Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2003 z dne 14. 8. 2003

Kazalo

3843. Sklep o metodologiji za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe, stran 11899.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 125. člena ter drugega odstavka 179. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o metodologiji za izračun celotnih stroškov
vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja
v investicijske kupone vzajemnega sklada
in celotnih stroškov investicijske družbe
Predmet sklepa
1. člen
Ta sklep določa metodologijo za izračun celotnih stroškov vzajemnega sklada, celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotnih stroškov investicijske družbe.
Objava celotnih stroškov
2. člen
(1) V pravilih upravljanja vzajemnega sklada ter prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada morajo biti prikazani celotni stroški vzajemnega sklada in celotni stroški vlagateljev v investicijske kupone vzajemnega sklada.
(2) V prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe morajo biti prikazani celotni stroški investicijske družbe.
(3) Celotni stroški vzajemnega sklada, celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada in celotni stroški investicijske družbe morajo biti izračunani in objavljeni v skladu z metodologijo, določeno s tem sklepom.
Objava metodologije za izračun celotnih stroškov
3. člen
(1) V pravilih upravljanja vzajemnega sklada ter v prospektu in izvlečku prospekta vzajemnega sklada mora biti objavljena metodologija iz 5. do 10. člena tega sklepa, na podlagi katere so izračunani celotni stroški vzajemnega sklada in celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada.
(2) V prospektu in izvlečku prospekta investicijske družbe mora biti objavljena metodologija v skladu z določbami 11. in 12. člena tega sklepa, na podlagi katere so izračunani celotni stroški investicijske družbe.
Obračunski dan
4. člen
(1) Celotni stroški vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe na zadnji dan vsakega izmed obračunskih obdobij v letu (v nadaljnjem besedilu obračunski dan) zajemajo vse stroške obračunskega obdobja.
(2) Čista vrednost sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe je čista vrednost sredstev na obračunski dan.
(3) Pri določanju obračunskih dni za izračun celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem oziroma v tekočem letu se smiselno uporabljajo določbe prejšnjih dveh odstavkov tega člena.
Povprečna letna čista vrednost sredstev
5. člen
Povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe se izračuna kot aritmetična sredina čistih vrednosti sredstev vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe na vsak posamezen obračunski dan.
Celotni stroški
6. člen
Med celotne stroške vzajemnega sklada oziroma investicijske družbe se štejejo vsi stroški, ki neposredno bremenijo vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo.
Odstotek celotnih stroškov vzajemnega sklada
v preteklem letu
7. člen
(1) Celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem koledarskem letu, izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada v preteklem koledarskem letu, se izračunajo po naslednjem postopku:
pri čemer navedeni izrazi pomenijo:
CSS celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem letu,
ČVS(negirano) povprečna letna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada v preteklem letu,
CSS(ČVS)(negirano) celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem letu, izraženi v odstotku od povprečne letne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada,
n število obračunskih dni v preteklem letu,
CSS(k) celotni stroški vzajemnega sklada na obračunski dan k,
ČVS(k) čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na obračunski dan k.
Odstotek celotnih stroškov vzajemnega sklada
v tekočem letu
8. člen
Celotni stroški vzajemnega sklada v tekočem letu, izraženi v odstotku od povprečne čiste vrednosti sredstev vzajemnega sklada, se izračunajo po enakem postopku kot celotni stroški vzajemnega sklada v preteklem letu, pri čemer se upoštevajo celotni stroški in čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na posamezne obračunske dneve za obdobje zadnjih 12 mesecev.
Odstotek celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem letu
9. člen
(1) Celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem koledarskem letu, izraženi v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne vrednosti investicijskega kupona v preteklem koledarskem letu, se izračunajo po postopku prikazanem v prilogi 1. Pri tem se upoštevajo naslednje predpostavke:
1. Družba za upravljanje kot znesek vplačila za nakup investicijskega kupona na začetku prvega leta lastništva upošteva znesek 100.000 tolarjev.
2. Družba za upravljanje sama oceni povprečno obdobje lastništva investicijskega kupona vzajemnega sklada s strani posameznega vlagatelja pri čemer obdobje lastništva ne more biti krajše od enega leta. Ocenjeno povprečno obdobje lastništva mora biti zaokroženo na leta.
3. Družba za upravljanje predpostavlja, da je vlagatelj vstopil v vzajemni sklad na prvi dan obdobja in izstopil na zadnji dan povprečnega obdobja lastništva.
4. Družba za upravljanje pri izračunu celotnih stroškov vlagatelja upošteva gibanje vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada in posledične spremembe vrednosti investicijskega kupona.
5. Družba za upravljanje pri izračunu celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada upošteva najvišji vstopni strošek vzajemnega sklada, do katerega je bila upravičena družba za upravljanje ob nakupu investicijskega kupona (vstopna provizija) in najvišji izstopni strošek vzajemnega sklada, do katerega je bila upravičena družba za upravljanje ob prodaji investicijskega kupona (izstopna provizija).
Odstotek celotnih stroškov vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v tekočem letu
10. člen
Celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v tekočem letu, izraženi v odstotku (na dve decimalni mesti natančno) od povprečne vrednosti investicijskega kupona v tekočem letu lastništva, se izračunajo po enakem postopku kot celotni stroški vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem letu, pri čemer se upoštevajo celotni stroški vzajemnega sklada, vstopni in izstopni stroški, do katerih je upravičena družba za upravljanje, in povprečna čista vrednost sredstev vzajemnega sklada na posamezne obračunske dneve za obdobje v tekočem letu in predhodnih letih (12 mesečna obdobja).
Celotni stroški investicijske družbe v preteklem letu
11. člen
Za celotne stroške investicijske družbe v preteklem letu se smiselno uporabljajo določbe o celotnih stroških vzajemnega sklada v preteklem letu iz 7. člena tega sklepa.
Celotni stroški investicijske družbe v tekočem letu
12. člen
Za celotne stroške investicijske družbe v tekočem letu se smiselno uporabljajo določbe o celotnih stroških vzajemnega sklada v tekočem letu iz 8. člena tega sklepa.
Prehodni določbi
13. člen
(1) Družba za upravljanje prvič izračuna celotne stroške vzajemnega sklada v preteklem letu in celotne stroške vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v preteklem letu po tem sklepu za koledarsko leto 2003.
(2) Družba za upravljanje prvič izračuna celotne stroške vzajemnega sklada v tekočem letu in celotne stroške vlagatelja v investicijske kupone vzajemnega sklada v tekočem letu po tem sklepu, za obdobje od 1. 7. 2003 do 30. 6. 2004.
Končna določba
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 161-2/33-37/2003
Ljubljana, dne 18. junija 2003.
EVA 2003-1611-0125
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost