Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3844. Sklep o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada, stran 11903.

Na podlagi 3. točke drugega odstavka 89. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o podrobnejši vsebini pravil za razdelitev
ali zadržanje čistega dobička oziroma
prihodkov vzajemnega sklada
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil za razdelitev ali zadržanje čistega dobička oziroma prihodkov vzajemnega sklada.
2. člen
(1) Čisti dobiček vzajemnega sklada lahko vzajemni sklad zadrži ali razdeli in izplača imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada hkrati z izplačilom odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada ali pa ga izplača imetnikom investicijskih kuponov enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev za zadržanje ali razdelitev dobička vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v pravilih upravljanja ter prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada.
3. člen
Če bo vzajemni sklad čisti dobiček v celoti zadržal, morajo pravila upravljanja ter prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada vsebovati izrecno navedbo, da bo čisti dobiček zadržal in da ga imetnikom investicijskih kuponov ne bo izplačeval v obdobju imetništva investicijskih kuponov, temveč šele ob izplačilu odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada.
4. člen
(1) Če bo vzajemni sklad čisti dobiček razdelil in ga izplačal imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada v enkratnem znesku enkrat ali večkrat na leto in ga ne bo zadržal v skladu s prejšnjim členom tega sklepa, morajo biti v pravilih upravljanja in v prospektu vzajemnega sklada opredeljeni:
1. način ugotavljanja višine in način razdelitve čistega dobička vzajemnega sklada ter način ugotavljanja višine in način razdelitve čistega dobička vzajemnega sklada na enoto premoženja vzajemnega sklada;
2. delež čistega dobička vzajemnega sklada, ki se bo razdelil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
3. datum oziroma datumi obračuna čistega dobička vzajemnega sklada, namenjenega razdelitvi imetnikom investicijskih kuponov;
4. datum oziroma datumi preseka, na katerega se ugotovijo upravičenci do izplačila čistega dobička vzajemnega sklada;
5. datum oziroma datumi izplačila čistega dobička vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
6. način izplačila čistega dobička vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov;
7. način ugotavljanja čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada pred izplačilom dobička vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada in po njem;
8. davčne posledice izplačila čistega dobička vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
9. čas in način obveščanja ter vsebina obvestil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o postopkih v zvezi z razdelitvijo čistega dobička vzajemnega sklada.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti v izvlečku prospekta vzajemnega sklada opredeljena vsebina iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Prihodke vzajemnega sklada lahko vzajemni sklad zadrži in jih ob vsakokratnem prejemu reinvestira ali pa jih izplača imetnikom investicijskih kuponov v enkratnem znesku enkrat ali večkrat v poslovnem letu.
(2) Opredelitev za zadržanje oziroma razdelitev prihodkov vzajemnega sklada mora biti v skladu z naložbenim ciljem vzajemnega sklada, določenim v pravilih upravljanja ter prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada.
6. člen
Če vzajemni sklad prihodke vzajemnega sklada v celoti zadržal, morajo pravila upravljanja ter prospekt in izvleček prospekta vzajemnega sklada vsebovati izrecno navedbo, da bo prihodke zadržal oziroma jih reinvestiral in jih ne bo izplačeval imetnikom investicijskih kuponov.
7. člen
(1) Če bo vzajemni sklad prihodke razdelil oziroma jih bo izplačeval imetnikom investicijskih kuponov v enkratnem znesku enkrat ali večkrat v poslovnem letu in jih ne bo zadržal v skladu s prejšnjim členom tega sklepa, morajo biti v pravilih upravljanja in v prospektu vzajemnega sklada opredeljeni:
1. natančna opredelitev vrste prihodkov, ki jih bo vzajemni sklad izplačeval imetnikom investicijskih kuponov (dividende, obresti, kapitalski dobiček itd.);
2. način ugotavljanja višine in način razdelitve posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada ter način ugotavljanja višine in način razdelitve posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada na enoto premoženja vzajemnega sklada;
3. delež posamezne vrste prihodkov, ki se bodo razdelili imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
4. datum oziroma datumi obračuna posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih razdelitvi imetnikom investicijskih kuponov;
5. datum oziroma datumi preseka, na katerega se ugotovijo upravičenci do izplačila prihodkov vzajemnega sklada;
6. datum oziroma datumi izplačila prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
7. način izplačila prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
8. način ugotavljanja čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada pred izplačilom prihodkov vzajemnega sklada imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada in po njem;
9. davčne posledice izplačila vsake posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada za imetnike investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
10. čas in način obveščanja ter vsebina obvestil imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o postopkih v zvezi z razdelitvijo prihodkov vzajemnega sklada.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti v izvlečku prospekta vzajemnega sklada opredeljena vsebina iz 1., 3. in 6. točke prejšnjega odstavka tega člena.
8. člen
V primeru iz prvega odstavka prejšnjega člena mora družba za upravljanje zagotoviti, da bodo datum oziroma datumi obračuna posamezne vrste prihodkov vzajemnega sklada, namenjenih razdelitvi imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada, iz četrte točke prvega odstavka prejšnjega člena upoštevali običajne roke izplačila posamezne vrste prihodkov pri izdajateljih vrednostnih papirjev in drugih finančnih instrumentov, ki izplačujejo te vrste prihodkov lastnikom izdanih vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih instrumentov.
9. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 162-2/34-38/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0126
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost