Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2003 z dne 22. 8. 2003

Kazalo

3964. Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPO-UPB1), stran 12170.

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 15. julija 2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost, ki obsega:
– zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO (Uradni list RS, št. 22 z dne 20. 3. 1998) in
– zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO-A (Uradni list RS, št. 55 z dne 9. 6. 2003).
Št. 091-02/94-4/6
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EPA 895-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O PRIZNANJU REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA POSLOVNO ODLIČNOST
uradno prečiščeno besedilo
(ZPPO-UPB1)
1. člen
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije v okviru nacionalnega programa kakovosti Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti.
2. člen
Namen priznanja je spodbujanje slovenskih gospodarskih družb, zavodov in drugih pravnih oseb ter državnih organov (v nadaljnjem besedilu: osebe) k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja kakovosti ter k načrtovanju in izvajanju sodobnega procesa poslovanja za zagotovitev konkurenčnosti proizvodov in storitev.
3. člen
Priznanja se vsako leto lahko podelijo osebam v zasebnem in javnem sektorju v kategorijah, ki jih določi Odbor za priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljnjem besedilu: odbor), upoštevajoč kriterije in merila evropske nagrade za kakovost.
Ob izpolnjevanju pogojev po tem zakonu se priznanje iz prejšnjega odstavka lahko podeli tudi podjetnikom posameznikom.
4. člen
Priznanje se ne more podeliti osebi, ki je v času postopka ocenjevanja in podeljevanja priznanja iz kateregakoli razloga prenehala ali je v postopku prenehanja.
5. člen
Priznanje se izkazuje s skulpturo ter posebno listino.
6. člen
Priznanje podeljuje odbor, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.
Odbor ima devet članov.
Po položaju so člani odbora minister, pristojen za znanost, minister, pristojen za gospodarstvo, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in predsednik Obrtne zbornice Slovenije ter predstavnik reprezentativnih sindikatov.
Drugi člani odbora so dva direktorja gospodarskih družb in dva direktorja organizacij iz javnega sektorja.
Člane odbora iz prejšnjega odstavka imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let na predlog ministra, pristojnega za znanost. Predsednika odbora izvolijo člani odbora izmed sebe.
Odbor imenuje posebno ocenjevalno komisijo, ki pripravi strokovne ocene o posameznih predlogih.
7. člen
Odbor uredi način svojega dela s pravilnikom o delu odbora (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). Pravilnik določa zlasti:
– pravice, dolžnosti in način delovanja odbora,
– obliko in vsebino javnega razpisa za zbiranje prijav,
– obliko, material in znake na skulpturi ter vsebino listine iz 5. člena tega zakona,
– sestavo, pristojnosti in naloge ocenjevalne komisije,
– kategorije priznanja, merila in sistem ocenjevanja ter
– dan in način podelitve priznanja,
– podrobnejše kriterije za podelitve priznanja in način predlaganja kandidatov.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pred tem pa mora dati nanj soglasje Vlada Republike Slovenije.
8. člen
Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje.
9. člen
Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
Zakon o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO (Uradni list RS, št. 22/98) vsebuje naslednje prehodne in končno določbo:
10. člen
Odbor se imenuje najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Odbor sprejme pravilnik najkasneje tri mesece po imenovanju odbora.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o priznanju Republike Slovenije za poslovno odličnost – ZPPO-A (Uradni list RS, št. 55/2003) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
5. člen
Vlada Republike Slovenije imenuje nove člane odbora v skladu s tem zakonom potem, ko sedanjim članom odbora poteče mandat.
Odbor uskladi pravilnik s tem zakonom najpozneje v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za postopek podelitve priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2004.

AAA Zlata odličnost