Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3867. Pravilnik o kakovosti in načinu izvajanja univerzalnih poštnih storitev, stran 12000.

Na podlagi petega odstavka 3. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o kakovosti in načinu izvajanja univerzalnih poštnih storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zahteve glede kakovosti in načina izvajanja univerzalnih poštnih storitev.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna agencija, ki na podlagi zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) ureja in nadzira trg poštnih storitev.
2. Dan oddaje je dan, ko je bila poštna pošiljka oddana na določeni točki dostopa do javnega poštnega omrežja, če se je to zgodilo pred zadnjim časom za sprejem poštnih pošiljk na tej točki dostopa na ta dan. Če je bila poštna pošiljka oddana kasneje, se za dan oddaje šteje naslednji dan, ko je mogoč sprejem poštnih pošiljk na tej točki dostopa.
3. Kontaktna točka je namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev in je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika kontaktne točke, ki jo določi izvajalec univerzalnih storitev, na primer izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali premična pošta.
4. Pogodbena pošta je enota javnega poštnega omrežja, ki jo na podlagi pogodbe z izvajalcem univerzalnih poštnih storitev upravlja osebje, ki ni zaposleno pri izvajalcu univerzalnih poštnih storitev.
5. Pošta je enota javnega poštnega omrežja, s katero upravlja osebje, zaposleno pri izvajalcu univerzalnih poštnih storitev.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(odprava pomanjkljivosti)
(1) Če izvajalec univerzalnih poštnih storitev ne dosega predpisane kakovosti univerzalnih poštnih storitev ali če ne izvaja univerzalnih poštnih storitev v skladu z zakonom in s tem pravilnikom, ga agencija pisno opozori in mu naloži odpravo pomanjkljivosti.
(2) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora začeti izvajati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti v roku, ki ga določi agencija.
II. IZVAJANJE UNIVERZALNIH POŠTNIH STORITEV
4. člen
(javno poštno omrežje)
Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora vzpostaviti in vzdrževati javno poštno omrežje na način, ki mu omogoča izvajanje univerzalnih poštnih storitev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
5. člen
(kontaktne točke)
(1) Kontaktne točke so lahko stalne, sezonske ali začasne. Sezonske kontaktne točke opravljajo univerzalne poštne storitve v času turistične sezone v turističnih krajih, ki imajo turistični priliv več kot 6.000 turistov. Začasne kontaktne točke opravljajo univerzalne poštne storitve ob posebnih priložnostih.
(2) Stalne kontaktne točke morajo zagotavljati uporabnikom poštnih storitev vse poštne storitve, ki sodijo med univerzalne poštne storitve. Druge oblike kontaktnih točk lahko opravljajo omejen obseg univerzalnih poštnih storitev.
(3) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora zagotoviti tolikšno število in takšno razporeditev kontaktnih točk na celotnem ozemlju Republike Slovenije, da so upoštevane razumne zahteve uporabnikov poštnih storitev in da se univerzalne poštne storitve izvaja v skladu z zakonom in s tem pravilnikom.
(4) Šteje se, da izvajalec univerzalnih poštnih storitev izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če zagotovi stalno kontaktno točko, organizirano kot pošto ali pogodbeno pošto, na vsakih:
– 3.800 gospodinjstev v krajih z več kot 50.000 gospodinjstev,
– 3.500 gospodinjstev v krajih z 20.000 do 50.000 gospodinjstev,
– 3.000 gospodinjstev v krajih s 3.000 do 20.000 gospodinjstev,
– 1.500 gospodinjstev v krajih s 1.000 do 3.000 gospodinjstev,
– 500 gospodinjstev v krajih z manj kot 1.000 gospodinjstev.
(5) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev lahko na območjih, ki ne ustrezajo določbam prejšnjega odstavka tega člena, zagotovi posebno organizacijsko obliko kontaktne točke.
6. člen
(delovni čas kontaktnih točk)
(1) Kontaktne točke morajo biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte vsak delovni dan. Izvajalec univerzalnih poštnih storitev lahko določi tudi kontaktne točke, ki so odprte ob sobotah, nedeljah, praznikih ali prostih dneh.
(2) Delovni čas kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev določi izvajalec univerzalnih poštnih storitev.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena morajo biti stalne kontaktne točke, organizirane kot pošte ali pogodbene pošte, za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte vsaj 2 uri.
(4) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora pridobiti soglasje agencije pred vsako spremembo delovnega časa stalnih kontaktnih točk iz prejšnjega odstavka tega člena.
7. člen
(pogoji za zaprtje stalnih kontaktnih točk)
(1) Če želi izvajalec univerzalnih poštnih storitev zapreti določeno stalno kontaktno točko, mora pred zaprtjem pridobiti soglasje agencije. V ta namen mora poslati agenciji obvestilo o nameravanem zaprtju, v katerem navede razloge za zaprtje in način izvajanja univerzalnih poštnih storitev po zaprtju.
(2) Agencija izda soglasje le, če lahko na podlagi podatkov iz obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena upravičeno sklepa, da se po zaprtju kontaktne točke na njenem območju ne bo poslabšalo izvajanje oziroma kakovost univerzalnih poštnih storitev.
8. člen
(poštni nabiralniki)
(1) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora zagotoviti tolikšno število poštnih nabiralnikov, ki so primerni za sprejemanje poštnih pošiljk korespondence, da so upoštevane razumne zahteve uporabnikov poštnih storitev.
(2) Šteje se, da izvajalec univerzalnih poštnih storitev izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če namesti poštni nabiralnik:
– v naseljih, ki imajo vsaj 300 prebivalcev,
– na vsakih 600 prebivalcev v krajih z manj kot 50.000 prebivalcev,
– na vsakih 800 prebivalcev v krajih s 50.000 do 100.000 prebivalcev,
– na vsakih 1.000 prebivalcev v krajih s 100.000 do 300.000 prebivalcev,
– na vsakih 1.500 prebivalcev v krajih z več kot 300.000 prebivalcev.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko izvajalec univerzalnih poštnih storitev odstrani poštni nabiralnik, če ugotovi, da v njem ni povprečno vsaj 20 poštnih pošiljk na dan. Ta določba ne velja za območja ali kraje, v katerih je nameščen samo en poštni nabiralnik in ni kontaktne točke.
(4) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora poskrbeti, da se poštni nabiralniki praznijo vsaj enkrat na dan vsak delovni dan, razen kjer agencija na podlagi četrtega odstavka 4. člena zakona določi izjeme pri izvajanju univerzalnih poštnih storitev. Izvajalec univerzalnih poštnih storitev lahko za določene poštne nabiralnike določi, da se praznijo tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali prostih dneh.
(5) Na vsakem poštnem nabiralniku mora biti označen čas zadnjega praznjenja poštnega nabiralnika na določen dan v tednu.
(6) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev sme skrajšati čas zadnjega praznjenja poštnega nabiralnika le s soglasjem agencije.
III. KAKOVOST UNIVERZALNIH POŠTNIH STORITEV
9. člen
(kakovost prenosa poštnih pošiljk korespondence)
(1) V notranjem poštnem prometu mora biti v enem letu vsaj 95% poštnih pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu in vsaj 99,5% poštnih pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh.
(2) V poštnem prometu z državami članicami Evropske unije mora biti v enem letu vsaj 85% poštnih pošiljk korespondence prenesenih v največ treh delovnih dneh in vsaj 97% poštnih pošiljk korespondence v petih delovnih dneh.
(3) Roki prenosa iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena ne veljajo za direktno pošto.
10. člen
(kakovost prenosa poštnih paketov)
V notranjem poštnem prometu mora biti v enem letu vsaj 80% poštnih paketov prenesenih v dveh delovnih dneh in vsaj 95% poštnih paketov v treh delovnih dneh.
11. člen
(merjenje kakovosti prenosa)
(1) Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora vsaj enkrat letno poskrbeti za izvedbo merjenja kakovosti prenosa iz 9. in 10. člena tega pravilnika. Kakovost prenosa meri organ, ki je neodvisen od izvajalca univerzalnih storitev.
(2) Kakovost prenosa iz 9. člena tega pravilnika se meri v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki se nanašajo na kakovost poštnih storitev.
12. člen
(objava podatkov)
Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora objavljati na svojih spletnih straneh najnovejše podatke o izmerjeni kakovosti prenosa ter podatke o skupnem številu in vsebini reklamacij, številu rešenih reklamacij in rokih rešitve reklamacij.
IV. PREHODNA IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodna določba)
Izvajalec univerzalnih poštnih storitev mora najkasneje od 1. januarja 2005 poskrbeti, da se začne meriti kakovost prenosa poštnih pošiljk korespondence v skladu s standardi iz drugega odstavka 11. člena tega pravilnika.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organizaciji poštnega omrežja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 32/00).
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-3/2003
Ljubljana, dne 1. avgusta 2003.
EVA 2003-2811-0008
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost