Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003

Kazalo

4119. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 13077.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00 in 16/03), v skladu s 100.b. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter v skladu s 45.a členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 71/95, 51/02) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 27. 8. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, predsednikom krajevnih odborov ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada plačilo za opravljanje funkcije, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena.
Občinskim funkcionarjem ne pripadajo posebni dodatki po predpisih o plačah v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno.
2. člen
Občinski funkcionarji so župan, podžupan in člani občinskega sveta.
Podžupan in člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Braslovče, ki sodi v peto skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini faktorja 7,00 oziroma v višini, ki jo določa zakon. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom, kolikor župan opravlja funkcijo poklicno.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJ IN SEJNIN OBČINSKIH
FUNKCIONARJEV
4. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek, ki znaša 50% količnika za najvišje vrednoteno funkcijo v občini ter dodatek za delovno dobo.
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v znesku 50% plače, brez dodatka za delovno dobo, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
5. člen
Podžupanoma, ki svojo funkcijo opravljata nepoklicno, pripada posamezniku mesečno do 45.000 SIT neto. Višino zneska za izplačilo mesečno določi župan, glede na opravljene naloge, vendar največ do višine, opredeljene s tem členom.
Za čas, ko podžupan nadomešča župana in opravlja njegove naloge, mu pripada plačilo največ v višini 40% plače župana. Višino zneska za izplačilo določi župan.
6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na redni ali izredni seji občinskega sveta oziroma seji delovnega telesa občinskega sveta, ki v neto zneskih znaša:
– udeležba na redni seji občinskega sveta     12.000 SIT
– udeležba na izredni seji občinskega sveta
 in na seji, ki traja manj kot dve uri       6.000 SIT
– udeležba na seji delovnega telesa,
 katerega član je                 4.000 SIT
– predsedovanje seji delovnega telesa
 občinskega sveta                 7.000 SIT
Izplačilo se opravi na podlagi odločbe, izdane po tem pravilniku in evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi pristojna služba občinske uprave.
Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati zakonsko določenih 15% letne plače župana.
7. člen
Občinskemu funkcionarju se ob nastopu funkcije izda odločba o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije. Odločbo o plači oziroma o plačilu za opravljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionarja Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Z odločbo se opredelijo osnove za ugotovitev in način izplačila plače oziroma plačila za opravljanje funkcije.
III. NAGRADE
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nagrada v višini 4.000 SIT neto v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji na podlagi odločbe.
9. člen
Predsednikom krajevnih odborov, ki opravljajo vse naloge po odredbi župana in podžupanov, pripadajo glede na število prebivalcev na teritorialnem območju, za katerega je ustanovljen krajevni odbor, naslednja neto mesečna plačila za opravljanje funkcije:
– območje s 500 do 1000 prebivalci do 23.000 SIT
– območje z več kot 1000 prebivalci do 35.000 SIT
Višino zneska za izplačilo mesečno določi župan, glede na opravljene naloge, vendar največ do višine, opredeljene s tem členom.
Podlaga in način izplačila se določi ob smiselni uporabi 7. člena tega pravilnika.
10. člen
Predsednik nadzornega odbora občine ima za predsedovanje na seji nadzornega odbora pravico do nagrade v višini 13.000 SIT neto, za udeležbo na seji občinskega sveta pa 7.000 SIT neto.
Člani nadzornega odbora imajo za udeležbo na seji pravico do nagrade v višini 8.000 SIT neto.
Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji in kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora na podlagi ustrezne pogodbe, sklenjene za posamezno koledarsko leto, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi pristojna služba občinske uprave.
11. člen
Predsednik, člani in tajnik občinske volilne komisije ter predsedniki in člani volilnih odborov imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev v skladu z zakonom pravico do plačila za opravljanje funkcije.
Sklep o obsegu sredstev za plačila iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpisu referenduma ali volitev, na predlog občinske volilne komisije.
Plačila za opravljanje funkcije članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Plačila članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, ki jih določi Republiška volilna komisija za posamezne volitve oziroma referendum.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje izven območja Občine Braslovče. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa, v skladu s predpisi.
13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje. Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali vodja občinske uprave.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje funkcij in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci na osnovi tega pravilnika, se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
15. člen
Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana in podžupanov ter plačila predsednikom krajevnih odborov se izplačujejo mesečno, ostala izplačila po tem pravilniku pa se izplačujejo praviloma dvomesečno.
Prejemki, določeni v 12. členu tega pravilnika, se izplačujejo skupaj s plačo oziroma plačilom za opravljanje funkcije.
16. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
O spremembi višine sejnin in plačil za opravljanje funkcije odloča občinski svet s posebnim sklepom na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Povračila stroškov, nadomestila in drugi prejemki, navedeni v tem pravilniku, se usklajujejo skladno s predpisi, ki jih urejajo.
17. člen
Upravičenec do plačila za opravljanje funkcije se lahko le-temu pisno odpove v korist neprofitne, humanitarne, prostovoljne ali karitativne organizacije.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane in predsednike delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom in predstojnikom štaba za civilno zaščito in članom drugih delovnih teles, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 51/99) in sprememba pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 33/03).
Št. 110-07/03-3
Braslovče, dne 27. avgusta 2003.
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti