Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3848. Sklep o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, stran 11923.

Na podlagi 5. in 8. točke 105. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih
in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov,
ki jih upravlja
1. člen
Ta sklep določa podrobnejši način, vsebino in roke objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja, iz prvega odstavka 103. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1).
2. člen
(1) Družba za upravljanje mora nemudoma javno objaviti pomembne pravne oziroma poslovne dogodke, ki se tičejo njenega poslovanja in ki bi lahko pomembneje vplivali na vrednost enote premoženja oziroma ceno prenosljivih investicijskih kuponov oziroma ceno delnic investicijskih družb, ki jih upravlja.
(2) Družba za upravljanje mora nemudoma javno objaviti pomembne pravne oziroma poslovne dogodke, ki se tičejo vzajemnega sklada ali investicijskih kuponov vzajemnega sklada, ki ga upravlja, in ki bi lahko pomembneje vplivali na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada.
(3) Družba za upravljanje mora nemudoma javno objaviti pomembne pravne oziroma poslovne dogodke, ki se tičejo investicijske družbe ali delnic, katerih izdajatelj je ta družba in ki bi lahko pomembneje vplivali na ceno teh delnic.
(4) Za poročanje in objavo obvestil o dogodkih iz prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe od drugega do vključno sedmega odstavka 66. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 52/02; v nadaljnjem besedilu: ZTVP-1).
(5) Za poročanje in objavo obvestil o dogodkih, ki se tičejo vzajemnega sklada s prenosljivimi investicijskimi kuponi, se smiselno uporabljata določbi tretjega in četrtega odstavka tega člena.
3. člen
Med dogodke iz prvega odstavka 2. člena se štejejo zlasti:
– pomembne spremembe v lastniški sestavi družbe za upravljanje;
– spremembe v upravi družbe za upravljanje;
– spremembe v nadzornem svetu družbe za upravljanje;
– ustanovitev podružnice družbe za upravljanje v državi članici ali tuji državi;
– pomembni sodni in upravni postopki družbe za upravljanje (sproženi, odločeni na posameznih stopnjah, pravnomočno končani), med katere se štejejo zlasti:
1. dokončna odločba Agencije o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
2. dokončna odločba, s katero Agencija ugotovi, da so bile nepravilnosti, zaradi katerih je družbi za upravljanje izdala odločbo o začasni prepovedi opravljanja storitev upravljanja investicijskih skladov, odpravljene (objava izreka odločbe), z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
3. dokončna odločba Agencije o odvzemu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
4. dokončna odločba Agencije o pogojnem odvzemu dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
5. dokončna odločba Agencije o preklicu pogojnega odvzema dovoljenja družbi za upravljanje za opravljanje storitev upravljanja investicijskih skladov (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
6. dokončna odločba Agencije o izreku javnega opomina družbi za upravljanje (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva;
7. objava sklepa o začetku stečajnega postopka ali postopka likvidacije družbe za upravljanje;
8. pravnomočna odločba o prekršku, s katero je ugotovljena odgovornost družbe za upravljanje za prekršek po določbah ZISDU-1 in ZTVP-1;
9. dokončna odločba Agencije o odvzemu dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje (objava izreka odločbe) z navedbo o morebitni vložitvi pravnega sredstva.
4. člen
Med dogodke iz drugega odstavka 2. člena se štejejo zlasti:
1. izpolnitev pogojev za javno ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada zunaj Republike Slovenije (navedba datuma izdaje in kratke vsebine dovoljenja nadzornega organa države članice oziroma tujega nadzornega organa za trženje in prodajo investicijskih kuponov vzajemnega sklada v državi članici oziroma tuji državi);
2. sklenitev oziroma prenehanje pogodbe o opravljanju skrbniških storitev (navedba datuma prenehanja oziroma sklenitve pogodbe o upravljanju skrbniških storitev, imena vzajemnega sklada ter firme in sedeža skrbnika premoženja vzajemnega sklada);
3. sklenitev, bistvena sprememba oziroma prenehanje pogodbe o prenosu upravljanja premoženja ali dela premoženja vzajemnega sklada na drugo osebo (objava naziva in sedeža pravne osebe, na katero je bilo v celoti ali delno preneseno upravljanje premoženja vzajemnega sklada, opis dela premoženja, ki je bilo preneseno v upravljanje drugi osebi – če je bilo preneseno upravljanje samo dela premoženja vzajemnega sklada);
4. pomembni sodni in upravni postopki družbe za upravljanje ali zoper družbo za upravljanje, ki se nanašajo na vzajemni sklad, ki ga upravlja (sproženi, odločeni na posameznih stopnjah, pravnomočno končani).
5. člen
Obvestilo o pomembnem pravnem oziroma poslovnem dogodku mora vsebovati vse informacije, ki vlagatelju v investicijske kupone vzajemnega sklada omogočajo presojo položaja družbe za upravljanje in vzajemnega sklada ter oceno vpliva poslovnega dogodka na vrednost enote premoženja vzajemnega sklada, predvsem pa naslednje:
1. firmo in sedež družbe za upravljanje;
2. ime oziroma imena vzajemnih skladov, ki jih upravlja družba za upravljanje in na katere se nanaša obvestilo;
3. naslov obvestila;
4. navedbo, da gre za obvestilo na podlagi 103. člena oziroma 209. člena ZISDU-1;
5. čas nastopa poslovnega dogodka;
6. natančen opis poslovnega dogodka.
6. člen
Obvestilo o pomembnem pravnem oziroma poslovnem dogodku mora družba za upravljanje objaviti v roku iz 103. člena ZISDU-1 v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.
7. člen
Obvestila, ki imajo naravo pomembnega pravnega in poslovnega dogodka iz 3. člena tega sklepa, hkrati pa jih mora družba za upravljanje objaviti na način, določen v drugih predpisih, mora družba za upravljanje objaviti na način, ki je posebej predpisan za posamezno obvestilo.
8. člen
(1) Informacij, ki jih vsebuje obvestilo, družba za upravljanje pred objavo ne sme posredovati tretjim osebam.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena lahko družba za upravljanje posreduje informacije, ki jih vsebuje obvestilo, državnim organom na podlagi njihovih pristojnosti. Družba za upravljanje lahko posreduje informacije tudi osebam, ki delujejo kot njeni svetovalci, oziroma osebam, s katerimi se pogaja ali z njimi sodeluje pri izvedbi posla. Te osebe mora družba za upravljanje opozoriti, da informacije še niso bile javno objavljene in da imajo zato naravo notranjih informacij.
9. člen
Družba za upravljanje, ki neposredno opravlja storitve upravljanja investicijskih skladov v državi članici in mora objavljati obvestila o svojem poslovanju oziroma o vzajemnem skladu tudi v državi članici, zagotovi sočasno objavo obvestil z enako vsebino tudi v Republiki Sloveniji.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-2/38-42/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0130
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.