Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4082. Pravilnik o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem področju, stran 13017.

Na podlagi petega odstavka 86. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02 in 67/02 – popr.) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o inšpekcijskem nadzoru na obrambnem
področju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se podrobneje ureja opravljanje inšpekcijskega nadzora na obrambnem področju (v nadaljnjem besedilu: inšpekcija), predvsem načrtovanje inšpekcij, priprave na izvedbo inšpekcij, izvedbeni del inšpekcij, vsebina inšpekcijskega zapisnika, spremljanje izvajanja odrejenih ukrepov in nalog ter poročanje in seznanjanje o opravljenih inšpekcijah.
(2) Inšpekcije opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
2. člen
(obseg inšpekcije)
(1) Inšpekcija obsega nadzor nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov ter aktov vodenja in poveljevanja na obrambnem področju. Pri tem se preverja, ugotavlja in ocenjuje zlasti stanje priprav civilne obrambe, stanje in usposobljenost za izvajanje ukrepov za pripravljenost in mobilizacijo, izvajanje vojaškega izobraževanja in usposabljanja, pripravljenost in delo vojaških poveljstev, enot in zavodov ter opravljanje upravnih in strokovnih zadev na področju obrambe. Inšpekcija obsega tudi nadzor nad izvajanjem predpisov o varovanju tajnih podatkov v Ministrstvu za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in na obrambnem področju.
(2) Inšpekcija obsega tudi nadzor opravljanja upravnih in strokovnih nalog organizacijskih enot ministrstva, razen nalog in dejavnosti v Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki se nanašajo na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pa niso del obrambnih priprav oziroma v zvezi z varovanjem tajnih podatkov.
3. člen
(postopkovna vprašanja)
Glede vseh postopkovnih vprašanj, ki niso urejena s tem pravilnikom ali s predpisi na obrambnem področju, se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
4. člen
(izvajanje notranjega nadzora)
(1) V skladu s predpisi inšpektorat opravlja tudi notranji nadzor.
(2) Če način in postopki izvajanja notranjega nadzora iz prejšnjega odstavka niso določeni z zakonom ali drugim predpisom, se za njihovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika.
5. člen
(subjekti inšpekcijskega nadzora)
(1) Inšpektorat opravlja inšpekcije v:
– poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske,
– enotah za upravne zveze,
– državnih organih,
– organih lokalnih skupnosti,
– organih v sestavi in notranjih organizacijskih enotah ministrstva,
– gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah, ki so po posebnih predpisih ali sklepih Vlade Republike Slovenije dolžne izvajati obrambne priprave,
– projektnih, delovnih in začasnih skupinah ter komisijah, ki delujejo v okviru ministrstva,
– enotah Slovenske vojske ali v začasnih skupinah, kadar izvršujejo mednarodne obveznosti, prevzete z mednarodnimi pogodbami,
– enotah Slovenske vojske, kadar se usposabljajo v tujini, če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače,
– vojaško diplomatskih predstavništvih in vojaških misijah Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: enote, organi ali organizacije).
(2) Pri načrtovanju in izvedbi inšpekcij v drugih državah je treba upoštevati tudi postopke in aktivnosti ter obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb.
6. člen
(vodenje inšpekcij)
(1) Inšpekcije načrtuje, vodi in usmerja glavni inšpektor za obrambo.
(2) Inšpekcije opravljajo inšpektorji za obrambo kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Inšpektorji za obrambo morajo poleg splošnih pogojev, določenih s predpisi, v enem letu po imenovanju za inšpektorja za obrambo, opraviti strokovni izpit za inšpektorja za obrambo. Inšpektorji za obrambo lahko, še preden opravijo strokovni izpit za inšpektorja, sodelujejo v izvajanju inšpekcij, vendar le v postopku do izdaje inšpekcijskega zapisnika.
(3) Pri opravljanju inšpekcije se inšpektorji za obrambo izkazujejo s službeno izkaznico in znakom. Vsebino in obliko službene izkaznice ter znaka predpiše minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
(sodelovanje strokovnih delavcev pri inšpekciji)
(1) Glavni inšpektor za obrambo lahko za posamezna strokovna opravila v inšpekcijskih zadevah (izvedenska mnenja, preizkusi znanj in drugo) na določenem ožjem strokovnem področju pisno pooblasti posamezne strokovne delavce, ki so zaposleni v državnih organih. Pred izdajo pooblastila za te strokovne delavce, je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje predstojnika državnega organa, v katerem je strokovni delavec zaposlen.
(2) Pooblaščeni delavci iz prejšnjega odstavka nimajo inšpektorskih pooblastil, so pa dolžni za inšpektorja za obrambo, ki vodi inšpekcijo, izdelati poročilo o ugotovitvah. Posamezna strokovna dela iz prejšnjega odstavka lahko opravljajo tudi specializirane organizacije ali zavodi.
(3) Stroške za delo strokovnih delavcev po tem členu krije inšpektorat.
8. člen
(sodelovanje z drugimi inšpektorati)
Glavni inšpektor za obrambo odloča o sodelovanju inšpektorjev za obrambo z inšpektorji drugih inšpektoratov v državi in kadar inšpektorji za obrambo sodelujejo pri opravljanju inšpekcij v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.
9. člen
(ravnanje s tajnimi podatki)
(1) Pravico dostopa do tajnih podatkov na obrambnem področju inšpektorji za obrambo izkazujejo s predpisanimi dovoljenji.
(2) Inšpektor za obrambo je upravičen do vpogleda v tajne podatke le v skladu z obsegom pravic, določenih v dovoljenju za dostop do tajnih podatkov.
(3) Inšpektor za obrambo sme dokumente s tajnimi podatki, ki so povezani z vsebino inšpekcije, navesti v inšpekcijskem zapisniku.
II. METODE DELA
10. člen
(metode dela)
(1) Inšpekcija se lahko izvaja s pregledom obrambnih načrtov in drugih obrambnih dokumentov, s pogovori z odgovornimi osebami, z vprašalniki, z ugotavljanjem materialne opremljenosti, s pregledi in preizkusi sredstev ter s preizkusi pripravljenosti in usposobljenosti. Preizkus pripravljenosti oziroma usposobljenosti se lahko izvede kot vaja, naloga ali na drug način.
(2) Metode dela inšpekcije določi inšpektor za obrambo, ki mu je inšpekcija dodeljena. Vsebino vprašalnikov, vaj, nalog in drugih pripomočkov za analiziranje podatkov odobri glavni inšpektor za obrambo.
(3) Če se preverja pripravljenost in stanje z mobilizacijo, mora glavni inšpektor za obrambo predhodno pridobiti soglasje ministra.
(4) Stroški, ki nastanejo zaradi inšpekcije, bremenijo enoto, organ ali organizacijo, v kateri se inšpekcija izvaja.
11. člen
(uniforme in druga sredstva)
(1) Inšpektorji za obrambo, ki v inšpektoratu opravljajo vojaško službo, pri opravljanju vojaške službe nosijo uniformo Slovenske vojske v skladu s predpisi. Vrsto uniforme določi glavni inšpektor za obrambo.
(2) Kadar inšpektorji za obrambo izvajajo nadzor v bojnih pogojih oziroma na območju izvajanja taktičnih vaj z bojnim streljanjem oziroma na streljanjih, na območju, ki je razglašeno za nevarno območje, ali kadar je ocenjeno povečano tveganje zaradi varnostnih razmer, morajo biti opremljeni s predpisanimi osebnimi zaščitnimi sredstvi, razpoznavnimi značkami in ustrezno zdravstveno zaščiteni (preventivno cepljeni in podobno).
(3) V primeru, ko se načrtujejo obsežnejše inšpekcije ali inšpekcije v drugih državah, inšpektorat po potrebi predhodno pridobi potrebno tehnično opremo in zagotovi sodelovanje strokovno tehničnega osebja. Tehnično opremo in strokovno tehnično osebje inšpektoratu na njegovo prošnjo zagotovijo druge organizacijske enote ministrstva.
III. VRSTE INŠPEKCIJ
12. člen
(vrste inšpekcij)
(1) Inšpekcije so redne, izredne in ponovne. Po načinu izvedbe so napovedane ali nenapovedane.
(2) Po vsebini so inšpekcije lahko tematske, celovite ali učne, glede na trajanje izvajanja pa enodnevne, večdnevne ali obdobne.
(3) Izredne inšpekcije se opravijo na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije, ministra, načelnika Generalštaba Slovenske vojske ali glavnega inšpektorja za obrambo.
(4) Izredna inšpekcija se lahko opravi tudi na podlagi prijav, pritožb, sporočil in drugih vlog posameznikov. Glavni inšpektor za obrambo lahko odloči, da se izredna inšpekcija ne opravi, če je prijava, pritožba, sporočilo ali druga vloga anonimna ali iz drugih okoliščin izhaja, da so navedbe v njej neutemeljene.
(5) Ponovne inšpekcije se opravijo, da se preveri in ugotovi, ali so odpravljene pomanjkljivosti ter izvršeni ukrepi in naloge, ki so bile enotam, organom ali organizacijam odrejene ob redni ali izredni inšpekciji.
(6) Ponovne inšpekcije se lahko opravijo po preteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti. O izvedbi ponovnih inšpekcij odloči glavni inšpektor za obrambo na predlog pristojnega inšpektorja za obrambo.
13. člen
(izvajalci inšpekcij)
Inšpekcije lahko opravljajo posamezni inšpektorji za obrambo ali skupina inšpektorjev. Če inšpekcijo opravlja skupina inšpektorjev, glavni inšpektor za obrambo določi vodjo. Vodja skupine inšpektorjev je odgovoren za pripravo, vodenje in usklajevanje dela inšpektorjev med opravljanjem inšpekcije in za izdajo inšpekcijskega zapisnika.
IV. NAČRTOVANJE IN PRIPRAVE INŠPEKCIJ
14. člen
(načrtovanje inšpekcij)
(1) Redne inšpekcije se načrtujejo v letnem načrtu dela inšpektorata, ki ga na podlagi usmeritev ministra in predlogov vodij organizacijskih enot ministrstva pripravi inšpektorat, odobri pa minister na predlog glavnega inšpektorja za obrambo.
(2) Pri pripravi letnega načrta dela na obrambnem področju inšpektorat upošteva tudi težiščne naloge in temeljne cilje enot, organov ali organizacij v katerih bodo inšpekcije.
(3) Enote, organe in organizacije, ki bodo vključene v inšpekcijo, čas izvajanja inšpekcij in inšpektorje za obrambo, ki bodo inšpekcijo opravili, določi glavni inšpektor za obrambo z mesečnim načrtom dela inšpektorata.
(4) Vodje notranjih organizacijskih enot, ki so pooblaščene za izvedbo notranjih nadzorov in vodja notranje revizijske službe, časovno uskladijo nadzore z inšpektoratom tako, da se nadzorne in inšpekcijske aktivnosti pri isti enoti, organu ali organizaciji ne izvajajo istočasno.
15. člen
(dodelitev inšpekcije)
(1) Glavni inšpektor za obrambo dodeli inšpekcijo posameznemu inšpektorju za obrambo ali vodji skupine inšpektorjev.
(2) Glavni inšpektor za obrambo lahko že dodeljeno inšpekcijo dodeli drugemu inšpektorju za obrambo ali določi drugega vodjo skupine inšpektorjev, če:
– nastopi izločitveni razlog po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek,
– je uveden disciplinski postopek zoper inšpektorja za obrambo,
– je inšpektor za obrambo odsoten.
16. člen
(organizacijsko navodilo)
(1) Glavni inšpektor za obrambo izda organizacijsko navodilo o opravljanju inšpekcije.
(2) Z organizacijskim navodilom o opravljanju inšpekcije se določijo predvsem:
– pravne podlage za izvajanje inšpekcije,
– osnovni podatki o enoti, organu ali organizaciji, ki je predmet inšpekcije,
– vrsta inšpekcije,
– čas in kraj opravljanja inšpekcije,
– ime inšpektorja za obrambo oziroma članov skupine inšpektorjev in vodje,
– kratek opis vsebine in obsega inšpekcije,
– namen inšpekcije,
– metode dela,
– logistična zagotovitev,
– rok za izdelavo zapisnika.
17. člen
(obvestilo)
(1) Obvestila o rednih napovedanih inšpekcijah se pošljejo enotam, organom ali organizacijam praviloma sedem dni pred načrtovanim datumom začetka inšpekcije.
(2) O morebitni odložitvi inšpekcije, za katero s pisno vlogo zaprosi enota, organ ali organizacija, odloča glavni inšpektor za obrambo.
18. člen
(priprave inšpektorjev za obrambo)
(1) Priprave inšpektorjev za obrambo na inšpekcijo vključujejo:
– pripravo in proučitev predpisov in strokovnih podlag oziroma standardov,
– seznanitev s podatki o enoti, organu ali organizaciji, ugotovljenem stanju, odrejenih ukrepih v prejšnjih inšpekcijah v enoti, organu ali organizaciji,
– izdelavo opomnika za izvedbo inšpekcije,
– pripravo vadbenih dokumentov, anket, vprašalnikov in drugih dokumentov.
(2) Obseg in vsebino opomnika za izvedbo inšpekcije določi inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev, odobri pa ga glavni inšpektor za obrambo.
(3) Kadar inšpekcijo opravlja skupina inšpektorjev, mora vodja skupine pred začetkom inšpekcije organizirati in izvesti predhodne priprave z vsemi inšpektorji za obrambo, ki sodelujejo v skupini, zagotoviti njihovo usklajeno delo ter poskrbeti za nemoten potek inšpekcije.
19. člen
(priprave na inšpekcijo)
(1) Enota, organ ali organizacija, v kateri bo izvedena inšpekcija, mora po prejemu obvestila o napovedani inšpekciji zagotoviti potrebne kadrovske, materialne in prostorske pogoje za nemoteno opravljanje inšpekcije.
(2) Inšpektor za obrambo oziroma vodja skupine inšpektorjev lahko z odgovornimi osebami enote, organa ali organizacije pred začetkom inšpekcije opravi predhodne priprave v obsegu, ki omogočajo učinkovito izvedbo inšpekcije. Predhodne priprave odobri glavni inšpektor za obrambo.
20. člen
(pooblaščenci)
Kadar odgovorna oseba enote, organa ali organizacije, v kateri se opravlja inšpekcija, v času opravljanja inšpekcije ni prisotna in nima namestnika, je dolžna pred začetkom inšpekcije izdati pisno pooblastilo drugi osebi, ki jo bo v času izvajanja inšpekcije zastopala. Iz pooblastila mora biti jasno razvidno, za katero osebo ali osebe je pooblastilo izdano in v kakšnem obsegu.
21. člen
(praktični preizkus ali vaja)
Glavni inšpektor za obrambo odredi praktični preizkus ali vajo z odredbo, ki se jo vroči enoti, organu ali organizaciji praviloma neposredno pred izvedbo preizkusa ali vaje. V odredbi se med drugim posebej navedejo zahteve in omejitve.
V. IZVEDBA INŠPEKCIJE
22. člen
(izvedba inšpekcije)
(1) Inšpekcija obsega uvodni del, ugotovitveni postopek in zaključni del.
(2) Pri izvajanju inšpekcije mora biti praviloma navzoča odgovorna oseba enote, organa ali organizacije, pri kateri se opravlja inšpekcija.
23. člen
(uvodni del)
(1) V uvodnem delu inšpekcije inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev:
– predstavi člane skupine inšpektorjev, omogoči odgovornim osebam enote, organa ali organizacije vpogled v pooblastila za izvedbo inšpekcije in dovoljenja za dostop do tajnih podatkov,
– ugotovi prisotnost odgovorne osebe, enote, organa ali organizacije in morebitnih pooblaščenih oseb, seznani odgovorno osebo enote, organa ali organizacije z namenom inšpekcije, metodami dela in okvirnim načrtom poteka ugotovitvenega postopka,
– seznani odgovorno osebo enote, organa ali organizacije s časom in krajem predstavitve zaključnih ugotovitev.
(2) Odgovorna oseba enote, organa ali organizacije inšpektorja za obrambo v uvodnem delu inšpekcije seznani z organizacijo ter stanjem v enoti, organu ali organizaciji.
24. člen
(ugotovitveni postopek)
(1) V ugotovitvenem postopku inšpektor za obrambo preverja stanje po posameznih področjih in oceni izvajanje predpisov.
(2) Ugotovitveni postopek lahko obsega:
– pregled predpisov in drugih aktov, ki jih enota, organ ali organizacija uporablja pri svojem delu,
– pregled dokumentov,
– pregled in preizkus sredstev,
– pregled objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo,
– preizkus pripravljenosti in usposobljenosti.
25. člen
(pregled predpisov, dokumentov in sredstev)
(1) S pregledom predpisov in drugih aktov inšpektor za obrambo ugotavlja, ali enota, organ ali organizacija razpolaga s potrebnimi predpisi in drugimi akti, ki so podlaga za njeno delo.
(2) S pregledom dokumentov, ki so izdelani v enoti, organu ali organizaciji, inšpektor za obrambo ugotavlja skladnost izdelanih dokumentov s predpisi in drugimi akti.
(3) S pregledom in preizkusom sredstev inšpektor za obrambo lahko ugotavlja brezhibnost sredstev. Inšpektor za obrambo lahko pregleda tudi postopek nabave, uvajanja v uporabo in izvajanje predpisanega vzdrževanja ter skladiščenja.
(4) S pregledom objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, inšpektor za obrambo ugotavlja upoštevanje predpisov o uporabi in varovanju objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo.
(5) S praktičnimi preizkusi pripravljenosti in usposobljenosti inšpektor za obrambo ugotavlja stopnjo pripravljenosti in usposobljenosti za izvajanje nalog ter uresničljivost načrtovanih aktivnosti.
26. člen
(prekinitev inšpekcije)
Inšpektor za obrambo lahko, po predhodni odobritvi glavnega inšpektorja za obrambo, prekine izvajanje inšpekcije, če niso zagotovljeni pogoji za delo inšpekcije. O tem inšpektor za obrambo izda sklep.
27. člen
(zaključni del inšpekcije)
(1) V zaključnem delu inšpekcije inšpektor za obrambo seznani odgovorno osebo enote, organa ali organizacije z osnovnimi ugotovitvami inšpekcije. Odgovorno osebo enote, organa ali organizacije, pozove, da poda morebitne pripombe in nove dokaze glede na ugotovitve inšpekcije.
(2) Zaključni del inšpekcije zaključi inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev.
28. člen
(odrejanje ukrepov)
(1) Z ustno ali pisno odredbo se na kraju samem lahko enoti, organu ali organizaciji že med inšpekcijo odredi takojšnja odprava ugotovljenih pomanjkljivosti, neskladij ali druge ukrepe v skladu z zakonom o obrambi.
(2) Ukrepe oziroma naloge za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij odredi inšpektor za obrambo praviloma z inšpekcijskim zapiskom.
(3) Pri izbiri ukrepa oziroma naloge za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja je inšpektor za obrambo dolžan upoštevati pomen, vzroke in posledice ugotovljenega stanja ter izreči takšen ukrep ali odrediti takšno nalogo, ki je ugodnejša za enoto, organ ali organizacijo, na katero se nanaša, če je s tem dosežen namen.
VI. INŠPEKCIJSKI ZAPISNIK
29. člen
(odločbe in sklepi)
(1) Inšpektorji za obrambo samostojno vodijo inšpekcijski postopek ter izdajajo odločbe in sklepe.
(2) Z odločbo inšpektor za obrambo odloči o opravljeni inšpekciji. Odločba se izda v obliki inšpekcijskega zapisnika.
(3) S sklepom inšpektor za obrambo odloča o vprašanjih, ki zadevajo inšpekcijski postopek.
30. člen
(inšpekcijski zapisnik)
Inšpekcijski zapisnik obsega uvod, ugotovitve, zaključek, odrejene ukrepe in naloge, pouk o pravnem sredstvu, podpis uradne osebe in pečat organa oziroma overjen elektronski podpis.
31. člen
(uvod)
V uvodu inšpekcijskega zapisnika se navedejo podatki o organu, ki je opravil inšpekcijski nadzor in izdal inšpekcijski zapisnik, pravne podlage, podatki o enoti, organu ali organizaciji, v kateri je bila izvedena inšpekcija, številka in datum izdaje inšpekcijskega zapisnika in po potrebi podatki, povezani z določitvijo stopnje tajnosti.
32. člen
(ugotovitve)
V ugotovitvah se v inšpekcijskem zapisniku po posameznih vsebinskih področjih opiše ugotovljeno dejansko stanje in navede morebitne nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladja, obrazložijo ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti in navedejo dokazi za takšne ugotovitve.
33. člen
(zaključek)
V zaključku inšpekcijskega zapisnika se navedejo ugotovitve, ki po posameznih vsebinskih področjih predstavljajo oceno izvrševanja predpisov ali stanja ter odredijo ukrepi oziroma naloge z roki za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij.
34. člen
(določitev rokov)
(1) Pri določitvi roka za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali neskladij mora inšpektor za obrambo upoštevati morebitne posledice, do katerih bi lahko prišlo zaradi pomanjkljivosti ali neskladij ter objektivne možnosti enote, organa ali organizacije, da v določenem roku ugotovljene pomanjkljivosti ali neskladja odpravi.
(2) Praviloma rok za odpravo pomanjkljivosti ali neskladij iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od 60 dni.
35. člen
(izdaja inšpekcijskega zapisnika)
(1) Inšpekcijski zapisnik izda inšpektor za obrambo, ki opravlja inšpekcijo oziroma vodja skupine inšpektorjev. Inšpekcijski zapisnik se praviloma izda v 14 dneh po zaključenem izvedbenem delu inšpekcije.
(2) Inšpekcijski zapisnik se vroči odgovorni osebi enote, organa ali organizacije, v kateri je bila opravljena inšpekcija in ministru za obrambo. Glavni inšpektor za obrambo lahko odloči, da se inšpekcijski zapisnik pošlje tudi drugim osebam.
VII. SPREMLJANJE IZVAJANJA ODREJENIH UKREPOV
IN NALOG
36. člen
(obveščanje o izvršitvi odrejenih ukrepov ali nalog)
(1) Odgovorna oseba enote, organa ali organizacije, v kateri je bila inšpekcija izvedena, mora v osmih dneh po poteku roka, določenega za odpravo pomanjkljivosti ali neskladij, pisno obvestiti inšpektorat o izvršitvi odrejenih ukrepov ali nalog.
(2) Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev preuči obvestilo in po potrebi prejeto obvestilo posreduje tudi ostalim inšpektorjem za obrambo, ki so sodelovali pri inšpekciji.
37. člen
(podaljšanje roka)
V primeru, če enota, organ ali organizacija pred pretekom roka, določenega za izvršitev odrejenih ukrepov ali nalog, pisno zaprosi inšpektorat za podaljšanje roka in prošnjo utemelji, o podaljšanju roka odloči glavni inšpektor za obrambo.
VIII. POROČANJE O OPRAVLJENIH INŠPEKCIJAH
38. člen
(poročanje ministru za obrambo)
(1) O opravljenih inšpekcijah na obrambnem področju in notranjih nadzorih, ugotovitvah, odrejenih ukrepih in nalogah za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladij ter o stanju, povezanem z izvajanjem odrejenih ukrepov in nalog inšpektorat poroča ministru.
(2) Ministru glavni inšpektor za obrambo posreduje redna mesečna in letna poročila, po potrebi pa tudi izredna poročila.
39. člen
(poročanje glavnemu inšpektorju za obrambo)
Inšpektor za obrambo ali vodja skupine inšpektorjev o vsaki izvedeni inšpekciji, ugotovitvah, izdanih ukrepih in nalogah ter predlogih poroča glavnemu inšpektorju za obrambo.
IX. KONČNI DOLOČBI
40. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o inšpekciji na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 37/95).
41. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-41/2003-3
Ljubljana, dne 1. septembra 2003.
EVA 2003-1911-0015
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost