Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2003 z dne 15. 9. 2003

Kazalo

4109. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica, stran 13073.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Brezovica (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Brezovica, ki ga je izdelal Projektivni atelje – PROSTOR, d.o.o., pod št. 744/03-M-JK, avgust 2003, in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega namestitev upravne zgradbe z nadstrešnico nad voziščem, ureditev parkirišč za zaposlene in stranke ter izgradnja spremljajoče komunalne infrastrukture. Ureditveno območje mejnega prehoda meri 904 m2 in obsega naslednja zemljišča: parc. št. 5820, 5821, 5816, 5817, 6250, vse k.o. Brezovica.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod in telefonski kabel.
Oba kabla, električni nizkonapetostni kabel in telekomunikacijski kabel, se položita v isti jarek. Trasa obeh energetskih kablov je predvidena v dolžini približno 1100 m po naslednjih zemljiščih v k.o. Bušinja vas: parc. št. 5908, 5910, 5900, 5890, 5892, 5893, 5894, 5895, 6247, 5855, 5847, 5846, 5861, 5819, 8516.
Vodovodna napeljava mejnega prehoda se izvede z rezervoarjem za vodo in greznico v območju iz prvega odstavka tega člena.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz pregledne situacije v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo dolgoročni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), srednjeročni družbeni plan Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/87), spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Metlika za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 63/93 in 50/98) in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja planskih celot M – 1, M – 2, M – 3 in M – 4 v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 63/98).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-24
Ljubljana, dne 11. septembra 2003.
EVA 2003-1520-0014
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti