)
(1) Seme krmnih rastlin in pese, ki je bilo pridelano neposredno iz osnovnega semena ali iz certificiranega semena 1. množitve, ki je bilo uradno potrjeno v drugi državi članici Evropske unije ali v tretji državi, ki ji je priznana enakovrednost v skladu s predpisi Evropske unije in je bilo požeto v drugi državi članici ali v tretji državi, organ za potrjevanje uradno potrdi, če je bilo v državi članici Evropske unije ali v tretji državi predhodno uradno potrjeno kot nedokončno potrjeno seme.
(2) Organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja seme uradno potrdi v ustrezno kategorijo, če izpolnjuje zahteve iz priloge 2 tega pravilnika.
15. člen
(potrdilo o nedokončni potrditvi semena krmnih rastlin)
(1) Organ za potrjevanje po končanem zadnjem poljskem pregledu sestavi zapisnik.
(2) Če je s pregledi na polju ugotovljeno, da semenski posevek izpolnjuje zahteve določene s tem pravilnikom, organ za potrjevanje na zahtevo dobavitelja izda potrdilo o nedokončni potrditvi semena krmnih rastlin ali pese.
III. PRIPRAVA SEMENA ZA TRG
16. člen
(partija in vzorčenje semena)
(1) Dobavitelj prijavi vzorčenje in pakiranje semena na posebni prijavi, ki jo pridobi pri organu za potrjevanje. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju: ime, naslov ali firmo in sedež dobavitelja ter njegovo neponovljivo registrsko številko,
– mestu vzorčenja semena,
– vrsti, sorti in kategoriji semena,
– partiji semena, ki se vzorči,
– količini semena in načinu pakiranja.
(2) Največja dovoljena velikost partije semena, ki se uradno potrdi in trži ter velikost vzorcev za analizo kakovosti semena je navedena v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo kakovosti semena iz še ne pakirane in ne zaprte partije, ki jo po odvzemu vzorca zapečati.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ za potrjevanje dovoli dobavitelju, da sam zapakira, zapre in označi seme z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje to dovoli v skladu z zahtevami in pogoji, ki so navedeni v predpisu, ki ureja označevanje in zapiranje pod uradnim nadzorom. V tem primeru, organ za potrjevanje odvzame vzorce za analizo kakovosti semena iz že zapakirane in zaprte partije semena.
(5) Organu za potrjevanje mora biti omogočen dostop do vsake enote pakiranja partije semena.
(6) Za vzorčenje semena in opravljanje analiz kakovosti se uporabljajo metode Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).
17. člen
(analiza kakovosti)
Organ za potrjevanje seme dokončno uradno potrdi, če na podlagi analiz iz prejšnjega člena ugotovi, da seme glede kakovosti izpolnjuje zahteve določene v prilogi 2 tega pravilnika.
18. člen
(semenska mešanica)
(1) Seme krmnih rastlin se lahko trži kot mešanica semena različnih rodov, vrst ali sort ter lahko vsebujejo tudi seme rastlin, ki niso krmne rastline določene s tem pravilnikom, če so sestavine pred mešanjem izpolnjevale zahteve za trženje določene s tem pravilnikom.
(2) Semenske mešanice namenjene pridelavi krme:
– ne smejo biti sestavljene iz sort krmnih rastlin, ki niso namenjene pridelavi krme,
– lahko vsebujejo seme sort žit iz rodov Avena, Hordeum, Secale in Triticum.
(3) Dobavitelj prijavi semensko mešanico za vpis v evidenco semenskih mešanic na posebni prijavi, ki jo pridobi pri upravi. Prijava vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– dobavitelju,
– semenski mešanici: oznaki, sestavi vrst oziroma sort, utežnem deležu v % posamezne sestavine,
– namenu uporabe semenske mešanice.
19. člen
(potrjevanje semenske mešanice)
(1) Semenska mešanica se uradno potrdi, če organ za potrjevanje po pregledu objektov za pripravo oziroma skladiščenje semenske mešanice, pregledu dokazil in zapisov, ki jih vodi dobavitelj, ter po vzorčenju in testiranju vzorcev sestavin ugotovi, da semenska mešanica izpolnjuje vse predpisane zahteve.
(2) Organ za potrjevanje vodi zapisnik o opravljenih dejanjih iz prejšnjega odstavka.
20. člen
(uradne etikete in etikete dobavitelja)
(1) Seme, ki se trži mora biti označeno z uradnimi etiketami. Organ za potrjevanje izda uradne etikete samo za partijo semena, ki izpolnjuje s tem pravilnikom predpisane zahteve.
(2) Uradne etikete so naslednjih barv:
– bele barve z vijoličasto diagonalno črto za predosnovno seme,
– bele barve za osnovno seme,
– modre barve za certificirano seme in certificirano seme 1. množitve,
– rdeče barve za certificirano seme 2. množitve,
– rjave barve za trgovsko seme,
– zelene barve za mešanico semena,
– sive barve za nedokončno potrjeno seme.
(3) Uradne etikete so označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se majhna ES A pakiranja in majhna ES B pakiranja semena lahko označijo z etiketo dobavitelja. Barva etikete dobavitelja za posamezno kategorijo semena je enaka kot barva uradne etikete.
(5) Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko etikete dobavitelja.
(6) Organ za potrjevanje izda za vsako partijo semena tudi potrdilo o uradni potrditvi semena, ki vsebuje najmanj podatke, ki so navedeni na uradni etiketi.
(7) Na posebno zahtevo dobavitelja in če so izpolnjene zahteve v skladu z OECD shemami potrjevanja, izda organ za potrjevanje OECD etikete in OECD certifikat o sortni pristnosti in čistosti.
(8) Podatki, ki morajo biti natisnjeni na uradni etiketi in na etiketi dobavitelja, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
21. člen
(označevanje)
(1) Seme mora biti označeno tako, da ima na zunanji strani pakiranja uradno etiketo iz prejšnjega člena. Če se uporabi uradna etiketa z luknjo za vrvico, je treba njeno pritrditev v vseh primerih zavarovati z uradno plombo. Za označevanje se lahko uporablja samolepilne etikete, ki morajo biti pritrjene tako, da njihova odstranitev ali zamenjava ni možna brez vidne poškodbe etikete ali pakiranja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek organ za potrjevanje dovoli tiskanje podatkov, ki so predpisani za uradno etiketo, z obstojnim tiskom neposredno na pakiranja. Organ za potrjevanje preveri vsebino in obliko natisa ter način tiskanja.
(3) Dobavitelj mora v pakiranja priložiti kartonček v barvi uradne etikete, na katerem so navedeni najmanj podatki iz druge, tretje, četrte, pete in sedme alinee 2. točke priloge 4 tega pravilnika, če je uporabljena uradna etiketa z luknjo za vrvico ali uradna etiketa iz materiala, ki ga je mogoče raztrgati.
(4) Seme krmnih rastlin in pese, ki ne izpolnjuje vseh s tem pravilnikom predpisanih zahtev glede kakovosti in se začasno trži na podlagi dovoljenja uprave, mora biti označeno z etiketo za ustrezno kategorijo semena in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(5) Seme krmnih rastlin in pese, katerih sorta ni vpisana v sortno listo, mora biti označeno z etiketo rjave barve in z napisom: “Kategorija semena ne izpolnjuje predpisanih zahtev“.
(6) Majhna ES B pakiranja in majhna ESA pakiranja, ki so pakirana v prozorno embalažo imajo lahko etiketo na notranji strani, če jo je mogoče prebrati skozi paket. Barva etikete mora ustrezati določbam prejšnjega člena.
22. člen
(pakiranje in zapiranje)
(1) Seme mora biti pakirano tako, da je zagotovljena izvirnost pakiranja. Izvirnost pakiranja je zagotovljena, če sistem zapiranja vključuje uradno etiketo ali pritrditev uradne plombe in pakiranja ni mogoče odpreti, ne da bi pri tem poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na uradni etiketi ali na pakiranju.
(2) Majhna ES B pakiranja in majhna ES A pakiranja se morajo zapirati tako, da jih ni mogoče odpreti, ne da bi poškodovali sistem zapiranja ali pustili sledi poškodb na etiketi ali na pakiranju.
(3) Veljavnost etiket oziroma potrdila o uradni potrditvi semena je do konca naslednje setvene sezone.
(4) Po izteku roka iz prejšnjega odstavka, organ za potrjevanje opravi na zahtevo dobavitelja ponovno analizo kakovosti semena in dodatno označi v skladu s prilogo 4 tega pravilnika, če semenski material še izpolnjuje predpisane zahteve.
IV. TRŽENJE
23. člen
(seme za ekološko pridelavo)
(1) Seme za ekološko pridelavo kmetijskih rastlin mora, poleg zahtev tega pravilnika, izpolnjevati tudi zahteve, določene s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih rastlin.
(2) Semenu iz prejšnjega odstavka je na uradni etiketi ali na etiketi dobavitelja dodana oznaka “Ekološko pridelano“.
24. člen
(evidenca uvoženega semena)
Uprava vodi evidenco uvoženega semena krmnih rastlin in pese na podlagi kopije odločbe fitosanitarnega inšpektorja. Za vsako uvoženo partijo semena, ki je večja od 2 kg, vodi uprava evidenco, ki vsebuje najmanj naslednje podatke o:
– vrsti,
– sorti,
– kategoriji,
– državi pridelave semena,
– državi izvoznici,
– uvozniku,
– količini semena.
25. člen
(naknadna kontrola)
(1) Seme pridelano v Republiki Sloveniji se z naknadno kontrolo v rastni dobi po odvzemu vzorcev preverja:
– vsi vzorci partij semena kategorije certificirano seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi semena, in vsi vzorci partij semena kategorije predosnovno seme ter osnovno seme,
– delež vzorcev partij semena kategorije certificirano seme 1. množitve, če je namenjeno pridelavi kmetijskih rastlin, kategorije certificirano seme in certificirano seme 2. množitve.
(2) Delež vzorcev kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve iz druge alinee prejšnjega odstavka in certificirano seme 2. množitve v naknadni kontroli je od 5% do 25% vseh partij semena. Delež vzorcev semena je vsako leto prilagojen rezultatom naknadne kontrole semena krmnih rastlin in pese iz prejšnjega leta, kot je razvidno iz tabele:
----------------------------------------------------------------------
   Delež vzorcev semena naknadne     Najmanjši delež preverjanj
    kontrole v prejšnjem letu,      v naknadni kontroli semena
 ki ne ustreza zahtevam tega pravilnika      v tekočem letu
----------------------------------------------------------------------
       manj od 0,5%               5%
       0,5% – 3,0%               10%
       več kot 3,0%               25%
----------------------------------------------------------------------
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je naknadna kontrola obvezna za vse vzorce kategorije certificirano seme, certificirano seme 1. množitve in certificirano seme 2. množitve certificiranega semena, če je seme pridelano v Republiki Sloveniji, v sortno listo pa je sorta vpisana v drugi državi.
(4) Preverjajo se vsi vzorci žlahtniteljevega semena, na tiste lastnosti, ki lahko potrdijo skladnost z rezultati preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte in morfološkim opisom sorte. Če so rezultati glede sortne pristnosti in sortne čistosti negativni, organ za potrjevanje ne potrdi semena pridelanega iz žlahtniteljevega semena.
(5) Za opravljanje naknadne kontrole se uporabljajo metode, ki jih določi in so dosegljive na upravi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(prehodne določbe)
(1) V prvi rastni dobi za pridelavo krmnih rastlin in pese, po uveljavitvi tega pravilnika, je delež vzorcev semena iz drugega odstavka prejšnjega člena v naknadni kontroli 10%.
(2) Seme, ki še ni bilo deklarirano do 1. decembra 2003 se dokončno uradno potrdi v skladu s tem pravilnikom.
27. člen
(trženje semena, deklariranega pred začetkom uporabe tega pravilnika)
(1) Seme krmnih rastlin in pese, ki je bilo pridelano v letu 2002 ali 2003 in deklarirano do 30. novembra 2003 v skladu s pravilnikom o enotnih metodah strokovne kontrole pridelovanja kmetijskega semena (Uradni list SRS, št. 36/74), pravilnikom o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86) in pravilnikom o kakovosti semena kmetijskih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 47/87, 60/87, 37/88, 55/88, 81/89, Uradni list RS, št. 1/95-ZSta, 59/99- ZTZPUS in 111/00), se lahko trži najpozneje do 30. junija 2004.
(2) Po tem datumu se lahko seme iz prejšnjega odstavka trži le, če ga je organ za potrjevanje ponovno uradno označil v skladu s tem pravilnikom.
(3) Dobavitelj prijavi ponovno uradno označevanje v skladu s 16. členom tega pravilnika. Odvzamejo se vzorci semena v skladu s 16. členom in opravi se analiza kalivosti semena v skladu s 17. členom tega pravilnika.
(4) Če organ za potrjevanje ugotovi, da seme izpolnjuje zahteve za trženje predpisane s tem pravilnikom seme ponovno označi z uradnimi etiketami. Pri navedbi kategorije semena se upošteva naslednja korelacijska tabela:
--------------------------------------------------------------------------
Kategorija semena, v katero je bil   Kategorija semena po tem pravilniku
potrjen semenski posevek v skladu
s pravilnikom o enotnih metodah
strokovne kontrole pridelovanja
kmetijskega semena
--------------------------------------------------------------------------
– elitno seme             – osnovno seme
– originalno seme           – certificirano seme; certificirano
                    seme 1. množitve
– seme I. sortne reprodukcije     – certificirano seme 2. množitve
--------------------------------------------------------------------------
(5) Seme krmnih rastlin in pese iz prvega odstavka tega člena se lahko uporablja za nadaljnjo pridelavo semena, ob upoštevanju korelacijske tabele iz prejšnjega odstavka.
28. člen
(uradna potrditev in trženje semena sort, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis v sortno listo)
(1) Seme sort krmnih rastlin in pese, iz tretjega odstavka 83. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02), ki ne izpolnjujejo zahtev za vpis v sortno listo v skladu s predpisom, ki ureja postopek vpisa v sortno listo in vodenje sortne liste, se lahko prideluje in trži v Republiki Sloveniji do 31. decembra 2004.
(2) Seme sort iz prejšnjega odstavka se lahko trži, če ga je organ za potrjevanje uradno potrdil v postopku uradne potrditve in zanj izdal etikete in potrdilo o uradni potrditvi v skladu s petim odstavkom tega člena.
(3) Organ za potrjevanje izvede postopek uradne potrditve semena sort iz prvega odstavka tega člena na podlagi prijave dobavitelja, ki se vloži v skladu s 7. členom tega pravilnika.
(4) Organ za potrjevanje uradno potrdi seme sort iz prvega odstavka tega člena, če so izpolnjene s tem pravilnikom določene zahteve, razen zahteve glede sorte, in izda uradne etikete ter potrdilo o uradni potrditvi.
(5) Uradne etikete iz prejšnjega odstavka so rjave barve, označene s serijskimi (zaporednimi) številkami. Najmanjša velikost uradne etikete je 110 mm x 67 mm. Na uradnih etiketah morajo biti navedeni naslednji podatki:
– Organ za potrjevanje, “Slovenija“,
– “Vrsta:“ slovensko in latinsko ime,
– “Sorta:“ ime sorte kot je navedeno v sortni listi,
– “Kategorija:“ predpisana oznaka za ustrezno kategorijo,
– “Številka partije:“,
– “Vzorčeno:“ MM/LL (mesec in leto),
– “Masa pakiranja:“ ali “Število semen:“,
– “Tretirano:“ ime fitofarmacevtskega sredstva,
– “Seme ne ustreza pravilom in standardom ES“,
– “Trženje dovoljeno samo na območju Republike Slovenije“.
29. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se za krmne rastline in peso preneha uporabljati pravilnik o obveznem zdravstvenem pregledu posevkov in objektov, semena in sadilnega materiala kmetijskih in gozdnih rastlin (Uradni list SFRJ, št. 52/86).
30. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2003, 14. člen tega pravilnika pa se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 321-08-158/2003
Ljubljana, dne 29. avgusta 2003.
EVA 2000-2311-0046
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
* Ta pravilnik vsebinsko povzema določbe Direktive Sveta 66/401/EGS o trženju semena krmnih rastlin, spremenjene z Direktivami Sveta 69/63/EGS, 71/162/EGS, 72/274/EGS, 72/418/EGS, 73/438/EGS, 75/444/EGS, 78/55/EGS, 78/692/EGS, 78/1020/EGS, 79/692/EGS, 86/155/EGS, 88/332/EGS, 88/380/EGS, 96/72/ES, 98/95/ES, 98/96/ES in 2001/64/ES in z Direktivami Komisije 78/386/EGS, 79/641/EGS, 80/754/EGS, 81/126/EGS, 82/287/EGS, 85/38/EGS, 87/120/EGS, 87/480/EGS, 89/100/EGS, 92/19/EGS in 96/18/ES ter določbe Direktive Sveta 2002/54/ES o trženju semena pese.

AAA Zlata odličnost