Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3847. Sklep o podrobnejši vsebini prispevka in izvlečka prospekta investicijske družbe, stran 11917.

Na podlagi desetega odstavka 92. člena in tretjega odstavka 93. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini prospekta in izvlečka
prospekta investicijske družbe
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino in razčlenitev vsebine prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe.
2. člen
Vsebina prospekta in izvlečka prospekta investicijske družbe je določena v prilogah 1 in 2 k temu sklepu.
3. člen
Prospekt investicijske družbe mora vsebovati podatke o investicijski družbi in družbi za upravljanje, ki jo upravlja, navedene v prilogi 1 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 1.
4. člen
Če gre za javno ponudbo delnic investicijske družbe, mora biti prospekt investicijske družbe smiselno dopolnjen s podatki iz priloge 5 (DELNICE) k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/00 in 117/02), in sicer z naslednjo vsebino iz točk 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.6, 1.2.7 in 12.8: velikost izdaje delnic, cena delnic, način plačila, vpisovanje delnic, vplačilo delnic, prag uspešnosti, borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri izvedbi javne ponudbe.
5. člen
Izvleček prospekta investicijske družbe mora vsebovati glavne podatke o investicijski družbi in družbi za upravljanje, ki jo upravlja, navedene v prilogi 2 k temu sklepu, v enakem zaporedju in z enakimi naslovi, kot so navedeni v prilogi 2.
6. člen
Če gre za javno ponudbo delnic investicijske družbe, mora biti izvleček prospekta smiselno dopolnjen s podatki iz priloge 1 (DELNICE) k sklepu o podrobnejši vsebini prospekta, izvlečka prospekta in javnega poziva za vpis in vplačilo vrednostnih papirjev, in sicer z naslednjo vsebino iz 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11. in 12. točke: skupna nominalna vrednost cele izdaje, število delnic in nominalna vrednost posamezne delnice, število delnic, ki so predmet javne ponudbe, prodajna cena delnice, začetek in konec veljavnosti javne ponudbe delnic, vpisna mesta, borznoposredniške družbe, ki sodelujejo pri izvedbi javne ponudbe.
7. člen
Če je besedilo statuta investicijske družbe sestavni del besedila prospekta investicijske družbe, mora biti v prospektu jasno označeno, kateri del prospekta oziroma kateri deli prospekta vsebujejo besedilo statuta. Pri tem mora biti izrecno navedeno, kateri del besedila se nanaša na vsebino statuta, kateri del se nanaša na vsebino prospekta oziroma kateri del se nanaša tako na vsebino statuta kot na vsebino prospekta investicijske družbe.
8. člen
Družba za upravljanje, ki je vložila zahtevo za izdajo dovoljenja ali pridobila dovoljenje za upravljanje investicijske družbe na podlagi zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) pred uveljavitvijo tega sklepa, mora uskladiti prospekt in izvleček prospekta investicijske družbe z določbami tega sklepa do 1. 1. 2004.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-2/37-41/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0129
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost