Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4080. Pravilnik o službeni izkaznici in znački inšpektorja ter izkaznici inšpektorja za sistem javnih uslužbencev, stran 13014.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 56/02) in drugega odstavka 181. člena zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici in znački inšpektorja
ter izkaznici inšpektorja za sistem
javnih uslužbencev
1. člen
S tem pravilnikom se ureja splošno obliko službene izkaznice in značke inšpektorja ter službeno izkaznico inšpektorja za sistem javnih uslužbencev in postopek za njihovo izdajo, če ni s posebnim zakonom določeno drugače.
2. člen
Službena izkaznica inšpektorja in inšpektorja za sistem javnih uslužbencev (v nadaljevanju: izkaznica) se izda v obliki knjižice.
3. člen
Značka inšpektorja se izda v obliki kovinskega znaka.
4. člen
Izkaznica ima platnice vezane v temno modro usnje v velikosti 10,5 x 6,5 cm, ki vsebujejo najmanj 12 strani iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi. Napisi na prvi strani platnic so v zlati barvi.
Obrazec izkaznice ima:
1. na prvi strani platnic na vrhu vtisnjen barvni grb Republike Slovenije, pod njim napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”, spodaj prostor za naziv ministrstva, pristojnega za področje, na katerem deluje inšpekcija (v nadaljevanju: pristojno ministrstvo), inšpekcijski organ v sestavi oziroma organ v sestavi, ki opravlja inšpekcijski nadzor, navedbo “Službena izkaznica inšpektorja” in prostor za registrsko številko izkaznice in značke;
2. na drugi strani platnic prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat pristojnega ministra, poleg nje barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis “Republika Slovenija”. Pod fotografijo imetnika izkaznice vsebuje obrazec še prostor za ime in priimek imetnika, naziv, njegov podpis, registrsko številko izkaznice, ki je enaka registrski številki značke in datum izdaje izkaznice. Pod datumom izdaje izkaznice je prostor za mali pečat ministrstva in poleg njega za podpis pristojnega ministra, ki bo izdal izkaznico;
3. prvo stran izkaznice predvideno za navedbo, da se pooblastilo za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora izkazuje z izkaznico in značko. Pod tem besedilom se izpiše predpis, ki je podlaga za izdajo pooblastila inšpektorju za opravljanje inšpekcijskega nadzora.
Na vsaki strani obrazca izkaznice je v sredini zgoraj barvni grb Republike Slovenije in pod njim napis “Republika Slovenija”.
Na obrazcu izkaznice se uporablja pokončna pisava “Arial”.
Obrazec izkaznice je sestavni del tega pravilnika in določa prvo in drugo stran platnic ter prvo in ostale strani izkaznice.
Na prvi strani obrazca platnic izkaznice inšpektorja za sistem javnih uslužbencev se ne navaja inšpekcijskega organa v sestavi oziroma organa v sestavi, ki opravlja inšpekcijski nadzor.
5. člen
Značka se izdela iz obstojne in trdne kovine, na katero se nanesejo barvni in zaščitni sloji.
Značka ne sme preseči velikosti kvadrata 6,5 x 6,5 cm oziroma pravokotnika 8,5 x 6,5 cm, ne glede na njeno obliko. Njena debelina sme znašati z vsemi nanosi največ 0,3 cm.
Značka mora vsebovati:
1. grb Republike Slovenije;
2. napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”;
3. napis “INŠPEKTORAT ZA (ali organ v sestavi) ................”;
4. odtisnjeno registrsko številko značke, ki je enaka registrski številki izkaznice;
5. na hrbtni strani značke odtisnjeno zaporedno številko izdelovalca značke za pristojno ministrstvo.
Na znački se uporablja pokončna pisava “Arial”.
Značka je v barvah, ki omogočajo jasno in natančno branje zahtevanih napisov in številk. Grb Republike Slovenije je v predpisanih barvah.
6. člen
Izkaznica in značka se hranita v usnjenem preklopnem ovitku temno modre barve, ki ima na notranji strani dva žepa. Na prednji strani ovitka je barvni grb Republike Slovenije in zlat napis “Republika Slovenija”. Robovi ovitka imajo kovinsko pozlačeno obrobo.
7. člen
Imetniku izkaznice in značke, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica in značka tudi z besedilom v italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
8. člen
Izkaznico in značko izda minister, pristojen za področje, na katerem deluje inšpektor (v nadaljevanju: pristojni minister).
Pristojno ministrstvo vodi register izdanih izkaznic in značk s podatki o:
1. osebnem imenu in priimku imetnika izkaznice in značke;
2. datumu izdaje;
3. registrski številki;
4. zaporedni številki izdelovalca značke;
5. datumu prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice in značke;
6. razlogu za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice in značke ter
7. o izkaznicah in značkah v hranjenju, zaradi težje disciplinske kršitve inšpektorja.
Pristojni minister lahko za vodenje registra izdanih izkaznic in značk pooblasti inšpektorat oziroma organ v sestavi, ki opravlja inšpekcijski nadzor.
9. člen
Veljavnost izkaznice in značke preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice in značke;
2. razporeditve imetnika izkaznice in značke na delovno mesto, za katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico in značko takoj vrniti pristojnemu ministrstvu.
10. člen
Izkaznica in značka se izdata novi ali zamenjata, če:
1. imetnik izgubi izkaznico oziroma značko ter jo prekliče v Uradnem listu Republike Slovenije;
2. je izkaznica oziroma značka poškodovana;
3. je imetnik spremenil osebno ime ali priimek.
11. člen
Izkaznica in značka se inšpektorju odvzameta za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog inšpekcijskega nadzora.
12. člen
Vrnjene izkaznice in značke po 9. in 10. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic in značk določi pristojni minister. O uničenju se sestavi zapisnik.
Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice in značke.
13. člen
Pristojni minister lahko s svojim pravilnikom dodatno ali drugače uredi izkaznico, ali dodatno uredi značko v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo.
14. člen
Za izkaznico inšpektorja za sistem javnih uslužbencev ne veljajo določbe 6., 7. in 13. člena tega pravilnika, določbe od 8. do 12. člena pa veljajo samo za njegovo izkaznico.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
Izkaznice in značke, ki jih uporabljajo inšpektorji, se zamenjajo z novimi izkaznicami in značkami po tem pravilniku najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.
16. člen
Z dnem izdaje izkaznice in značke po tem pravilniku mora imetnik staro izkaznico in značko vrniti pristojnemu ministrstvu.
Komisijo za uničenje izkaznic in značk določi pristojni minister. O uničenju se sestavi zapisnik.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o obrazcu službene izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in o postopku za njeno izdajo (Uradni list RS, št. 27/95 in 55/95).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-01-2/2003
Ljubljana, dne 27. julija 2003.
EVA 2003-1711-0094
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve