Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003

Kazalo

4121. Program priprave izdelave lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, stran 13081.

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02; 8/03; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02) je župan Mestne občine Murska Sobota dne 8. 9. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
izdelave lokacijskega načrta za območje
stanovanjske gradnje med Kajuhovo
in Tomšičevo ulico v Murski Soboti
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo izdelave lokacijskega načrta
Območje obdelave je del ureditvenega območja mesta Murska Sobota in zajema nepozidane površine.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86, 10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje 1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo.
Območje obdelave je opredeljeno v novem odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, objavljen dne 22. 8. 2003) pod oznako PN/11 za izdelavo novega občinskega izvedbenega akta, to je lokacijskega načrta. V neposredni bližini so individualni stanovanjski objekti. Tako je na predmetnem območju predvidena navezava in širitev obstoječe vsebine, to je predvsem stanovanjska gradnja.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg izdelave lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
2. člen
Predmet in programska izhodišča izdelave lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati nov občinski izvedbeni akt, za nepozidano območje v južnem delu mesta Murska Sobota.
Območje je nepozidano. Predvideni objekti bodo namenjeni izključno stanovanjski gradnji.
Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega programa priprave so tudi pridobljena priporočila s prve prostorske konference, ki je bila izvedena dne 28. avgusta 2003.
Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedena v določilih 73. člena ZUreP-1. Torej mora vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja; usmeritev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski prostorski akt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139. členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan občine Murska Sobota; obrazložitev in utemeljitev; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obenem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi predmetnega LN.
Načrtovalec predmetnega LN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota šest izvodov akta. Po en izvod sprejetega LN bo predan krajevno pristojni Upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del. Grafični del v programu AutoCAD (dwg).
3. člen
Okvirno ureditveno območje
Območje lokacijskega načrta zavzema območje južno od Ulice prekmurske čete in med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti. Območje je na jugu omejeno s povezovalno potjo.
Območje obdelave vključuje naslednje parcele, ki so tudi predmet obravnave: 2934/1, 2934/2, 2934/3, 2934/4, 2934/5, 2934/6, 2934/7, 2935/1, 2935/2, 2936/1, 2936/2, 2936/3, 2936/4, 2936/5, 2936/6, 2936/7, 2936/8, 2936/9, 2936/10, 2936/11, 2936/12, 2936/13, 2936/14, 2936/15, 2936/16, 2936/17, 2936/18, 2936/19, 2936/20, 2936/21, 2936/22, 2936/23, 2936/24, 2936/25, 2936/26, 2938, 2940, vse k. o. Murska Sobota. Lastniki parcel so zasebni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi izdelave lokacijskega načrta
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, so:
– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska 31/A, 9000 Murska Sobota,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota,
– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobota, 9000 Murska Sobota,
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,
– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska Sobota,
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
– Direkcija RS za ceste, izpostava Murska Sobota, Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti je Mestna občina Murska Sobota in sicer Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.
Pobudnik za izdelavo predmetnega LN je Mestna občina Murska Sobota.
5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti bo najprej izdelal osnutek, po potrebi v več variantah. Šele po potrditvi idejnega osnutka se pripravi gradivo za pridobitev smernic in obravnave.
Pri izdelavi spremembe zazidalnega načrta je potrebno upoštevati, obstoječe veljavne občinske prostorske akte, ki obravnavajo območja v neposredni bližini, to so: odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/03, objavljen dne 22. 8. 2003), odlok o zazidalnem načrtu za podaljšek Kajuhove ulice v Murski Soboti Uradni list RS, št. 45/97), odlok o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/00).
Upoštevati je treba vso dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov na tem območju. S podatki razpolaga upravljavec komunalne infrastrukture – Komunala, Javno podjetje d.o.o., Murska Sobota.
6. člen
Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti, si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
7. člen
Roki za pripravo izdelave lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Upoštevajo se priporočila pridobljena na prvi prostorski konferenci (po zapisniku) katera je bila izvedena 28. 8. 2003. Pripravljavec izdelave LN takoj po sprejetju programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v 4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in idejne zasnove za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (september 2003)
Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izbira izvajalca bo potekala v skladu z zakonom o javnih naročilih in ga izvede Mestna občina Murska Sobota.
Izdelovalec mora osnutek LN predati Mestni občini Murska Sobota.
Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni razgrnitvi osnutka LN, pripravljavec izvede drugo prostorsko konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota se osnutek LN javno razgrne za obdobje 30 dni (oktober, november 2003).
V času javne razgrnitve se izvede javna obravnava osnutka LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in odgovorov na pripombe pripravi izdelovalec v sodelovanju s strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pristojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega sveta mestne občine Murska Sobota.
Izdelava dopolnjenega predloga izdelave lokacijskega načrta in pridobitev mnenj
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog spremembe lokacijskega načrta. Pripravljavec pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva.
Sprejem dopolnjenega predloga izdelave lokacijskega načrta – 1. obravnava
Sprejem dopolnjenega predloga LN na Mestnem svetu mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se sprejmejo stališča in odgovori na pripombe in pobude iz javne razgrnitve in javne obravnave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka LN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog tako, da upošteva potrjene pripombe (november 2003).
Sprejetje odloka o izdelavi lokacijskega načrta – 2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS (december 2003, januar 2004).
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta, zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz proračunskih sredstev.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35005-6/2003
Murska Sobota, dne 8. septembra 2003.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti