Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4077. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 13010.

Na podlagi 3. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in 68/03) ter v zvezi z Letnim sporazumom o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 21/01 – Mednarodne pogodbe), Letnim sporazumom o financiranju 2001 med Komisijo Evropskih Skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MSF2001; Uradni list RS, št. 16/02 – Mednarodne pogodbe) in Letnim sporazumom o financiranju 2002 med Komisijo Evropskih Skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (MLSF2K; Uradni list RS, št. 18/03 – Mednarodne pogodbe) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006
(SAPARD)
1. člen
V odloku o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike Programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 77/02) se v točki A) 5 prvega odstavka 2. člena besedilo “4,643.000 SIT;” nadomesti z besedilom “3,482.000 SIT;”.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo v oklepaju nadomesti z naslednjim besedilom:
“(SAPARD; Uradni list RS, št. 107/01, 74/02 in 68/03; v nadaljnjem besedilu: uredba).”.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se:
– v točki A) 4. besedilo “73,167.000 SIT,” nadomesti z besedilom “86,078.000 SIT,”,
– v točki A) 5. se besedilo “4,239.000 SIT;” nadomesti z besedilom “3,179.000 SIT;”,
– v točki B) 4. se besedilo “146,333.000 SIT,” nadomesti z besedilom “172,156.000 SIT,”.
4. člen
Za besedilom 5. člena se doda novo poglavje “III.A PROGRAM SAPARD ZA LETO 2002”.
5. člen
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člena, ki se glasita:
“5.a člen
Za sofinanciranje izvajanja programa SAPARD za leto 2002 in za doseganje ciljev, opredeljenih v programu SAPARD, se iz proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 dodelijo nepovratna sredstva:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 273,030.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 312,034.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 109,216.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 91,589.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 3,390.000 SIT;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija za:
1. naložbe v kmetijska gospodarstva do višine 546,059.000 SIT,
2. naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov do skupne višine 624,068.000 SIT,
3. gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji do višine 218,432.000 SIT,
4. razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju do višine 183,177.000 SIT,
5. tehnično pomoč do višine 13,558.000 SIT.
Višine sredstev iz prejšnjega odstavka so določene na podlagi finančnega načrta programa SAPARD za leto 2002 in menjalnega tečaja ECB na dan 28. julija 2003. Višina sredstev se v primeru sprememb menjalnega tečaja ECB oziroma sprememb finančnega načrta programa SAPARD ustrezno prilagodi.
5.b člen
Za naložbe v kmetijska gospodarstva se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za gospodarsko diverzifikacijo na kmetiji se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.
Za razvoj in izboljšanje infrastrukture na podeželju se sredstva dodelijo za:
– ureditev in izgradnjo tematskih poti za izboljšanje turistične infrastrukture (druga alinea 1. točke 7. člena uredbe);
– ureditev vodne infrastrukture na podeželju za preskrbo s pitno vodo (2. točka 7. člena uredbe).
Za tehnično pomoč se sredstva dodelijo za vse namene iz uredbe.”.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi:
“– za proračunsko leto 2002 in 2003:”,
V točki A) in v točki B) prve alinee se za besedilom “leto 2002” doda besedilo “in 2003”.
7. člen
Za 6. členom se doda se nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Sredstva iz prvega odstavka 5.a člena tega odloka se koristijo iz proračuna Republike Slovenije do 31. decembra 2004.
Sredstva iz prvega odstavka 5.a člena tega odloka se koristijo:
– za proračunsko leto 2003 in 2004:
A) s proračunske postavke 1347 SAPARD – lastna udeležba, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 5.a člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004;
B) s proračunske postavke 1346 SAPARD – tuja donacija, za posamezni namen največ do višine, kot znaša skupni znesek iz prvega odstavka 5.a člena tega odloka za posamezen namen, vendar skupno za vse namene največ do višine veljavnega proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004.”.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-21/2001-18
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-2311-0234
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik