Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003

Kazalo

4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Moravske Toplice, stran 13079.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 6. redni seji dne 2. 9. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje
Občine Moravske Toplice
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 43/98), ki so bile sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše Občine Murska Sobota (dolgoročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta, 1986 do leta 2000 – Uradne objave, št. 24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št. 24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na širitev obstoječih in določitev novih ureditvenih območij naselij zaradi naslednjih posegov:
– gradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov v razširjenih ureditvenih območjih naselij in območjih razpršene gradnje,
– širitev rekreacijskih con in pokopališč,
– namakanja kmetijskih zemljišč,
– sanacije in širitve gramoznice v Filovcih,
– izgradnje vodnjakov za reševanje vodooskrbe
ter zaradi uskladitve z republiškim planom na področju varstva narave, kulturne dediščine in kategorizacije državnih cest. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko rabo ter ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je priloga temu odloku.
3. člen
(dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne objave, št. 24/86), in sicer poglavje 6.1.3 Varovanje in izkoriščanje vodnih virov, kjer se na koncu doda besedilo:
»V Občini Moravske Toplice se bodo izvedle raziskovalne in pridobivalne vrtine, iz katerih se bo zagotovila pitna voda.
Namakanje iz podtalnice je možno le s predhodno preverbo in oceno vplivov na obstoječa in potencialna zajetja pitne vode.«
4. člen
V poglavju 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč se pri navedbi območij za hidromelioracije – namakanje dodajo območja: Fokovci, Kančevci, Ratkovci, Lončarovci in Selo.
5. člen
V poglavju 6.2.3. Območja za raziskovanje in izkoriščanje rudnin se doda:
»Predvidena je nadaljnja eksploatacija gramoza v gramoznici Ivanci do končne površine 64 ha.«
6. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedilom: »Občina Moravske Toplice bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja naravne dediščine na svojem območju na podlagi podrobnejših strokovnih podlag.
Najpomembnejše območje naravne dediščine je Krajinski park Goričko, ki zavzema celotni severni gričevnat del občine ter Krajinski park Bukovnica. Del območja KP Goričko je tudi območje kompleksnega varstva kulturne dediščine.
Poleg že zavarovanih območij in objektov kulturne dediščine bo Občina Moravske Toplice upoštevala tudi kulturno dediščino iz zbirnega registra kulturne dediščine.
Pri vseh posegih na območja varstva naravne in kulturne dediščine bo občina vključevala pristojne varstvene službe.«
7. člen
Na koncu poglavja 6.2.7. Poselitvene površine zunaj ureditvenih območij naselij se doda:
»Na območju kmetijskih zemljišč in gozdov so izjemoma možni posegi za gradnjo infrastrukturnih objektov, s katerimi se ne spremeni namenska raba površin (vodovod, kanalizacija, plin, elektrika, sistemi zvez). Prav tako so dopustne vse vodnogospodarske ureditve, s katerimi se revitalizira in na okolju prijazen način sanira in uredi osnovna odvodnja za zagotovitev večje poplavne varnosti (preprečitev poplav, erozije) ali se sanirajo druge spremembe povzročene z naravnimi nesrečami.«
8. člen
V poglavju 6.2.8. Območja večjih infrastrukturnih objektov in naprav se doda novo podpoglavje z naslovom Energetika, kjer se dopiše:
»Zaradi povečanih potreb distributivnega omrežja Pomurja je predvidena gradnja daljnovoda 2 x 110 kV od RTP Murska Sobota do RTP Mačkovci. Del predvidenega daljnovoda poteka tudi po območju Občine Moravske Toplice.«
V podpoglavju »Letališče« se doda: »Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje Ministrstva za promet RS, Uprave Republike Slovenije za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.«
9. člen
(srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del družbenega plana (Uradne objave, št. 24/86) in sicer v poglavju 7.3.1 Kmetijstvo, kjer se v točki Hidromelioracije – namakanje doda: »Selo, Fokovci, Ratkovci in Kančevci.«
10. člen
Dopolni se poglavje 8.2. Komunalna infrastruktura, kjer se na koncu besedila doda: »V Občini Moravske Toplice bodo po predhodnih raziskavah zgrajena vodna črpališča v naseljih Prosenjakovci, Vučja gomila in Tešanovci (Mlajtinci).
Za odvajanje in čiščenje komunalnih odplak je predvidena izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav v naseljih Moravske Toplice, Lukačevci, Martjanci, Noršinci, Mlajtinci, Bogojina, Tešanovci, Filovci, Sebeborci, Prosenjakovci, Pordašinci in Motvarjevci.«
11. člen
V poglavju 8.5. Vodno gospodarstvo se doda:
»V Občini Moravske Toplice bodo za namakanje kmetijskih zemljišč (intenzivni sadovnjaki) zgrajene akumulacije na Ratkovskem potoku (Ratkovci, Berkovci), na Kobiljskem potoku (Fokovci) in Brezovici (Vučja gomila).«
12. člen
V poglavju 8.7.1. Električno omrežje se doda: »Predvidena je gradnja daljnovoda 2 x 110 kV od RTP Murska Sobota do RTP Mačkovci, ki z delom trase poteka po območju Občine Moravske Toplice.«
13. člen
V poglavju 11.1 Načini urbanističnega urejanja se k seznamu programskih zasnov doda:
»– namakanje intenzivnih sadovnjakov«.
14. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Moravske Toplice zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in ažuriranja posegov, in sicer:
– karte v merilu 1:25000 (v digitalni obliki)
Zasnova primarne rabe prostora
Kmetijstvo in gozdarstvo
Zasnova vodnogospodarskih ureditev in varstva okolja
Usmeritve za načine urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova energetskega omrežja
Zasnova PTT omrežja
Zasnova rudnin
Zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
Zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite
– karte v merilu 1:5000 (v analogni obliki), ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z oznakami Šalovci 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46 in 47, Mačkovci 50, Radgona 10, Turnišče 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 in 25.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/00-4
Moravske Toplice, dne 2. septembra 2003.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti