Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2003 z dne 11. 9. 2003

Kazalo

4074. Uredba o določitvi ureditvenega območja objekta fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije ter objekta veterinarske inšpekcije na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper, stran 13005.

Na podlagi 5. člena in v zvezi z drugim odstavkom 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja objekta
fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije
ter objekta veterinarske inšpekcije
na mednarodnem mejnem prehodu
Luka Koper
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje objekta fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije ter objekta veterinarske inšpekcije na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper, na podlagi elaborata za ugotavljanje javne koristi za objekt fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije na MMP Luka Koper, ki ga je izdelal Investbiro Koper, d.d., pod št. 0308-1 z datumom oktober 2002 ter Elaborata za ugotavljanje javne koristi za objekt veterinarske inšpekcije na MMP Luka Koper, ki ga je izdelal Investbiro Koper, d.d., pod št. 0307-1 z datumom oktober 2002. Oba elaborata sta na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje objekta fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper obsega nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta, nadstrešnice, zunanje ureditve objekta, lokalne čistilne naprave, rezervoarja za plin za ogrevanje objekta in dveh parkirnih mest in sicer na zemljišču, parc. št. 1566/29, k.o. Koper.
Ureditveno območje obsega tudi priključke objekta na komunalno infrastrukturo, ki poteka v bližini, in sicer priključek na elektro omrežje in telefon na parc. št. 1566/29, k.o. Koper, ter izgradnjo kanalizacije in priključitev na vodovod po zemljišču parc. št. 1566/9, k.o. Koper.
Ureditveno območje objekta veterinarske inšpekcije na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper obsega nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta, nadstrešnice, zunanje ureditve objekta, štirih parkirnih mest, rezervoarja za plin za ogrevanje objekta, prestavitve ceste na severni strani v dolžini 100 m, in sicer na zemljišču parc. št. 575/2 in na parc. št. 575/1, obe k.o. Bertoki.
Ureditveno območje obsega tudi priključke objekta na komunalno infrastrukturo, ki poteka v bližini, in sicer priključek na elektro omrežje in vodovod na zemljišču parc. št. 575/2, k.o. Bertoki, priključek na kanalizacijo na zemljišču parc. št. 575/2 in 575/1, obe k.o. Bertoki, ter prestavitev telefonskega in optičnega kabla na zemljišču parc. št. 575/2, 575/1, 572, vse k.o. Bertoki.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratih iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v M 1:5000, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja objekta fitosanitarne in zdravstvene ter veterinarske inšpekcije na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje urejajo prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in družbeni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99, 33/01) ter prostorsko ureditveni pogoji za območje trgovskega pristanišča v Kopru (Uradne objave, št. 45/98, 20/01).
4. člen
Z dnem veljavnosti te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na obeh objektih na mednarodnem mejnem prehodu Luka Koper.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-22
Ljubljana, dne 4. septembra 2003.
EVA 2003-1520-0013
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost