Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4078. Pravilnik o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev, stran 13011.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o vsebini splošnih pogojev izvajanja poštnih
storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji).
2. člen
(nepristranskost)
Izvajalec poštnih storitev mora uporabljati iste splošne pogoje za vse uporabnike poštnih storitev.
3. člen
(sklepanje pogodb)
Izvajalec poštnih storitev je dolžan sklepati pogodbe o izvajanju poštnih storitev v okviru določb zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) in veljavnih splošnih pogojev.
II. VSEBINA SPLOŠNIH POGOJEV
4. člen
(obvezne sestavine splošnih pogojev)
(1) Splošni pogoji morajo vsebovati vsaj:
– podatke o izvajalcu poštnih storitev,
– poštne storitve, ki jih izvajalec poštnih storitev izvaja,
– pravila vročanja poštnih pošiljk,
– kakovost izvajanja poštnih storitev,
– podatki v zvezi s cenami, plačilom poštnih storitev in morebitnimi popusti,
– postopek reševanja reklamacij,
– postopek reševanja ugovorov.
(2) Splošni pogoji izvajalcev univerzalnih poštnih storitev morajo vsebovati tudi način in pogoje dostopa do njihovega javnega poštnega omrežja s strani drugih izvajalcev poštnih storitev.
(3) Če izvajalec univerzalnih poštnih storitev sklepa z uporabniki poštnih storitev pogodbe, povezane s prenosom poštnih pošiljk, mora biti sestavni del splošnih pogojev tudi vzorčna pogodba, ki jo pri tem uporablja.
5. člen
(podatki o izvajalcu poštnih storitev)
Podatki o izvajalcu poštnih storitev, ki je fizična oseba, morajo vsebovati ime in priimek fizične osebe ter naslov njenega stalnega prebivališča, podatki o izvajalcu poštnih storitev, ki je pravna oseba, pa firmo pravne osebe in njen sedež.
6. člen
(poštne storitve)
(1) Izvajalec poštnih storitev je dolžan v splošnih pogojih navesti in opisati vse poštne storitve, ki jih izvaja.
(2) Opis poštnih storitev iz prejšnjega odstavka mora vsebovati vsaj vrste poštnih pošiljk, ki jih izvajalec poštnih storitev sprejema v prenos, in pogoje za njihov sprejem oziroma prenos.
7. člen
(pravila vročanja poštnih pošiljk)
(1) Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti pravila vročanja poštnih pošiljk.
(2) Pravila vročanja morajo vsebovati vsaj:
– vrste vročanja,
– pogoje, pod katerimi se poštno pošiljko sme vročiti določeni osebi,
– načine potrjevanja prevzema poštnih pošiljk,
– pravila zavrnitve prevzema poštnih pošiljk,
– pravila vračanja poštnih pošiljk.
(3) Če se poštne pošiljke vročajo tudi neposredno v poslovnih prostorih izvajalca poštnih storitev, morajo pravila vročanja vsebovati tudi roke za prevzem teh poštnih pošiljk.
8. člen
(kakovost izvajanja poštnih storitev)
Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti kakovost izvajanja poštnih storitev, tako da navede vsaj roke prenosa različnih vrst poštnih pošiljk v notranjem oziroma mednarodnem prometu.
9. člen
(podatki v zvezi s cenami, plačilom poštnih storitev
in popusti)
(1) Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih navesti vsaj, da:
– so cene poštnih storitev v skladu z veljavnim cenikom poštnih storitev,
– je izvleček iz veljavnega cenika poštnih storitev na voljo na vidnem in dosegljivem mestu v poslovnih prostorih izvajalca poštnih storitev in
– je dolžan na zahtevo uporabnika poštnih storitev omogočiti vpogled v celoten cenik poštnih storitev.
(2) Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti tudi zavezance za plačilo poštnih storitev in vrste označevanja plačane poštnine na poštnih pošiljkah ter določiti način in rok plačila poštnih storitev.
(3) Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti pogoje za pridobitev popustov, ki morajo biti nediskriminatorni. Vsi morebitni popusti morajo biti v ceniku poštnih storitev jasno označeni.
10. člen
(postopek reševanja reklamacij)
Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti postopek reševanja reklamacij, ki mora vsebovati vsaj:
– vrste škod, za katere odgovarja,
– roke za vložitev reklamacije in način njene vložitve,
– roke, v katerih je izvajalec poštnih storitev dolžan odgovoriti na reklamacijo,
– višino in način izplačila odškodnine.
11. člen
(postopek reševanja ugovorov)
Izvajalec poštnih storitev mora v splošnih pogojih določiti postopek reševanja ugovorov, ki mora vsebovati vsaj:
– rok za vložitev ugovora in način njegove vložitve,
– rok, v katerih je izvajalec poštnih storitev dolžan odločiti o ugovoru,
– organ, na katerega se uporabnik poštnih storitev lahko pritoži, če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru oziroma ne odloči o ugovoru v rokih iz prejšnje alinee, ter rok, v katerem je možna ta pritožba.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(prilagoditev splošnih pogojev)
Izvajalci poštnih storitev morajo splošne pogoje prilagoditi določbam tega pravilnika v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
13. člen
(prilagoditev že sklenjenih pogodb)
Izvajalci poštnih storitev morajo pogodbe, ki so jih s svojimi uporabniki poštnih storitev in drugimi izvajalci poštnih storitev sklenili pred prilagoditvijo splošnih pogojev v skladu s prejšnjim členom, prilagoditi določbam tega pravilnika v enem letu od njegove uveljavitve.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 32/00 in 87/00), uporablja pa se še do prilagoditve splošnih pogojev izvajanja poštnih storitev določbam tega pravilnika v skladu z 12. členom tega pravilnika.
15. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-3/2002
Ljubljana, dne 2. septembra 2003.
EVA 2003-2811-0013
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost