Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3978. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik, stran 12226.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih ekonomski tehnik
1. člen
Ta pravilnik določa izobrazbo, ki jih morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake, v izobraževalnih programih poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, ekonomski tehnik prilagojen za gibalno ovirane dijake in ekonomski tehnik prilagojen za slepe in slabovidne dijake, ki jih je sprejel minister za šolstvo, znanost in šport z odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tehniško in drugo strokovno izobraževanje) (Uradni list RS, št. 1/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, gostinski tehnik in turistični tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 35/00), odredbo o izobraževalnih programih za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 78/00), odredbo o izobraževalnih programih srednje strokovne izobrazbe ekonomski tehnik, prilagojen za mladostnike s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 35/00), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa izvajanje izobraževalnega programa v italijanskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik (poklicno-tehniško izobraževanje) za izvajanje na narodno mešanem območju (Uradni list RS, št. 52/03), ki določa dvojezično izvajanje izobraževalnega programa v slovenskem in madžarskem učnem jeziku, pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za gibalno ovirane dijake (Uradni list RS, št. 52/03), pravilnikom o izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik za slepe in slabovidne dijake (Uradni list RS, št. 52/03).
2. člen
V tem pravilniku izobrazba pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98, 55/03) ali končan javno veljavni izobraževalni program, pri posameznih predmetih pa tudi študijski program izpopolnjevanja.
3. člen
Če je v tem pravilniku pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tem pravilniku pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva, matematike (smer – računalništvo z matematiko), ekonomije (smer – poslovno informacijska) ali organizacije in managementa sistemov (smer – organizacija in management informacijskih sistemov) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike, visoke poslovne šole (smer – poslovno informacijska), poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika) ali organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in managementu).
2. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, organizacije in managementa sistemov ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja ali organizacije in managementa.
3. Računovodstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
4. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali prava ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
5. Pravo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava ali ekonomije ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
6. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
7. Statistika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije ali matematike ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole ali poslovne ekonomije.
8. Kemija in poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program kemije, kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, biologije, živilske tehnologije, tekstilstva in grafične tehnologije, tekstilstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali visokošolski strokovni študijski program kemijske tehnologije, tekstilne tehnike, tekstilstva, kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor je opravil maturo z izbirnim predmetom kemija, lahko pa tudi, kdor je končal izobraževalni program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja.
9. Upravno poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program prava ali politologije (smer – analiza politik in javna uprava) ali visokošolski strokovni študijski program upravljanja in poslovanja ali javna uprava.
10. Poštni promet
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program tehnologije prometa ali visokošolski strokovni študijski program tehnologije prometa (smer – poštni promet).
11. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ustreznega tujega jezika.
12. Komunikacija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program računalništva in informatike, računalništva ali matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali visokošolski strokovni študijski program računalništva in informatike.
13. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program ekonomije, prava, organizacije in managementa sistemov, računalništva in informatike ali računalništva ali visokošolski strokovni študijski program visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, podjetništva, managementa, upravljanja in poslovanja, organizacije in managementa, javne uprave, računalništva in informatike ali tehnologije prometa (smer – poštni promet) ali višješolski študijski program strojepisja in stenografije, ekonomije, uprave ali tehnologije prometa ali izobraževalni program višjega strokovnega izobraževanja komercialist, poslovni sekretar ali poštni promet.
5. člen
Vsi strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v programih, prilagojenih za dijake s posebnimi potrebami, morajo imeti ustrezno specialno pedagoško izobrazbo, pridobljeno po ustreznem študijskem programu izpopolnjevanja.
6. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno izobraževalne dejavnosti v izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik, ekonomski tehnik s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri, ekonomski tehnik, prilagojen za gibalno ovirane dijake, ekonomski tehnik, prilagojen za slepe in slabovidne dijake in v izobraževalnem programu poklicnega tečaja ekonomsko-komercialni tehnik, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve tega pravilnika izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomsko-komercialni tehnik, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 s sprejetjem programa ekonomsko-komercialni tehnik (V/18), ki je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi tega pravilnika.
7. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski tehnik (Uradni list RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski tehnik (prilagojen program za gibalno ovirane dijake) (Uradni list RS, št. 77/00),
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu ekonomski tehnik prilagojen program za slepe in slabovidne dijake) (Uradni list RS, št. 77/00) in
– odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem tečaju ekonomsko-komercialni tehnik (Uradni list RS, št. 77/00).
9. člen
Določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa ekonomsko-komercialni tehnik (V/18), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991, se uporabljajo do izteka navedenega programa.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-03-150/2003
Ljubljana, dne 18. julija 2003.
EVA 2003-3311-0194
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost